Hyppää sisältöön

Satamapaikkojen yleiset vuokrausehdot sekä veneiden ja trailereiden
kausisäilytysohjeet

Kokkolan kaupungin venepaikat vuokrataan veneilykaudeksi kerrallaan.

Kaupunkirakennelautakunta vahvistaa kulloinkin voimassa olevat venepaikoista perittävät vuokrat ja venepaikkojen vuokrausehdot, joita sopijapuolten tulee
noudattaa. Kaupungin venepaikkojen yleiset vuokrausehdot toimivat ohjesääntönä venepaikkojen vuokraustoiminnalle. Ehdot toimitetaan sähköisesti jokaiselle kaupungilta venepaikan vuokranneelle.

Venepaikka ja/tai kesäsäilytyspaikka

 • Venepaikan ja/tai kesäsäilytyspaikan vuokraus on voimassa varsinaisen veneilykauden ajan 1.5 – 31.10. Talvisäilytyskausi on 1.11. – 30.4.  Paikan saa vuokrata vain omaa henkilökohtaista käyttöä varten.
 • Venepaikan voi vuokrata maksamalla paikan osoitteessa www.satamapaikka.com. Vuokrasopimus osapuolten välillä tulee voimaan sen jälkeen, kun vuokralainen on maksanut venepaikkamaksun sähköisen varauspalvelun kautta eräpäivään mennessä. Mikäli vuokralainen ei ole maksanut paikkaansa eräpäivään mennessä, katsoo kaupunki vuokrasopimuksen vuokralaisen puolelta irtisanotuksi. Muistutuskirjettä ei lähetetä.
 • Venepaikat, joita ei lunasteta eräpäivään mennessä, jaetaan venepaikkaa jonottaville. Halukkuus jonotuspaikalle ilmoitetaan sähköpostitse osoitteeseen
  veneily(at)kokkola.fi. Jonotuspaikka on uusittava  joka toinen vuosi. Mikäli jonottajia ei ole, venepaikka vapautuu kaikkien vuokrattavaksi.
 • Kausipaikat, jotka ovat olleet edellisellä veneilykaudella varattuna, varataan veneilykausittain siten, että etusijalla ovat kaupallisten kalastajien rekisteriin kuuluvien henkilöiden veneet, jotka saavat liikevaihtoa itse kalastamansa tai lukuunsa kalastetun kala- tai rapusaaliin tai niistä jalostettujen kalastustuotteiden myynnistä. Rekisteriä ylläpitää Varsinais-Suomen ELY-keskus. Paikan saaneen tulee toimittaa todistus kaupallisten kalastajien rekisteriin kuulumisesta vuosittain 15.4. mennessä sähköposti osoitteeseen veneily(at)kokkola.fi.
 • Näiden jälkeen etusijalla ovat aikaisempina vuosina kausipaikan varanneet. Jäljelle jääneet kausipaikat jaetaan varausjärjestyksessä.
 • Asuntomessualueen venepaikkoja vuokrattaessa etusijalla ovat alueella asuvat. Mikäli paikkoja on vuokraamatta 15.4., voidaan niitä vuokrata myös alueella asumattomille veneilykausi kerrallaan.
 • Venepaikkoja vuokratessa etusijalla ovat paikkakuntalaiset. Mikäli paikkoja on vuokraamatta 15.4., voidaan niitä vuokrata myös ulkopaikkakuntalaisille samaan hintaan kuin kokkolalaisille.
 • Venepaikan luovutuksesta tulee viipymättä ilmoittaa Kokkolan kaupungin Infrarakentamisen ja kunnossapidon yksikköön osoitteeseen
  veneily(at)kokkola.fi. Kaupunki ei vastaa haltijan virheellisistä laskutustiedoista aiheutuneesta venepaikan menetyksestä.
 • Venepaikan vuokraaminen edelleen tai luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kiellettyä. Mikäli venepaikan vuokraaja kuolee, kesken sopimuskauden, on hänen perikuntansa edustajalla oikeus venepaikkaa koskevaan vuokrasopimukseen kyseisen kauden loppuun saakka.
 • Sekä venepaikan että talvisäilytyspaikan varausta tehdessään paikan haltija suostuu antamaan ajantasaiset tiedot itsestään (nimi, osoite, sähköposti ja
  puhelinnumero) sekä palvelun veneestä vaatimat tiedot, joita voidaan käyttää veneen tunnistamiseen. Kaupunki vastaa asiakastietojen asianmukaisesta
  säilyttämisestä tietosuojaselosteen mukaisesti.
 • Vuokralaisen tulee itse huolehtia siitä, että osoitettu venepaikka soveltuu hänen veneelleen syväyksen, leveyden ja pituuden suhteen. Veneen
  leveyden tulee olla vähintään 20 cm pienempi kuin se, mikä venepaikan tosiasiallinen leveys on. Venesatama-alueiden syvyystiedot ovat viitteellisiä,
  eivätkä niiden poikkeamat aiheuta kaupungille korvausvelvollisuutta.
 • Vene tulee kiinnittää asianmukaisella ja huolellisella tavalla, jottei se vahingoita muita veneitä tai laituria. Lepuuttajien käyttö on pakollista.
 • Kaupunki pidättää itsellään oikeuden tarpeen vaatiessa muuttaa veneiden sijoittelua, mikäli veneen koko tai sopimattomuus kyseiselle paikalle tai joku muu painava syy antaa siihen aihetta. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi alueella tehtävät korjaus- tai kunnossapitotyöt.
 • Vuokralaisella ei ole oikeutta kiinnittää laitureihin johtoja, rakennelmia tai laitteita, eikä laitureilla saa säilyttää irtainta omaisuutta. Jollien ja veneiden säilyttäminen muualla kuin niitä varten erikseen osoitetuilla paikoilla on kielletty.
 • Venesatama-alueella uiminen ja veneissä asuminen on kielletty. Mereen huuhtelevan WC:n käyttö laitureissa on kielletty.
 • Kaupunki ei vastaa vahingoista, joita venepaikoilla aiheutuu myrskyjen tai muiden luonnonilmiöiden seurauksena. Veneen omistaja vastaa veneestään ja sen mahdollisista kaupungille, kolmansille osapuolille, muille veneille tai satama-alueen rakenteille aiheutuneista vahingoista.
 • Kokkolan kaupungin infralle tulee ilmoittaa kaikista puutteista ja vahingoista, joita kaupungin hallinnoimissa satamissa, venepaikoilla ja laitureissa havaitaan.
 • Kaupungilla on osoittaa trailereille kesäsäilytyspaikkoja osassa satamia. Kesäkauden säilytys on voimassa varsinaisen veneilykauden ajan.
  Veneiden ja trailereiden säilyttäminen kaupungin satama-alueilla ilman asianmukaista lupaa on kiellettyä.
 • Kokkolan kaupunki sitoutuu huolehtimaan siitä, että laiturit varusteineen täyttävät
  turvallisuuden ja käytön vaatimat kriteerit.
 • Kokkolan kaupunki sitoutuu huolehtimaan siitä, että laiturit varusteineen täyttävät turvallisuuden ja käytön vaatimat kriteerit.
 • Kaupungilla on oikeus katkaista vuokrasuhde, mikäli venepaikan vuokraaja ei noudata sääntöjä ja vuokrausehtoja. Riitatapauksissa asioiden
  käsittely siirtyy Pohjanmaan käräjäoikeudelle.
 • Nämä ehdot ovat voimassa 15.4.2021 alkaen toistaiseksi.
 • Hyväksytyt venepaikka- ja käyttömaksut otetaan käyttöön aina uuden laskutuskauden alusta alkaen. Vuokraaminen kesken veneilykauden ei oikeuta hinnanalennukseen. Kaupunki ei maksa hyvitystä, mikäli vuokralainen vaihtaa paikan hinnaston mukaan edullisempaan.
  Suoritettua vuokraa ei palauteta, vaikka venepaikkaa ei käytettäisikään.

  Kaupunki ei vastaa luonnonolosuhteiden tai muiden ulkoisten tekijöiden veneille tai trailereille mahdollisesti aiheuttamista vaurioista.

  Kaupunkirakennelautakunnan päätösten mukaisesti sekä kesä- että talvisäilytyksestä peritään maksu. Mikäli venetrailerista ei ole maksettu talvisäilytysmaksua ja se jätetään kesän ajaksi kaupungin alueelle, tulee sille hakea säilytyspaikkalupa ja maksaa säilytyspaikkamaksu.

 • Vene tulee kiinnittää veneen ominaisuudet huomioiden käyttämällä yleisesti hyväksyttyjä kiinnitystapoja riittävillä perä- ja keulakiinnitysköysillä. Lisäksi tulee käyttää lepuuttajia ja laituriin menevissä köysissä tarvittaessa joustimia. Kaupunki ei vastaa venelaitureissa veneille sattuneista vahingoista.

 • Venesatamissa tulee noudattaa yleistä siisteyttä. Osassa venesatamia on jätekeräys sekajätteelle, veneilykäyttöä varten. Kierrätettävä materiaali,
  ongelmajätteet sekä muut jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin.

  Veneiden säilytystä varten käytetyt telineet ja muut näihin verrattavat laitteet on omistajan itsensä välittömästi korjattava pois säilytyskauden päätyttyä.

  Telakointipukit ja muut telakointiin tarkoitetut välineet poistetaan venesatamasta kaupungin toimesta ilman erillistä ilmoitusta.

 • Talvisäilytyskaudella tarkoitetaan pääsääntöisesti 1.11. – 30.4. välistä aikaa, huomioiden kuitenkin luonnonolosuhteet. Kaupunki tarjoaa veneiden
  talvisäilytystä Suntinsuun pienvenesatamassa ja Trullevin kalasatamassa.

  Venettä on koko kauden ajan säilytettävä vain siinä paikassa, josta veneilijä on paikan vuokrannut. Kaupungilla on oikeus kuljettaa sääntöjen vastaisesti pysäköidyt trailerit ja veneet tekniselle alueelleen, mistä ne voi lunastaa siirto-, myynti-, kuulutus- ja käsittelykustannuksia vastaan.

 • Veneet saa asettaa talviteloille ainoastaan tarkoitusta varten vuokratuille paikoille, hyvään järjestykseen riittävien välimatkojen päähän toisistaan.
  Veneet on tuettava niin, ettei veneen kaatumisvaaraa ole. Veneen tai trailerin rakenteiden pettäessä vuokralainen vastaa itselle, muille vuokralaisille, kaupungille tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista.

  • Vene on kuljetettava pois vuokrakauden loppuun mennessä. Veneet, jotka on kiinnitetty laitureihin ilman lupaa sekä veneet, jotka ovat veneilykauden päätyttyä jätetty laitureihin voivat johtaa rikosilmoituksen tekemiseen (rikoslain 28 luvun § 11).
  • Kaupunki kuljettaa hylättynä omaisuutena pois veneet, jotka on veneilykauden päätyttyä jätetty laitureihin ilman lupaa.
   Kaupunki antaa ensin edellä mainitulle omaisuudelle siirtokehotteen, jonka mukaan omaisuus on siirrettävä pois viiden vuorokauden määräajan kuluessa siirtokehotteen antopäivästä lukien. Mikäli omistaja tai haltija ei reagoi siirtokehotteeseen määräajassa, siirtää kaupunki tällaisen omaisuuden tekniselle alueelleen.
  • Kaupunki ei vastaa pois siirrettyjen veneiden siirron tai säilyttämisen aikana niille sattuneista vaurioista, luonnonilmiöiden aiheuttamista vahingoista tai normaalista kulumisesta.
  • Omistajalla tai haltijalla on mahdollisuus lunastaa talteen otettu omaisuutensa ilmoitettuun määräaikaan mennessä maksamalla kaupungille kaupunkirakennelautakunnan määräämät siirto-, myynti-, kuulutus- ja käsittelykustannukset.
   Kaupunki voi kuuluttaa talteen otetut veneet tai varusteet Keskipohjanmaa- ja / tai Kokkola-lehdessä. Jos omistajaa tai haltijaa ei löydy tai omistaja tai haltija ei lunasta omaisuuttaan lehti-ilmoituksessa mainitussa määräajassa, siirtyy niiden omistus- ja hallintaoikeus kaupungille. Kaupungilla on oikeus myydä talteen otetut veneet tarjousten perusteella lunastusmääräpäivän jälkeen. Kaupunki saa pitää
   saamansa myyntitulon.