Du är här

Bygglov

Bygglov krävs för följande åtgärder:

 • uppförande av en byggnad
 • reparation och ändring, som kan jämföras med uppförandet av en byggnad
 • utvidgning av en byggnad
 • utökning av det utrymme som räknas till byggnadens våningsyta
 • reparation och ändring, om arbetet kan inverka på säkerheten för dem som använder byggnaden eller på deras hälsomässiga förhållanden

Från början av januari 2017 rekommenderar karleby byggnadsjänst att inlämna byggnadslov via ekokkola- tjänsten.

Till tillståndsansökan bör vanligtvis följande handlingar bifogas:

 • tillståndsansökan i ett exemplar
 • fullmakt för att underteckna ansökan, ifall sökanden inte själva undertecknar ansökan
 • utredning om, att sökanden besitter tomten eller byggnadsplatsen
 • officiell karta i två exemplar
 • byggnadsritningar i tre exemplar undertecknade av huvudprojekteraren
 • fasadernas färgläggningsplan i två exemplar
 • ansökan angående ansvariga arbetsledaren i två exemplar
 • ansökan angående arbetsledaren för fastighetens vatten- och avloppsarbeten i två exemplar
 • ansökan angående arbetsledaren för ventilationsarbeten i två exemplar
 • byggprojektanmälan
 • utredning över hörande av grannar
 • utredning över byggplatsens grundläggnings- och grundbottenförhållanden
 • utredning över projekterarnas behörighet
 • anmälan om ledande av avloppsvatten
 • anslutningstilltånd till allmän väg
 • energicertifikat

Behandling av ansökan om bygglov.

Byggnadstillsynen fattar åtskilliga beslut varje vecka.
Byggnads- och miljönämnden har sammanträde ungefär var tredje vecka.
Normal behandlingstid för tillstånd är ungefär 1-4 veckor.

Tillståndets giltighetstid.

Byggnadsarbeten angående byggnadstillstånd bör påbörjas inom 3 år och slutföras inom 5 år från det tillståndet har vunnit laga kraft.
Ifall tillståndet berör en annan av myndighet godkänd åtgärd skall arbetet slutföras inom 3 år.

Upp

Uppdaterad 20.11.2019 | Skicka respons | Skriv ut