Hyppää sisältöön

Hyvinvointisuunnitelman seuranta

Kokkolan kaupungin hyvinvointisuunnitelma laaditaan valtuustokausittain. Sen keskeiset painopisteet ja tavoitteet on johdettu kaupunkistrategiasta. Hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti esitellään kaupunginhallitukselle maanantaina 8.5., ja siinä tarkastellaan tavoitteiden etenemistä vuoden 2022 aikana.

Hyvinvointisuunnitelman vuosiraportti 2022

Näin tavoitteet etenivät vuonna 2022

Strategiasta johdetut hyvinvointisuunnitelman painopisteet tarkastelujaksolla ovat Lapsiystävällisyys,  Elämyksellisyys, Kestävästi kehittyvä ja Toimivat työmarkkinat.  Pudotusvalikossa tarkastellaan  näihin painopisteisiin liittyvien tavoitteiden ja toimenpiteiden etenemistä vuonna 2022.

 • Kevyen liikenteen verkostoa kehitetään suunnitelmallisesti turvalliseksi ja kattavaksi. Vuoden 2022 aikana on suunniteltu tai rakennettu mm. Pitkänsillankadun, Rantakadun ja Kaarlenkadun kevyenliikenteen väylästöä. Kokkola-Kruunupyy-Pedesöre -pyörätien yleissuunnitelma valmistuu alkuvuonna 2023.

  Tapahtuma- ja urheilupuiston alueen suunnittelua on jatkettu yhteistyössä Kokkolan Urheilupuisto Oy:n kanssa. Tapahtumapuisto on ollut aktiivisessa käytössä kesäkaudella

 • Elämyksellisyys-teemaan kuuluvia toimenpiteitä toteuttavat ja seuraavat mm. liikunta- ja kulttuuripalvelut, kaupunkiympäristö, kirjasto ja Kokkolan seudun opisto. Toimenpiteitä tehdään osittain yhteistyössä yhdistys- ja järjestötoimijoiden kanssa.

  Liikuntaneuvontaa ja ohjausta suunnattiin erityisesti henkilöille, jotka liikkuvat terveytensä kannalta riittämättömästi. Painonhallintaryhmiä toteutettiin yhteistyössä Soiten kanssa. Erityisliikuntakortteja VesiVeijariin myönnettiin noin 750, ja niillä kertyi yli 35 000 uintikäyntiä.

  Luontoliikunta- ja retkeilyreittiselvityksen kaikki inventoinnit valmistuivat vuoden 2022 aikana. Suunnitelma hyväksyttiin alkuvuodesta 2023.

  Kokkolan Harrastamisen Suomen mallista (KOHASU) tehdään pysyvä toimintatapa. Toiminta on ollut aktiivista. Syyslukukauden 2022 aikana 87 kerhossa harrasti yhteensä yli 1100 lasta ja nuorta. Valtio tuki KOHASU-toimintaan on 130 000 euroa vuonna 2023. Lapsille ja nuorille toiminta on maksutonta.

  Kesäajan maksuttomia toimintoja eri ikäisille lapsille ja nuorille toteutettiin eri puolilla Kokkolaa. Kirjaston kokonaislainausmäärät kasvoivat 8 % (676 462 lainausta). Myös käynnit kirjastoissa lisääntyivät 24 % (343 083 käyntiä). Verkkokirjastoa käytettiin 208 280 kertaa, e-aineistoja 61 003 kertaa (kasvua 12 %). Kaikkiaan kirjastossa toteutettiin 254 tapahtumaa.

  Kokkolan seudun opistossa avoimen tarjonnan kursseja toteutui yhteensä yhteensä 607 kurssia, joille osallistui keskimäärin 11 opiskelijaa / kurssi.

 • Vuoden 2022 aikana kulttuuri- ja vapaa-ajan järjestöjen näkemyksiä kuntalaisyhteistyöstä ja mm. tapahtumajärjestämisestä on koottu kyselyillä ja keskustelutilaisuuksissa.   Kaupunkiympäristö toteutti useita kyselyjä, keskustelu- ja yleisötilaisuuksia, joissa asukkaat pääsivät osallistumaan kaupunkiympäristön kehittämiseen.

  K.H. Renlundin museo, Kokkolan seudun opisto ja Lasten ja nuorten kuvataidekoulu tukevat yhteenkuuluvuutta ja identiteettiä, merkityksellistä elämänsisältöä sekä sosiaalista hyvinvointia taiteen ja kulttuuriperinnön keinoin. Vuonna 2022 järjestettiin useita yhteishankkeita ja tapahtumia. Kuvataidekoulun Taidepiha-hanke eteni rahoituksenhakuvaiheeseen, ja sai myönteisen rahoituspäätöksen vuonna 2023.

 • Kaikki lapsille palveluja tuottavat toimialat pyrkivät edistämään lasten osallisuutta ja ehkäisemään kiusaamista.  Varhaiskasvatusyksiköissä on tehty kiusaamisen vastainen suunnitelma yhdessä henkilöstön, lasten ja huoltajien kesken. Kouluissa aloitettiin kiusaamisen vastaisten toimintamallien yhtenäistäminen.

  Ihmeelliset vuodet (TCM) -toimintamallin koulutusta varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilöstölle jatkettiin. Toimintamallin toteutuksessa on mukana hyvinvointialue, ja sen tavoitteena on edistää lasten sosio-emotionaalista kehitystä, parantaa henkilöstön ja lapsen välistä vuorovaikutusta ja vahvistaa kodin ja koulun tai varhaiskasvatusyksikön välistä yhteistyötä.

  Koulunuorisotyössä kohdattiin vuoden aikana 6210 nuorta. Koulunuorisotyön tiimi kehittää yhteisöllistä nuorisotyötä yläkouluissa.

  Ravintosuositusten mukainen ruokailu on tärkeä osa oppimista ja kasvua. Päiväkoti- ja kouluruokailun tavoitteena on edistää terveellisiä ruokailutottumuksia. Ruokapalvelut seuraavat ruoan maittavuutta ja terveellisyyttä. Käyttöön otettu palautejärjestelmä ja ruokailijoiden osallistuminen ruokalistasuunnitteluun tukee myös hävikin pienentämistä.

 • Kaupungin toimialat ja vastuualueet laativat Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) silloin, kun päätöksillä on vaikutusta lapsen etuun ja lapsen oikeuksien toteutumiseen. Lapsiystävällisyyden edistäminen huomioidaan toimialojen ja vastuualueiden talousarvioissa. Vuonna 2022 Lapsivaikutusten arviointi tehtiin Puntusrannan asuinalueen asemakaavan laatimisen, Tarharannan päiväkodin, Ykspihlajan päiväkodin ja koulun sekä Rahkosen, Veikko Vionojan ja Öjan koulujen osalta.

  Liikkuva nuorisotyö oli osa nuorisopalvelujen kesätoimintoja kesäkuussa ja Venetsialaisten aikaan. Kesäkuussa kohdattiin yli 450 ja Venetsialaisissa yli 260 nuorta. Moniammatillinen Ankkuri-tiimi jalkautui etenkin tapahtumien (koulujen päättyminen, Venetsialaiset) yhteydessä. Ankkuri-tiimin toiminnassa tavoitettiin noin 1500 nuorta.

  Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointirahastosta käytettiin varoja tilapäisen suojelun tarpeessa olevien lasten leiritoimintaan, KOHASUn omarahoitukseen, liikuntaseuroille ja taiteen perusopetusta järjesäville toimijoille kanavoitavaan avustukseen, Nuorisopassin käyttöönoton valmistelun sekä liikuntavälineiden ja uimalippujen lahjoittamiseen vähävaraisille lapsille ja nuorille.

  Perheiden hyvinvointia tuettiin jatkamalla Lapset puheeksi -toimintaa yhdessä hyvinvointialueen kanssa. Lapset puheeksi -työ tukee lasten ja perheiden pärjäävyyttä arjen muutoksissa. Lasten ja nuorten osallisuuden kehittämisohjelman laatiminen aloitettiin vuonna 2022, ja se valmistuu vuonna 2023.

   

 • Lasten ja nuorten ympäristökasvatustyötä tehtiin Nuorisokeskus Villa Elban luontokoulussa, johon osallistui 129 ryhmää. Kestävä Kokkola -hankkeessa kartoitettiin koulujen toimintatapoja, suunniteltiin kestävyyskasvatuskoulutuksia ja käynnistettiin monialaisten oppimiskokonaisuuksien työstäminen.

 • Asiakastyön painopiste on nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä. Nuorille tarjotaan heille suunnattuja ohjaus- ja neuvontapalveluita, Ohjaamo-toimintaa ja etsivää nuorisotyötä. Etsivän nuorisotyön kautta tavoitettiin 215 nuorta, Ohjaamo-verkostossa noin 1200.

  Työllisyyden kuntakokeilussa tuetaan myös osittaista siirtymistä työelämään, ja luodaan konkreettisia toimintatapoja henkilöille, joiden toimintakyky ei riitä työmarkkinoille. Vuoden 2022 aikana työllisyyspalvelut teki yhteensä lähes 58 000 yhteydenottoa näille asiakkaille. Yhteensä 10 yhdistykselle myönnettiin avustusta työllisyydenhoidon tukena toimimiseen.