Hyppää sisältöön
Vesistöä ja rantaniittyjä Morsiussaaren edustalla.
Vesistöä ja rantaniittyjä Morsiussaaren edustalla

Kokkolan rantoja kunnostetaan Helmi-hankkeessa

Kokkolan kaupunki on saanut Helmi-hankeavustusta kaupungin rantaniittyjen kunnostukseen. Kokkolassa maankohoamisrantojen matalat rantaniityt ja avoimet hiekkarannat ovat vähentyneet umpeenkasvun seurauksena.

Nyt kunnostetaan Morsiussaaren, Törsörenin ja Halkokarin alueita. Kaikilla kohteilla suoritetaan ruovikoiden ja puuston raivauksia, kahdella kohteella kunnostetaan hiekkarantoja. Alueiden jatkohoito tehdään soveltuvilla kohteilla laiduntamalla. Alueilla, jotka eivät sovellu laidunnukseen, jälkihoito toteutetaan niitolla ja puuston raivauksilla. Kunnostustyöt aloitetaan talvella.

“Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelman vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa. Lisäksi ohjelma edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista.”  – Helmi-hankkeet

Rantaniittyjen kunnostustyöt avaavat maisemaa ja lisäävät luonnonmonimuotoisuutta. Osa alueista sijaitsee kaupunkilaisten suosimien ulkoilureittien varrella ja hoitotoimenpiteet lisäävät virkistyksellistä arvoa. Ruovikoitumisen ja metsittymisen seurauksena monien lajien elinolosuhteet ovat heikentyneet. Rannat ovat aiemmin olleet tärkeitä linnustoalueita. Kunnostustöiden odotetaan lisäävän alueiden soveltuvuutta pesimä, ruokailu ja muuton aikaisiksi levähdysalueiksi linnuille. Kasvillisuuden odotetaan monipuolistuvan ja taantuneen rantaniittylajiston odotetaan valtaavan ruovikoituneita alueita takaisin.