Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus päättää talousohjelman käynnistämisestä

Kokkolan tulevien vuosien käyttötalousennusteet ovat heikentyneet merkittävästi. Ennusteessa huomioidaan verotulojen ja valtionosuuksien lasku, korkojen voimakas nousu ja inflaation vaikutus muun muassa toimintakustannuksiin. Lisäksi kevään 2023 palkkaratkaisut nostavat henkilöstökuluja, ja talouden tasapainoon vaikuttavat myös kaupungin ja liikelaitosten suuret investointitarpeet.

Kaupunginvaltuusto päätti talousarviokäsittelyn yhteydessä marraskuussa 2023, että toiminnan tehostamista jatketaan uuden talousohjelman puitteissa. Talousohjelman valmistelu alkoi välittömästi päätöksen jälkeen.

Tämän hetkisten arvioiden mukaan kaupungin ja liikelaitoksen säästötarve 2024–2025 käyttötalouteen on noin 18,7 miljoonaa euroa.

Kolmivuotisella talousohjelmalla tuetaan kaupungin resurssien kohdistamista oikein haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Sillä pyritään varmistamaan talouden vakaus ja kestävyys pitkällä aikavälillä. Talousohjelma on osa kaupungin strategista suunnittelua, ja sen avulla ylläpidetään ja parannetaan kaupungin kuntalaisilleen tarjoamia palveluja.

Talousohjelmaa tehdään osallistaen. Sekä kuntalaisilla että kaupungin henkilöstöllä om man´hdollsiuus vaikuttaa ja kertoa omia ideoitaan talouden tasapainottamiseksi. Talousohjelman toteuttamisesta ja seurannasta vastaa työvaliokunta, johon kuuluu kaupungin johtoryhmä ja taloushallintopalvelujen viranhaltijoita. Työvaliokunta raportoi tavoitteiden toteutumisesta vuosittain kaupunginhaliitukselle

Talousohjelmassa kaupungin palveluita ja taloutta tarkastellaan kokonaisuutena. Keskiössä ovat

  • palvelut ja toiminta, niiden tehostaminen tai lakkauttaminen
  • investointien priorisointi, uudelleen tarkastelu tai niistä luopuminen
  • kokonaisverotuksen tarkastelu
  • omaisuuden myynti ja konserniyhtiöiden tuloutukset

Kaikilla näillä toimilla voi olla myös suoria tai epäsuoria henkilöstövaikutuksia.

Talouden tasapaino on monen asian summa. Positiivinen väestönkasvu ja alueen työllisyys sekä vihreän siirtymän investoinnit ovat Kokkolalle tärkeitä, ja niitä halutaan edelleen edistää.