Hyppää sisältöön

Asemakaavan muutos Ykspihlajassa KIP itäisen alueella

Kaupunki käynnisti asemakaavan ja asemakaavan muutoksen Ykspihlajassa loppuvuodesta 2022. Työn aikana tutkittiin alueen korttelirakenne ja käyttötarkoitukset. Valmisteluvaiheessa on kuultu laajasti alueella toimivia yrityksiä, Ykspihlajan asukkaita ja eri viranomaistahoja.

Lausuntojen, mielipiteiden ja viranomaisneuvottelun pohjalta kaavamateriaaliin tehtiin tarkennuksia lähtötietoihin, kaavaratkaisuun sekä vaikutusten arviointiin. Vaikutusten arvioinnin taustalle laadittiin erillinen liikennetarkastelu, dyyniselvitystä laajennettiin ja hulevesiselvitykseen lisättiin tulvatarkastelu.

Hyväksymiskäsittelyyn menevässä kaavaehdotuksessa asemakaavan pohjoisosa osoitetaan teollisuusalueeksi ja pieneltä osin energiahuollon korttelialueeksi. Eteläosa osoitetaan satama-alueeksi, suojaviheralueeksi ja perinnekortteliksi. Kuulemisten yhteydessä saadun palautteen perusteella ratkaisua on edelleen tarkennettu, alueelle on laadittu tulvatarkastelu ja liikenteellinen tarkastelu, ja mukaan on otettu koko suurteollisuusaluetta koskeva suuronnettomuusselvitys.

Karttakuvaan merkitty kaavaratkaisun muutoskohdat
Kaavaratkaisu tiivistettynä

Muutoksen vaikutukset nykykaavaan verrattuna

Asemakaavan muutos ja laajennus eivät aiheuta merkittäviä vaikutuksia nykytilanteeseen verrattuna.

Muutos auttaa kehittämään elinkeinoelämän kilpailukykyä, ja luo luontaista kasvua alueelle. Se vaikuttaa muun muassa työpaikkojen määrään ja satamatoimintojen (6.) kehittymiseen. Lisääntyvä liikenne jakautuu eri sisääntuloväylille ja vuorokaudenajoille.

Kaavan T/kem-toimintojen alue laajenee jonkin verran (3. ja 5.). Muutos mahdollistaa laajemman, kemianteollisuuteen liittyvän toiminnan kasvun jatkumisen suurteollisuusalueella. Muutos lisää alueen houkuttelevuutta toimijoiden keskuudessa, ja alueen rakentumisen todennäköisuus kasvaa.

Kemianteollisuuden sijainnin määrittelyssä on huomioitu suuronnettomuusselvityksen tulokset. Teollisuusalueella olevan dyynin (1.) suojelu puretaan muutoksessa, ja sen sijaan suojellaan suunnittelualueen eteläosassa oleva merkittävämpi dyynimuodostelma (2.).

Satamatien eteläpuoliset, satama-alueen teolliset toiminnat eriytetään alueen muusta käytöstä. Vanhan koulun alue jää ykspihlajalaisten käyttöön. Koulurakennuksen ja Puuhatalon suojeleminen vaikuttavat myönteisesti rakennetun kulttuuriympäristön säilymiseen. Satamakadulle on osoitettu ohjeellinen pysäköinti kantasataman portin kohdalla, ja katualuetta on levennetty Ykspihlajan vanhan koulun kohdalta. Sahakatua on levennetty Kahvila Sahan kohdalla sataman suuntaan.