Hyppää sisältöön

Erityisluokkiemme oppilailla on erilaisia oppimisen haasteita, mm. kehitysvammaisuutta, laaja-alaisia oppimisvaikeuksia ja/tai kielellisiä vaikeuksia.

Oppivelvollisuus kestää 9-11 vuotta.

Esiopetus on järjestetty yhteistyössä päiväkotien kanssa.

Opetuksen yleistavoitteena on oppilaan monipuolisen ja tasapainoisen kehityksen tukeminen. Opetuksessa pyritään niiden valmiuksien ja taitojen harjaannuttamiseen, joita oppilas tarvitsee selviytyäkseen yhteiskunnassa mahdollisimman itsenäisesti; päivittäiset taidot, yhteiselämään kasvattaminen, itsenäisen elämisen taidot, ympäristön käyttötaidot ja valmiudet työelämään.

Opetuksen perustana toimii  opettajan, oppilaan, vanhempien ja kuntoutushenkilökunnan kanssa yhdessä  tehty  HOJKS  eli henkilökohtainen opetuksen järjestämisen ja kuntoutuksen suunnitelma.

Oppilaat opiskelevat peruskoulun 1-9 –luokkien oppiaineita tai opetus järjestetään toiminta-alueittain.

Työharjoittelu suoritetaan työskentelemällä  koulun sisällä eri toimipisteissä.

Muita yhteistyötahojamme ovat koti, Isokylän koulun yleisopetuksen luokat, muut koulut ja erityiskoulut, kehitys- ja kasvupoliklinikat, Ammattikorkeakoulu, ammatti- ja kansanopistot, estraditaiteen koulu, Kieppi ja muut museot, seurakunta, koulukuljetuksen järjestäjät, eri terapeutit sekä Kokkolan kaupungin perusturva.

(päivitetty 27.01.2021)

 • Koulumme on oppilaiden erilaisuutta kunnioittava ja erilaisuuden huomioiva koulu, jossa jokaiselle oppilaalle pyritään luomaan puitteet kasvaa ja oppia omien edellytystensä mukaisesti. Yhdessä oppilaiden, henkilökunnan, huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa pyrimme ajanmukaisin menetelmin niiden valmiuksien ja taitojen harjaannuttamiseen jotka edesauttavat oppilaan oman elämän hallintaa ja joita oppilas tarvitsee selviytyäkseen yhteiskunnassa mahdollisimman itsenäisesti.

  ”Jos annat miehelle kalan, hän saa yhden aterian, jos opetat häntä onkimaan, hän saa syödä joka päivä”

  Koulussamme lähdemme siitä, että hyvään elämään kuuluu se, että on mahdollisimman itsenäinen, voi päättää omista asioistaan ja osaa sanoa mitä haluaa ja mitä ei. Oppilaamme odottavat tietojensa ja käsitystensä ja ennen kaikkea itsensä hyväksymistä.

  Koulumme työskentelytapoihin kuuluvat oppilaittemme jatkuva kannustaminen ja myönteinen palautteen antaminen, sekä oppilaan ohjaaminen huomaamaan omat kykynsä iloitsemaan niistä ja käyttämään niitä. Oppilaittemme arvostaminen ja itsenäiseen toimintaan rohkaiseminen ja kannustaminen kuuluvat koulumme ihmiskäsityksen perusperiaatteisiin.

 • Opetuksessa noudatetaan peruskoulun tuntijakoa ja jokaisen oppilaan HOJKS:n mukaan opiskellaan samoja oppiaineita ja oppisisältöjä kuin yleisopetuksessa.

  Opetusta antaa erityisluokanopettaja. Luokassa toimii koulunkäynninohjaaja ja joillakin oppilailla on henkilökohtainen ohjaaja.

  Opetusryhmät:

  • luokassa enintään 8 oppilasta
  • ryhmissä on eri-ikäisiä oppilaita
  • opetus on eriyttävää
  • annetaan ryhmä- ja yksiölopetusta
  • aihekokonaisuudet ja oppiaineiden sisällöt eivät ole tarkkarajaisia
  • oppiaineiden sisältöjä toteutetaan joustavasti luokka-asteesta riippumatta

  Opetus:

  • opetuksessa korostuu käytännönläheisyys, havainnollistaminen, toimimalla oppiminen ja eri aistikanavien käyttäminen
  • opetuksessa lähdetään oppilaan omasta lähipiiristä suurempiin kokonaisuuksiin edeten, oppilaan aikaisempien tietojen, taitojen ja kokemusten pohjalta
  • opetettaviin asioihin pyritään aina kun mahdollista tutustumaan todellisissa tilanteissa, sillä omien kokemusten ja toimintojen kautta havainnot sisäistyvät parhaiten
  • perusperiaate on kaikessa opettamisessa ja ohjauksessa ottaa huomioon sekä miettiä miten kehittää oppilaan oppimaan oppimisen taitoja ja itseohjautuvuutta.
  • tavoitteena itsenäinen nuori, joka huolehtii elämästään omassa asuinympäristössään tukihenkilön avulla tai ilman
 • HOJKS on:

  Henkilökohtainen
  Opetuksen
  Järjestämistä
  Koskeva
  Suunnitelma

  Koulumme työ perustuu peruskoululakiin ja -asetukseen. Käytännön koulutyön määrittelevät valtakunnallinen -ja Kokkolan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma. Perusopetuslain mukaan erityisopetukseen siirretylle tai otetulle oppilaalle tulee laatia HOJKS.

  HOJKS laaditaan yhteistyössä opettajien, oppilaan, hänen huoltajiensa sekä oppilaan kuntoutuksesta vastaavien henkilöiden kanssa. HOJKS räätälöidään jokaiselle oppilaalle erikseen ja siinä kartoitetaan oppilaan valmiudet, tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi sekä oppilaan arvioimis perusteet.

  HOJKS tulee tarkistaa säännöllisesti. Meidän koulussamme oppilaiden HOJKS tarkistetaan kaksi kertaa lukuvuoden aikana.

 • (Päivitetty 29.11.2022)

  Erit.op. pienryhmät: 
  TOI1-6j Jenni Vanhakangas puh. 050 430 1082 (toiminta-alue ops eli TOI-ryhmä)
  TOI1-8tm Tiina Marjusaari, puh. 044 780 9935 (toiminta-alue ops eli TOI-ryhmä)
  TOI2-9tj Tuula Järvenpää, 044 780 9111 (toiminta-alue ops eli TOI-ryhmä

  PIO1-6m Mia Källström-Harju, puh. 044 780 9113 (Pio-ryhmä eli pienopetusryhmä)
  PIO3-9a Anna Marttila, puh.  040 489 2166 (Pio-ryhmä eli pienopetusryhmä)
  PIO7-9t Saila Ylinen, puh. 044 780 9110 (Pio-ryhmä eli pienopetusryhmä)

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@edu.kokkola.fi

  *Puhelut henkilökunnalle välituntien aikana: 9.45-10.15

  Kerho

  Koulun aamu- ja iltapäiväkerho, erityislapset:
  Puh.  kerhoon 040 806 8293

  Vastuu ohjaaja Satu Kellokoski: Puh. 040 806 8349

  IP-kerho, Martat Puh. 044 336 3218

  Koulukuljetus
  * Dahl Linjaliikenne Oy puh. 040 5049 142
  info@dahlbus.fi
  * JM Ride Oy puh.  0400 762 095
  jari@marttilantaksi.fi