Hyppää sisältöön

Hyvin laadittu hakemus nopeuttaa monella tapaa lupaprosessin etenemistä, joten se kannattaa tehdä huolella. Muista kirjata lupahakemukseen kaikki pakolliset tiedot ja liittää tarvittavat liitteet ennen sen jättämistä käsittelyyn. Myöhemmin lisätyt liitteet hidastavat lupakäsittelyä.  

Vaadittavat liitteet riippuvat lupatyypistä ja hankkeesta. Sähköisessä lupahakemuksessa pakolliset liitteet on mainittu erikseen tekstillä ”Pakollinen”. Täysin kattava pakollisten liitteiden lista ei ole. Tämä johtuu siitä, että samalla hakemuksella voit hakea hyvinkin erityyppisiä lupia. 

Liitä pääpiirustukset (asema-, julkisivu-, leikkaus- ja pohjapiirros) PDF-tiedostoina. Muut liitteet voit lisätä PDF, BMP JPG, GIF, PNG, DOC, DOCX, TXT, RTF ja DWG muodossa. Liitteiden maksimikoko on 50 Mt.

Liitteiden kuvaukset

 • Hallintaselvityksellä todistat, että sinulla hakijana on hallintaoikeus rakennuspaikkaan: lainhuutotodistus, kauppakirja, maanvuokrasopimus, lahjakirja tai perukirjaMikäli kauppakirjassa hallintaoikeuden siirron ehtona on kauppasumman maksaminen, vaaditaan myös kuitti maksun suorittamisesta.  

 • Kun luvan hakijoita on kaksi tai enemmän, tarvitaan valtakirjaSe tarvitaan myös silloin, kun pääsuunnittelija jättää hakemuksen hakijan puolesta.

 • Pääpiirustukset koostuvat asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustuksista. Lisäksi joko näissä kuvissa tai erillisessä suunnitelmassa esitetään hormileikkaus, mikäli rakennukseen on suunnitteilla asentaa tulisija. Liitä pääpiirustukset PDF-tiedostoina. Tarkemmat ohjeet löydät Ohjeet – valikon alta.

 • Rakennusvalvonta voi vaatia laadittavaksi tarpeellisia erityissuunnitelmia hankkeen laadusta ja laajuudesta riippuen. Yleisimpiä erityissuunnitelmia ovat rakenne-, vesi- ja viemärisuunnitelmat. Erityissuunnitelmat on toimitettava vasta rakennusluvan myöntämisen jälkeen, kuitenkin ennen kyseisen työvaiheen aloittamista. 

 • Lomake täytetään rakennettaessa rakennusta, johon vaaditaan suojan rakentaminen tai käyttöoikeuden hankinta muuhun suojaan. Lomake jätetään rakennuslupaa haettaessa rakennusluvan myöntävälle viranomaiselle tai pelastuslaitokselle. Jokaisesta suojasta on laadittava eri ilmoitus.

  Väestönsuojalomake

 • Ilmoita vastuuhenkilöiden tiedot ensisijaisesti Vastuuhenkilöt – välilehdelle eKokkolassaLöydät ohjeen tietojen ilmoittamiseksi Ohjeet – valikon alta.   

  Vastuuhenkilöiden kelpoisuusvaatimukset on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä rakentamismääräyskokoelmassa:  

  Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 e §Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista (YM1/601/2015), Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta (YM2/601/2015) ja Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta (YM4/601/2015) 

 • Liitä erillinen rasteroitu kerrosalalaskelma hakemukseen, mikäli rakennus ei ole pohjaratkaisultaan sellainen, että kerrosala on helposti tarkistettavissa kuvista. Yksinkertaisissa kohteissa riittää esim. asemapiirrokseen kirjattu laskelma.  

 • Liitä virallinen rakennuslupakartta rakennuslupahakemukseen. Mikälet ole tilannut karttoja etukäteen, ne voidaan tarvittaessa tilata puolestasi, kun lupahakemus otetaan vastaan. Asemakaava-alueella rakennuslupakartoista selviää mm. rakennusoikeus.

 • Naapureita tulee tiedottaa lupahakemuksen vireille tulosta, mikäli se ei ole ilmeisen tarpeetonta hankkeen vähäisyyden tai sijainnin vuoksi. Joskus vaikutetaan naapurin etuun ja tällöin naapurilta tulee saada kirjallinen suostumus. Naapureiden kuuleminen ja suostumus voidaan suorittaa samalla lomakkeella. Kuitenkin suostumuksessa täytyy muistaa mainita poikkeukset, joiden osalta suostumusta pyydetään. Esim. jos haluat rakentaa asemakaava-alueella alle 4m etäisyydelle naapurikiinteistön rajasta.  

  Naapurin kuuleminen

 • Lämmitetyille uudisrakennuksille tulee pääsääntöisesti laatia energiaselvitys, joka koostuu E-lukulaskelmasta, energiatodistuksesta ja tasauslaskelmasta. Energiatodistus vaaditaan myös mm. autotalleilta, jotka ovat lämmitettävältä nettopinta-alaltaan 50m² tai sitä suurempia.  

 • Julkisivujen värityssuunnitelmassa kuvataan rakennuksen väritys värimallein tai ilmoittamalla valmistajan nimi ja värikoodi.  

  Julkisivujen värityssuunnitelma

 • Pohjatutkimuksessa selvitetään perustamis– ja pohjaolosuhteet. Tutkimukseen liitetään myös perustamistapalausunto, jossa otetaan kantaa siihen mitä perustamistapaa hankkeeseen suositellaan.  

 • Liitä kosteudenhallintaselvitys rakennuslupahakemukseen. Kosteudenhallintaselvityksen tarkoituksena on osoittaa, että hankkeen luonne huomioiden on tunnistettu siihen liittyvät kosteusriskit sekä menetelmät niiden torjumiseksi.   

  Selvitys pitää sisällään hankkeen yleistiedot, vaatimukset kosteudenhallinnalle hankkeen eri vaiheissa, toimenpiteet ja menettelytavat kosteudenhallinnan varmistamiseksi sekä henkilöresurssit.  

  Kosteudenhallintasuunnitelmalomake

 • Mikäli rakennusta ei liitetä kunnalliseen jätevesiverkostoon, liitä hakemukseen selvitys jätevesien johtamisesta ja käsittelystä.  

  Mikäli kiinteistö sijaitsee jätevesiverkoston toiminta-alueella, eikä sitä liitetä kunnalliseen jätevesiverkostoon, täytä lisäksi anomus liittämisvelvollisuudesta vapauttamiseen.  

  Ilmoitus jätevesien johtamisesta

 • Hae Ely keskukselta lupaa uuden liittymän rakentamiseksi maantielle. Liittymälupahakemus on syytä jättää hyvissä ajoin, jo ennen rakennusluvan hakemista. 

 • Rakennusta purettaessa lupaan tulee liittää purattavan kohteen värivalokuva ja selvitykset purkutyön järjestämisestä sekä purkujätteen käsittelystä.
  Purkujäteselvitys-lomakkeella ilmoitetaan muun muassa purkujätteen määrä ja -lajittelu sekä jätteen loppusijoitus. Mikäli on syytä epäillä, että kohde sisältää asbestia tai muita haitta-aineita, on hakijan huolehdittava haitta-ainekartoituksen teettämisestä.

  Purkujäteselvitys

 • Sampsa Sundqvist

  Lupaneuvoja

  Tavoitettavissa arkisin klo 8.00-16.00. Kysymykset liittyen lupien hakemiseen ja rakennusvalvonnan sähköisiin palveluihin. Service även på svenska.

  Toimipaikka

  Kaupungintalo

  Palvelualue

  Kaupunkiluvitus

  Tavoitettavissa arkisin klo 8.00-16.00. Kysymykset liittyen lupien hakemiseen ja rakennusvalvonnan sähköisiin palveluihin. Service även på svenska.

 • Outi Teirikangas-Lerssi

  tarkastusinsinööri

  Tavoitettavissa ma-pe klo 9.00-11.00 ja ti-pe klo 13.00-15.00. Lupavalmistelu ja tekninen neuvonta.

  Toimipaikka

  Kaupungintalo

  Palvelualue

  Kaupunkiluvitus

  Tavoitettavissa ma-pe klo 9.00-11.00 ja ti-pe klo 13.00-15.00. Lupavalmistelu ja tekninen neuvonta.