Fortsätt till innehållet

Stadens utlåtande om Bolidens ansökan om miljötillstånd

Boliden Kokkola Oy har ansökt om tillstånd enligt miljöskyddslagen om en höjning i faser samt utvidgning, ibruktagande, ifyllningsverksamhet och stängning av den nuvarande avstjälpningsplatsen för farligt avfall. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har begärt utlåtande med anledning av ansökan av Karleby stads miljöskyddsmyndighet.

Byggnads- och miljönämnden har gett ett utlåtande om ansökan och stadsstyrelsen beslutar den 11.3 om sammanfallande med utlåtandet.

De viktigaste punkterna i stadens utlåtande

  • Det miljötillstånd som beviljas för utvidgningen ska begränsas så att det nuvarande avfallsområdet kan höjas högst enligt sökandens förslag från nuvarande +40 meter till +60 meter över havsytan. Med hjälp av tillståndsbestämmelser ska det säkerställas att området inte orsakar dammolägenheter för grundvatten- och havsområdet eller Natura-området Rummelön-Harrbådan.
  • Avfallsområdet får inte utvidgas norrut, eftersom det inte genom tillståndsbestämmelser är möjligt att avvärja skadliga inverkningar på naturvärdena i Naturaområdet Rummelön-Harrbådan. En utvidgning i nordlig riktning skulle öka olycksrisken när det gäller havsområdet och Naturaområdet och det betydande skyddsgrönområdet mellan havet och avfallsområdet skulle gå förlorat.
  • Förutsatt att man med tillståndsbestämmelserna kan säkerställa att grundvattnets kvalitet inte äventyras kan en föreslagen utvidgning av avfallsområdet österut med cirka 10 hektar, i riktning Patamäki-Harrbådans grundvattenområde, vara möjlig.
  • Granskat på lång sikt är utvidgningen av avfallsområdet bara en tillfällig lösning, även om man skulle minska mängden avfall som placeras på området. Området kommer att fyllas under de närmaste årtiondena och därefter stängas. På området kvarstår då en långvarig uppföljningsskyldighet. En alternativ lösning för avfallshanteringsområdet ska sökas antingen genom att utveckla återanvändning eller återvinning av avfallet eller genom att söka en helt ny plats för placering av industriavfallet.
Kh 11.3.2024, 101