Hyppää sisältöön

Puiden kaataminen ja roskien poltto

Tutustu puiden kaatamista ja roskien polttoa koskeviin ohjeisiin.

 • Kiinteistöltä voidaan kaataa puita ilman maisematyölausuntoa tai maisematyölupaa, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Kaadettavien puiden on sijaittava kaatajan omistamalla kiinteistöllä.
  • Kiinteistö ei sijaitse Mäntykankaan, Kirkonmäen ja Honkaharjun alueella (Mäntykankaalla, Kirkonmäellä ja Honkaharjulla toimenpiteen vähäisyys arvioidaan pääsääntöisesti erikseen maisematyölausunnolla).
  • Asemakaavassa ei ole kyseisiä puita koskevia suojelu-, lukumäärä- tai muita määräyksiä eikä määräyksiä ympäristön säilyttämisestä.
  • Asemakaavassa määrättyä puiden minimilukumäärää ei aliteta.
  • Puut eivät saa olla maisemallisesti merkittäviä tai alueella harvinaisia, jolloin niiden häviäminen köyhdyttää ja muuttaa ympäristöä oleellisesti.
  • Puita kaadetaan enintään 1/3 tontin puiden kokonaismäärästä ja tontille jää vielä kaatotoimenpiteen jälkeenkin vähintään 2/3 kokonaismäärästä täysikasvuisia puita eli saman runkovahvuuden kokoisia puita kuin kaadetut.

  Tämä ohje ei anna oikeutta kaataa tontilta puita ilman lupaa esimerkiksi useana peräkkäisenä vuotena.

  HUOM! Lintujen pesäpuita ei saa kaataa 15.4.-31.7. välisenä aikana. Puita ei saa myöskään kaataa alueilla, joilla tunnetaan liito-oravan liikkumisyhteys tai jos kaadettavaksi suunnitellussa puussa tai sen välittömässä läheisyydessä on liito-oravan tai lepakon käyttämä kolo, pönttö, tai risupesä. Liito-oravan ja lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain mukaan kiellettyä ilman eri päätöstä.

  Lupa kaatamiseen tarvitaan, mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty. Tällöin kaatamista varten tulee pyytää vähintään kaupunkiluvituksen lausunto toimenpiteen vähäisyydestä (maisematyölausunto). Jos toimenpidettä ei kaupunkiluvituksessa voida katsoa vähäiseksi, tarvitaan toimenpiteelle maisematyölupa. Maisematyölausunto ja maisematyölupa haetaan Kokkolan sähköisen asiointipalvelun kautta.

 • Kaupungin metsäpalvelut raivaa ja poistaa puustoa jakoon tulevilta tonteilta asemakaavojen vahvistuttua ja kaupunki-infran rakentamisen yhteydessä. Tonteille jätetään kaavan mukaan puustoa ja mahdollisuuksien mukaan sellaista puustoa, minkä voi ajatella kestävän rakentamisen rasitukset. Mikäli tontilla oleva puusto on vähäarvoista tai hyvin pientä, raivaaminen jää vuokraajan tai ostajan vastuulle.

  Tontille säästetyn puuston kaataminen on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti luvanvaraista. Rakennuslupa on myös samalla lupa poistaa rakentamisen estävä tai sitä kohtuuttomasti haittaava puusto.

  Tontin varaaminen ei oikeuta puuston poistoon. Puuston poistaminen edellyttää tontin omistusta tai hallintaa.

 • Tontille jäävä puusto tulee suojata sekä rungon että juuriston osalta niin, että rakentaminen, kaivuutyöt tai muu toiminta ei vahingoita puuta. Tarvittaessa voit kysyä käytännön ohjeita kaupungin metsäpalveluista.

  Pääsääntönä juuristoalue tulee suojata murskeella (vähintään 30 cm) koko latvuksen alaiselta osalta. Murskeen päällä ei tulisi liikkua raskailla koneilla tai varastoida raskaita tarvikkeita. Runko tulisi suojata joko puutavaralla tai muuten niin, ettei runkoon aiheudu kolhuja tai pintavaurioita.

  Paras tapa suojata puu, on rakentaa aita sen ympärille latvuksen laajuisena. Näin estetään liikkuminen juuristoalueen päällä.

  Maanpinnan noston ja täytön yhteydessä puille tulee varmistaa riittävä ilman ja veden saanti. Jos täyttäminen nostaa maata useita kymmeniä senttejä, varsinkin lehtipuille se on yleensä kohtalokasta ilman asianmukaisia toimenpiteitä. Perinteinen yksi kivillä täytetty kaivonrengas juurella ei ole riittävä. Oikea ja riittävä ilman ja veden saanti turvataan joko putkistoilla tai riittävän rakeisen täyttömassa oikealla sijoittamisella.

  Joskus puiden säilyttäminen maanrakennustöiden yhteydessä voi olla jopa liian kallista tai työlästä, ilman varmuutta hyvästä lopputuloksesta. Ellei kyseessä ole merkittävä puusto tai yksilö, joissain tapauksissa voi olla viisasta luopua olemassa olevasta puustosta ja panostaa piharakentamiseen ja uusien puiden istuttamiseen.

 • Risujen, oksien, lehtien, olkien, heinien ja vastaavien avopoltto on kielletty taajaan rakennetulla alueella.

  Taajaan rakennetun alueen ulkopuolella saa avopolttona polttaa vähäisiä määriä kyllästämätöntä puutavaraa, risuja, oksia, olkia ja lehtiä siten, että siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille