Till innehållet

Innehållsförteckning

Tankar - historia

Uppstigen ur havet

Ön Tankar, Karleby stads port mot havet, har i flera århundraden erbjudit skydd åt kusttraktens fi skare och säljägare samt tryggt ledsagat sjöfarare till Karleby hamn. Skäret steg under inverkan av landhöjningen upp ur havet på 1200-talet, och blev på 1500-talet sälfångarnas och fi skarnas bas. Det utrustades redan tidigt med ett sjömärke.

Det utrustades redan tidigt med ett sjömärke. Ett stenkummel restes för att vägleda sjöfarare och för att öka dess synbarhet försåg man det med järnstänger som kröntes med tunnor. Ön var tidigare känd som Klippan, men fi ck tack vare sjömärket namnet Tankokari (Stångskär), från vilket namnet Tankar senare härleddes.

De grunda vattnen utanför Gamlakarleby och de vådliga farlederna som var fulla av grynnor försvårade inseglingen till stadens hamn, särskilt för större fartyg. Då fartygen ökade i storlek blev stadens borgare tvungna att anställa lotsar till hjälp då fartyg anlöpte och avgick från hamnen. Tankar utvecklades till en naturlig lotsstation.

I medlet av 1800-talet övergick öns lotsar i statlig tjänst. Då fyren färdigställdes år 1889 behövdes personal för att sköta den och således etablerade sig två livskraftiga samhällen på ön: den grönskande södra delen var fi skarnas rike medan den karga nordsidan tillhörde staten.


De tusen sägnernas Tankar

Runtomkring fyren på öns norra del stod fyrvaktarnas och lotssamhällets målade hus. Fiskarbyn, som ligger vid en skyddad hamn på öns östra strand, bär ännu idag vittne om de strömmingsfi skare med familjer som sommartid bebodde ön och om deras levnadssätt. Saltdoften, fi skarstugorna som under århundradenas gång grånat av havsvindarna samt de traditionella fångstredskapen på stugväggarna och i sälfångstmuséet påminner om en tid då det innebar hårt arbete och ofta även fara att tjäna sitt levebröd på havet.

Det stora avståndet till Gamlakarleby (ca 20 km) gav öborna på Tankar en viss frihet men ställde samtidigt krav på införande av egna regler för fi skarsamhället. Hamnfogden och hamnrådet upprätthöll ordningen på Tankar enligt den hamnordning som hade utfärdats för rikets alla fi skelägen av Sveriges kung år 1726.

Livet på Tankar styrdes förutom av kronan också av kyrkan. Öbornasfärd till Karleby sockenkyrka konstaterades vara orimligt lång och för att åtgärda saken byggde man år 1754 en kyrka på Tankar, där församlingens kaplan sommartid höll gudstjänster.


Tankar idag

Tankar av idag är ett mångsidigt resemål där besökare kan erfara oförglömliga naturupplevelser och få glimtar ur traditionellt skärgårdsliv.

Caféet och gäststugan mitt bland de gamla fi skarstugorna bildar tillsammans en pittoresk skärgårdsby, som kyrkan vakar över från sin egen klippa. I sälfångstmuséet visas kutstraktens gamla fångstkultur och i fyrens omgivning lots- och fyrvaktarfamiljernas levnadsmiljö. Ett besök i kyrkan får besökaren att stanna upp. De trånga bänkarna som ännu idag pryds av fi skarnas bomärken och den gamla kyrkokonsten inbjuder till andakt och ödmjukhet.

Tankar är den nordligaste skogsbeklädda holmen i skärgården mellan Karleby och Jakobstad. I takt med landhöjningens inverkan ökar öns areal samtidigt som växtligheten förändras. Läget vid havet ger naturen en särskild prägel som uttrycker sig i en mångsidig växtartrikedom och i otaliga fågelarter som antingen häckar på ön eller fl yttar via den.

Tankar erbjuder stämningsfullt boende i lotsstationens rum i Tankar Inn, i de gamla fyrmästar- och fyrvaktarhusen samt i äkta skärgårdsanda i fi skarbyns gäststuga.

Över allt detta pulserar Tankars hjärta, fyrljuset.

”För mig är Tankar likväl paradiset: en jämförelsevis karg ö med klippor och havstorn vid stränderna, ett myller av små lutande hus och bryggor, en fyr, en lotsstuga - och över det hela en doft av sälta, som leder tanken till Bottenhavets omätliga rikedomar.” (Erla Hovilainen, 1945)

Elämää Tankarissa - luotsit työssään

Tankarin majakka kuvattuna 1895

Muistolaatan paljastustilaisuus 1932

Seurue retkellä

Elämää Tankarissa

Tekstisi tulee tähän.
Tankarin vanha panorama
matkailu

Upp