Hyppää sisältöön

Kaupungin lausunto Bolidenin ympäristölupahakemuksesta

Boliden Kokkola Oy on hakenut ympäristönsuojelulain mukaista lupaa nykyisen vaarallisen jätteen kaatopaikan vaiheittaiselle korotukselle ja laajennuksen rakentamiselle, käyttöönotolle, täyttötoiminnalle ja sulkemiselle. Länsi- ja Sisä-Suomen AVI on pyytänyt Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta lausunnon hakemuksesta.

Rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut lausuntonsa hakemuksesta, ja kaupunginhallitus päättää maanantain 11.3. kokouksessaan lausuntoon yhtymisestä.

Kaupungin lausunnon pääkohdat

  • Laajennukselle myönnettävä ympäristölupa tulee rajoittaa siten, että nykyistä jätealuetta voidaan korottaa korkeintaan hakijan esityksen mukaisesti nykyisestä +40 metristä +60 metriin merenpinnan yläpuolelle. Lupamääräyksin tulee varmistaa, ettei alueelta aiheudu pölyhaittoja pohjavesi- ja merialueille tai Rummelö-Harrbådan Natura-alueelle.
  • Jätealuetta ei tule laajentaa pohjoiseen, koska lupamääräyksillä ei voida estää haitallisia vaikutuksia Rummelö-Harrbådan Natura-alueen luonnonarvoihin. Pohjoinen laajennussuunta lisäisi merialueeseen ja Natura-alueeseen kohdistuvia onnettomuusriskejä, ja merkittävä suojaviheralue meren ja jätealueen välistä menetettäisiin kokonaan.
  • Mikäli lupamääräyksillä voidaan varmistaa, ettei pohjaveden laatu vaarannu, esitetty jätealueen noin 10 hehtaarin laajentaminen itään, Patamäki-Harriniemen pohjavesialueen suuntaan on mahdollinen.
  • Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna jätealueen laajennus on vain väliaikainen ratkaisu, vaikka alueelle sijoitettavan jätteen määrää vähennettäisiin. Alue tulee täyttymään lähivuosikymmeninä, jolloin se suljetaan. Alueelle jää pitkäaikainen velvoite jälkiseurantaan. Jätteenkäsittelyalueelle tulee etsiä vaihtoehtoinen ratkaisu joko kehittämällä jätteen hyöty- ja uusiokäyttöä tai etsimällä teollisuusjätteelle kokonaan uusi sijoituspaikka.
Kh 11.3.2024, 101