Fortsätt till innehållet
Vesistöä ja rantaniittyjä Morsiussaaren edustalla.
Vesistöä ja rantaniittyjä Morsiussaaren edustalla

Stränder i Karleby iståndsätts genom Helmi-projektet

Karleby stad har fått Helmi-projektunderstöd för iståndsättning av stadens strandängar. De låga strandängarna och öppna sandstränderna vid Karlebys landhöjningsstränder har minskat på grund av igenväxning.
Nu iståndsätts områden i Brudskär, Törsören och Halkokari. I dessa områden röjs vass och trädbestånd, i två objekt iståndsätts sandstränder. Den fortsatta vården av områden görs på lämpliga platser genom strandbete. På områden där strandbete inte kan tillämpas görs eftervården genom slåtter och röjning av trädbeståndet. Iståndsättningsarbetet inleds på vintern.

“Helmi-programmet tar tag i den största direkta orsaken till förlusten av biologisk mångfald i Finland: att livsmiljöerna minskar och försämras kvalitetsmässigt. Målet med Helmi-programmet är att stärka den biologiska mångfalden i Finland och förbättra livsmiljöernas tillstånd bland annat genom att skydda och återställa myrar, restaurera och vårda fågelvatten, vårdbiotoper och skogiga livsmiljöer samt iståndsätta småvatten- och strandnatur. Därtill främjar programmet ekosystemtjänster, vattenskydd, koldioxidbindning och anpassning till förändringen.” Helmi-projekten

Iståndsättningen av strandängar öppnar landskapet och ökar naturens mångfald. En del av områdena ligger vid friluftsleder som är populära bland stadsinvånarna och de vårdande åtgärderna ökar värdet som friluftsområde. Som en följd av vassbildning och att det växer upp skog har många arters levnadsförhållanden försämrats. Stränder har tidigare varit viktiga fågelområden. Iståndsättningen väntas öka områdenas lämplighet för fåglars häckning, föda och som rastplats vid flyttning. Växtligheten väntas bli mångsidigare och det minskade antalet strandängsarter väntas erövra tillbaka områden som är vassbevuxna.