Hyppää sisältöön

Kokkolan tilikaudesta 2022 muodostui ylijäämäinen

Vuotta 2022 heijasti vahvasti kasvanut epävarmuus, niin maailmantaloudessa kuin geopoliittisestikin Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Epävarmuudenkin vallitessa Kokkolan kaupungin tilikaudesta muodostui ylijäämäinen. Tilinpäätössiirtojen jälkeen kaupungin ja liikelaitoksen tilikauden ylijäämäksi muodostui 8,5 miljoonaa euroa, ja ylijäämä kasvoi viime vuoteen verrattuna 48,8 %. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen maanantaina 27.3.2023 kokouksessaan.

Verotulot ja valtionosuudet sekä kertaluontoiset erät siivittivät taloutta

Merkittävimpiä tulokseen vaikuttavia tekijöitä olivat verotulojen ja valtionosuuksien positiivinen kehitys sekä kertaluontoiset käyttöomaisuuden myyntivoitot. Kaupungin verotulot olivat 221,3 miljoonaa euroa ja valtionosuudet 109,2 miljoona euroa.

Edelliseen vuoteen verrattuna verotulot kasvoivat noin 4,3 % ja valtionosuudet vastaavasti 6,5 %. Taustalla vaikuttivat keskeisesti hyvä työllisyyskehitys sekä palkkasumma ja tämä näkyi kunnallisverojen tilityksissä. Käyttöomaisuuden myyntivoitot olivat yhteensä noin 6,3 miljoonaa euroa ja ylittivät talousarvion yli kaksinkertaisesti.

Maailmantalouden muutokset näkyivät myös kuntataloudessa

Kustannusten nousu näkyi kuntataloudessa lähes kaikissa kustannusryh-missä, erityisesti palveluostoissa ja aineissa, tarvikkeissa sekä tavaroissa nopeasti nousseen inflaation tahdissa. Ulkoiset toimintakulut olivat viime vuonna yhteensä 357,3 miljoonaa euroa. Toimintakulut kokonaisuutena lisämäärärahojen jälkeen ylittyivät talousarviosta noin 6,2 miljoonalla eurolla. Toimintakulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 5,2 %.

Henkilöstökulut toteutuivat alkuperäistä tavoitetta suurempana ja olivat 105,4 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli noin 1,7 %. Kaupunginvaltuusto myönsi perusopetukselle ja varhaiskasvatukselle lisämäärärahoja loppuvuodesta 2022. Taustalla olivat väliaikaisten yksiköiden perustamiset, sijaisjärjestelyt, sekä uusien ryhmien perustamiset. Uusien työehtosopimusten palkkaratkaisut vaikuttivat osaltaan viime syksystä lähtien henkilöstökulujen kehitykseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palveluostot kasvoivat

Kokkolan kaupungin palveluostot 2022 kuntayhtymä Soitelta olivat yhteensä 190,5 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2021 oli noin 7,6 %. Kustannukset kasvoivat edellisvuoteen verrattuna erityisesti vastaanottotoiminnassa, hoidossa ja hoivassa, pitkäaikaisessa laitoshoidossa sekä akuutti-, kuntoutus-, ja lyhytaikaishoitopaikoissa hoitopäivien määrässä. Myös lastensuojelun asiakkaiden määrä ja vammaisten ympärivuorokautisen hoivan asumispalveluiden hoitopäivät ovat kasvaneet. Kustannusten nousua selittää osin myös nopeasti noussut inflaatio.

Ennakoita kaupunki maksoi kuntayhtymälle yhteensä 184,5 miljoonaa euroa. Soiten lisälasku kaupungille oli noin 6 miljoonaa euroa, huolimatta koronaan liittyvistä tuista ja avustuksista. Kuntayhtymä sai vuonna 2022 koronaan liittyviä tukia ja avustuksia yhteensä yli 7,2 miljoonaa euroa, joista noin 0,6 miljoonaa tilitettiin kunnille. Kokkolan osuus tästä oli 0,4 miljoonaa euroa.

Kuntayhtymän purkautuessa edellisten tilikausien ylijäämän palautus sekä käyttörahaston tulosta parantava vaikutus kaupungin tulokseen oli noin 3,4 miljoonaa euroa.

Toimintakate heikkeni, vuosikate parani

Vuoden 2022 toimintakate oli -310,1 miljoonaa euroa. Toimintakate heikkeni edellisestä vuodesta -5,7 % eli noin 16,6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2022 vuosikate oli 24,3 miljoonaa euroa positiivinen. Se parani vuodesta 2021 noin 17,3 %. Vuosikatteella kyettiin kattamaan kaikista poistoista 157 %. Suunnitelman mukaisten poistojen ja arvonalennusten määrä oli 15,5 miljoonaa euroa.

Investointimenot toteutuivat suunniteltua alhaisimpina

Investointimenot kohdistuivat tilikaudella kaupungin peruspalveluihin. Keskei-simpiä olivat kouluverkon korjaus- ja rakennuskohteet (Villan, Isokylän, Länsi-puiston ja Donnerskan koulut) sekä liikenneväyläinvestoinnit. Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden investointeihin (mm. puistoihin, leikkipaikkoihin, sekä lähiliikunta- ja ulkoilureitteihin) panostettiin myös monipuolisesti.

Investointimenot olivat tilikaudella yhteensä 17,3 miljoonaa euroa. Investointimenot alittuivat 6,8 miljoonalla eurolla talousarvioon nähden. Investointitulot tilikaudella päätyivät 9,3 miljoonaan euroon. Talousarvion investointitulot ylittyivät yhteensä noin 3,2 miljoonalla eurolla.

Nettoinvestoinnit toteutuivat selkeästi talousarviosuunnitelmia alhaisempina. Toteuma oli 8,0 miljoonaa euroa. Nettoinvestointeihin vaikuttivat erityisesti maa- ja vesialueiden sekä käyttöomaisuusarvopapereiden odotettua suuremmat kertaluonteiset myyntivoitot.

Kaupungin ja liikelaitoksen lainakanta kasvoi edellisestä vuodesta 235,6 miljoonaan euroon (kasvua 7,5 miljoonaa euroa). Vastaavasti lainat ja vuokravastuut kasvoivat 294,3 miljoonaan euroon (kasvua 3,1 miljoonaa euroa). Lainakanta / asukas oli yhteensä 4 905 euroa (kasvua edellisestä vuodesta 144 euroa).

Kaupungin ja liikelaitoksen omavaraisuusaste oli 45,1 % ja suhteellinen velkaantuneisuus 71,8 %. Tilikausien kertynyt ylijäämä positiivisen tuloksen myötä päätyi 38,2 miljoonaan euroon.

Konsernin tulos päätyi positiiviseksi

Konsernin tilikauden tulos oli 5,59 miljoonaa euroa ja se heikkeni edellisestä vuodesta 8,29 miljoonalla eurolla. Laskun taustalla on äkillisesti muuttuneen taloustilanteen yhteisvaikutukset keskeisten konserniyhtiöiden toimintaan ja talouteen. Kaupungin ja liikelaitoksen positiivinen tulos piti kuitenkin koko konsernin tuloksen positiivisena.
Tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen konsernin ylijäämäksi muodostui 4,91 miljoonaa euroa. Laskua edelliseen vuoteen oli 6,74 miljoonaa euroa.

Vuosikatteeksi muodostui 52,18 miljoonaa euroa, jossa laskua oli edelliseen vuoteen verrattuna 5,24 miljoonaa euroa. Vuosikatteella kyettiin kattamaan poisoista 112,0 % mikä ei riittänyt kaupunkistrategian tavoitteeseen.

Konsernin lainat ja vuokravastuut kasvoivat yhteensä 535,56 miljoonaan eu-roon, ja kasvua edellisestä vuodesta oli 18,11 miljoonaa euroa. Taseen kertynyt ylijäämä tilinpäätöshetkellä oli 118,86 miljoonaa euroa.

Kaupungin tuleva taloudellinen kehitys

Kulunut vuosi 2022 oli tapahtumarikas myös kunnan toiminnan näkökulmasta. Toimintaa väritti mm. uusi kaupunkistrategia sekä omistajapoliittiset linjaukset, historiallisen hyvinvointialueuudistuksen valmistelutyöt, energiakriisi ja siihen varautuminen, nopeasti noussut inflaatio sekä kesäkuusta voimakkaasti nousseet ohjauskorot.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen suunnittelua jatkettiin ja uudet työehtosopimukset saatiin solmittua. Myös keskeiset investointihankkeet liikahtivat eteenpäin. Koronasta ei vielä täysin päästy vuonna 2022 eroon, ja tämä näkyi myös osittain kaupungin toiminnassa mm. sijaisjärjestelyinä ja poissaoloina.

Kaupungin talousohjelma päättyi vuoteen 2022. Tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen ohjelma on tarkoitus lopullisesti päättää ja varmentaa sen tulokset. Talousohjelman tavoitteen toteutumisesta tehtiin keväällä 2021 selvitys. Tulosten mukaan toiminnan kehittämisessä ja prosessien uudistamisessa oli onnistuttu hyvin. Kurinalaista talouden pitoa on jatkettava, kolmesta peräkkäisestä suhteellisen hyvästä vuodesta huolimatta. Kaupungin investointitarpeet ovat edelleen korkealla tasolla.

Keskeistä myös kaupungintalouden kehityksen kannalta on, miten maailmantalous kehittyy, jatkuuko inflaatio korkealla tasolla ja mikä on ohjauskorkojen kehitys. Kokkolan kaupungin talouden kehityksen kannalta tulevina vuosina on ratkaisevan keskeistä, että käyttötalouden kehitys on maltillista ja vuosikate on kestävällä pohjalla. Vuosikatteen suuruus määrittelee yhdessä investointiohjelman kanssa kaupungin velkojen ja vastuiden kehittymisen myös tulevaisuudessa.

Talouden kehityksen näkökulmasta lähtökohdat kaupungilla tuleviin vuosiin on hyvät, mutta tarkkaa ja suunnitelmallista taloudenpitoa on jatkettava uuden ta-sapainon löytämisessä. Haasteita ja epävarmuutta on myös tulevaisuudessa, minkä vuoksi ennustaminen on nyt poikkeuksellisen vaikeaa.

Kokkolalla on kuitenkin hyvät lähtökohdat kohdata tulevaisuuden haasteet ja edellytykset edelleen kehittää kaupunkia asukkaidensa tarpeisiin. Yritysten ja elinkeinoelämän positiiviset uutiset sekä alueen talouden kehitysnäkymät antavat uskoa tulevaisuuteen. Näkymät horisontissa ovat hyvät.

Tilinpäätös 2022