Du är här

Bygglov

Bygglov krävs för följande åtgärder:

 • uppförande av en byggnad
 • reparation och ändring, som kan jämföras med uppförandet av en byggnad
 • utvidgning av en byggnad
 • utökning av det utrymme som räknas till byggnadens våningsyta
 • reparation och ändring, om arbetet kan inverka på säkerheten för dem som använder byggnaden eller på deras hälsomässiga förhållanden

Till tillståndsansökan bör vanligtvis följande handlingar bifogas:

 • tillståndsansökan i ett exemplar
 • fullmakt för att underteckna ansökan, ifall sökanden inte själva undertecknar ansökan
 • utredning om, att sökanden besitter tomten eller byggnadsplatsen
 • officiell karta i två exemplar
 • byggnadsritningar i tre exemplar undertecknade av huvudprojekteraren
 • fasadernas färgläggningsplan i två exemplar
 • ansökan angående ansvariga arbetsledaren i två exemplar
 • ansökan angående arbetsledaren för fastighetens vatten- och avloppsarbeten i två exemplar
 • ansökan angående arbetsledaren för ventilationsarbeten i två exemplar
 • byggprojektanmälan
 • utredning över hörande av grannar
 • utredning över byggplatsens grundläggnings- och grundbottenförhållanden
 • utredning över projekterarnas behörighet
 • anmälan om ledande av avloppsvatten
 • anslutningstilltånd till allmän väg
 • energicertifikat

Behandling av ansökan om bygglov.

Byggnadstillsynen fattar åtskilliga beslut varje vecka.
Byggnads- och miljönämnden har sammanträde ungefär var tredje vecka.
Normal behandlingstid för tillstånd är ungefär 1-4 veckor.

Tillståndets giltighetstid.

Byggnadsarbeten angående byggnadstillstånd bör påbörjas inom 3 år och slutföras inom 5 år från det tillståndet har vunnit laga kraft.
Ifall tillståndet berör en annan av myndighet godkänd åtgärd skall arbetet slutföras inom 3 år.

Upp

Uppdaterad 13.6.2019 | Skicka respons | Skriv ut