Fortsätt till innehållet

Bekanta dig med anvisningarna om fällning av träd och skräpbränning.

 • Träd kan fällas på en fastighet utan utlåtande om eller tillstånd för miljöåtgärder förutsatt att alla villkor nedan uppfylls:

  1. Träden som ska fällas måste finnas på en fastighet som ägs av den som fäller träden.
  2. Fastigheten är inte belägen på Tallåsens, Kyrkbackens eller Furuåsens område (bedömning av om åtgärden kan ses som en smärre åtgärd görs i regel skilt med ett utlåtande om miljöåtgärder på Tallåsen, Kyrkbacken och Furuåsen).
  3. Detaljplanen innehåller inga skyddsbestämmelser, bestämmelser om antal eller andra bestämmelser vilka gäller träden ifråga, inte heller bestämmelser om att miljön ska bevaras.
  4. Det i detaljplanen angivna minimiantalet träd underskrids inte.
  5. Träden får inte vara landskapsmässigt betydande eller sällsynta på området eftersom försvinnandet av dem väsentligt utarmar och förändrar miljön.
  6. Högst 1/3 av det totala antalet träd på tomten får fällas, och även efter fällningen ska minst 2/3 av det totala antalet vara fullvuxna träd, alltså ha samma tjocklek på stammen som de träd som fällts.

  Anvisningen berättigar dock inte till fällning av träd på tomten utan tillstånd exempelvis flera år i rad.

  OBS! Fåglars boträd får inte fällas under tiden 15.4–31.7. Träd får inte heller fällas på områden där det är känt att flygekorren har förbindelser eller om det i ett träd som planeras fällas eller i dess omedelbara närhet finns ett bohål, en holk eller ett bo av kvistar som används av flygekorre eller fladdermöss. Enligt naturvårdslagen är det förbjudet utan särskilt beslut att förstöra eller försämra flygekorrens och fladdermössens föröknings- och viloplatser.

  Tillstånd för fällning behövs om ovan nämnda villkor inte uppfylls. I så fall måste man åtminstone begära Stadsmiljöns Tillstånd om ett utlåtande om att fällningen kan ses som en smärre åtgärd (utlåtande om miljöåtgärder). Om Stadsmiljöns Tillstånd inte ser fällningen som en smärre åtgärd behövs ett tillstånd för miljöåtgärder. Utlåtandet om och tillståndet för miljöåtgärder kan sökas via Karlebys e-tjänster.

 • Stadens skogstjänster röjer och fäller träd på tomter som delas ut efter att detaljplaner fastställts och i samband med byggandet av stadsinfrastrukturen. På tomterna lämnas planenliga träd och i mån av möjlighet trädbestånd som kan tänkas klara av påfrestningarna under byggande. Om trädbeståndet på tomten har ringa värde eller är mycket litet överförs ansvaret för röjningen på den som hyr eller köper tomten.

  Fällning av träd som blivit kvar på tomten förutsätter i enlighet med markanvändnings- och bygglagen ett tillstånd. Ett bygglov är samtidigt ett tillstånd att avlägsna träd som hindrar eller oskäligt stör byggandet.

  Reservering av tomt berättigar inte till fällning av träd. Fällning av trädbeståndet förutsätter att man äger eller besitter tomten.

 • Trädbeståndet som blir kvar på tomten ska skyddas både vad gäller stammen och rotsystemet så att byggandet, grävarbeten eller annan verksamhet inte skadar trädet. Vid behov kan man be om praktiska anvisningar av stadens skogstjänster.

  Huvudregeln är att rotsystemet skyddas med kross (minst 30 cm) på ett område som är lika stort som trädkronan. Man bör inte röra sig med tunga maskiner eller förvara tung utrustning på krosset. Stammen ska skyddas endera med virke eller på annat sätt så att stammen inte utsätts för stötar eller ytskador.

  Bästa sättet att skydda ett träd är att bygga ett staket runt trädet på ett område som är lika stort som trädkronan. På så sätt kan man inte röra sig på området som täcker rotsystemet.

  I samband med att man gräver upp och fyller på jord ska det säkerställas att träd har tillgång till tillräckligt med luft och vatten. Utan nödvändiga åtgärder är följderna ödesdigra speciellt för lövträd om så mycket jord fylls på att ytan höjs med flera tiotals centimeter. Det traditionella sättet med en brunnsring med stenar vid roten är inte tillräckligt. Rätt och tillräcklig tillgång till luft och vatten tryggas endera med rörsystem eller rätt placering av tillräckligt korning fyllmassa.

  Ibland kan det vara rent av för dyrt eller arbetsamt att spara träd i samband med markarbeten utan att vara säker på ett bra slutresultat. Om det inte handlar om ett betydande trädbestånd eller ett träd kan det i vissa fall vara förnuftigt att avstå från det befintliga trädbeståndet och satsa på gårdsbygge och på att plantera nya träd.

 • Öppen förbränning av ris, kvistar, halm, hö och motsvarande är förbjudet inom tättbebyggt område.

  Utan tättbebyggt område är det tillåtet att, öppet bränna små mängder oimpregnerat trä, ris, kvistar, halm och löv, ifall det inte förorsakar oskälig olägenhet för grannarna.