Fortsätt till innehållet

Ändring av detaljplan för området KIP östra i Yxpila

Staden inledde utarbetandet av en detaljplan och ändring av detaljplan i Yxpila i slutet av 2022. Under arbetet undersöktes områdets kvartersstruktur och användningsändamål. I beredningsskedet har på området verksamma företag, invånare i Yxpila och olika myndigheter hörts i bred omfattning.

På basis av utlåtanden, åsikter och myndighetssamråd gjordes preciseringar i planmaterialet var gäller basuppgifterna, planlösningen samt bedömningen av konsekvenser. Till stöd för konsekvensbedömningen utarbetades en separat trafikgranskning, utredningen om dyner utvidgades och en bedömning av översvämningsrisken lades till dagvattenutredningen.

I planförslaget som ges till behandling för godkännande anvisas detaljplanens norra del som industriområde och en liten del som kvartersområde för energiförsörjning. Södra delen anvisas som hamnområde, skyddsgrönområde och traditionskvarter. Utifrån respons som erhållits i samband med hörandet har planlösningen ytterligare preciserats, en bedömning av översvämningsrisken och en trafikgranskning har gjorts för området, likaså har en undersökning om storolycka för hela storindustriområdet tagits med.

Karttakuvaan merkitty kaavaratkaisun muutoskohdat
Planlösningen i korthet: 1. Skyddandet av dynen upphävs 2. Dynen skyddas 3. Kraftverksområdet avskiljs inte från den övriga kvartersstrukturen 4. Kraftverksvägen avlägsnas som gata 5. T/kem utvidgas 6. Hamnen utvidgas i liten grad och beaktar andra användningsbehov

Hur förändringarna inverkar jämfört med nuvarande plan

Detaljplaneändringen och utvidgandet av den medför inga väsentliga konsekvenser jämfört med nuläget.

Ändringen hjälper att utveckla näringslivets konkurrenskraft och skapar en naturlig tillväxt på området. Den inverkar bland annat på antalet arbetsplatser och utvecklingen av hamnfunktionerna (6.). Den ökande trafiken fördelas så att den styrs till olika infartsleder och olika tider på dygnet.

Området för planens T/kem-verksamhet utvidgas något (3. och 5.). Genom ändringen möjliggörs en fortsatt tillväxt av en mera omfattande verksamhet som anknyter till kemisk industri på storindustriområdet. Ändringen ökar områdets attraktion bland aktörer och sannolikheten för att området bebyggs ökar.

I fastställandet av den kemiska industrins placering har resultaten från undersökningen av en storolycka beaktats. I samband med ändringen upphävs skyddet av dynen (1.) på industriområdet och i stället skyddas en betydelsefullare dynformation i planeringsområdets södra del (2.).

Hamnområdets industriella verksamhet söder om Hamnvägen avskiljs från områdets övriga användning. Området för den gamla skolan får även i fortsättningen användas av invånarna i Yxpila. Skyddandet av skolbyggnaden och aktivitetsgården Puuhatalo inverkar positivt på bevarandet av den byggda kulturmiljön. Hamngatan har anvisats riktgivande parkering vid stamhamnens port, och gatuområdet har breddats vid Yxpila gamla skola. Såggatan har breddats vid Kahvila Saha i riktning mot hamnen.