Fortsätt till innehållet

Stadsstyrelsen beslutar om inledande av ekonomiprogram

Driftsekonomiprognoserna för Karleby har försvagats väsentligt vad gäller framtida år. I prognosen beaktas minskningen av skatteinkomster och statsandelar, räntornas kraftiga ökning och inflationens inverkan på bland annat verksamhetskostnaderna. Dessutom höjer löneuppgörelserna våren 2023 personalkostnaderna, och den ekonomiska balansen påverkas också av stadens och affärsverkets omfattande investeringsbehov.

Stadsfullmäktige beslutade i samband med budgetbehandlingen i november 2023 att effektiveringen av verksamheten fortsätter inom ramen för ett nytt ekonomiprogram. Beredningen av ekonomiprogrammet startade omedelbart efter beslutet.

Enligt nuvarande uppskattning är stadens och affärsverkets sparbehov ca 18,7 miljoner euro vad gäller driftsekonomin 2024–2025.

Med det treåriga ekonomiprogrammet stöds en rätt inriktning av stadens resurser i ett utmanande ekonomiskt läge. Man vill säkerställa ekonomins stabilitet och hållbarhet på lång sikt. Ekonomiprogrammet är en del av stadens strategiska planering och med hjälp av det upprätthålls och förbättras de tjänster som staden erbjuder sina kommuninvånare.

Ekonomiprogrammet görs på ett inkluderande sätt. Både kommuninvånare och stadens personal har möjlighet att påverka och framföra sina egna idéer för balansering av ekonomin. Ett arbetsutskott ansvarar för genomförandet och uppföljningen av ekonomiprogrammet. Arbetsutskottet består av stadens ledningsgrupp och tjänsteinnehavare inom ekonomiförvaltningstjänster. Arbetsutskottet lämnar årligen sin rapport till stadsstyrelsen om hur uppsatta mål har nåtts

I ekonomiprogrammet behandlas stadens tjänster och ekonomi som en helhet. Fokus ligger på

  • tjänster och verksamhet, effektivering eller avveckling av dem
  • prioritering av, omprövning av eller avstående från investeringar
  • granskning av helhetsbeskattningen
  • säljning av egendom samt koncernbolagens intäktsföring

Alla dessa åtgärder kan ha direkta eller indirekta konsekvenser för personalen.

En ekonomisk balans är summan av många faktorer. Positiv befolkningsutveckling och sysselsättningen i regionen samt investeringarna i grön omställning är viktiga för Karleby och dem vill man fortsättningsvis främja.