Hyppää sisältöön

TE-palvelut 2024 -uudistuksen valmistelu etenee Keski-Pohjanmaalla

Keski-Pohjanmaan alueen kuntien, Soiten, maakuntaliiton sekä TE-hallinnon edustajat kokoontuivat 16.2. keskustelutilaisuuteen TE-palvelut 2024 -uudistuksen alueellisesta valmistelusta. Eduskuntakäsittelyssä olevan hallituksen esityksen mukaan kuntien tulee laatia lokakuun loppuun mennessä sopimukset yhteistoiminnasta, joiden pohjalta työllisyysalueet muodostuvat. Työllisyysalueet aloittavat toimintansa 1.1.2025.

Keskustelutilaisuudessa käytiin läpi työ- ja elinkeinoministeriön ja KEHA-keskuksen kunnille laatimaa tietopakettia TE-palvelut 2024 -uudistuksen toimeenpanon tueksi. Tietopakettia esittelivät Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pohjanmaan TE-toimiston asiantuntijat ylijohtaja Timo Saaren johdolla.

Alueellista valmistelua pohjustettiin tarkastelemalla alueen nykytilannetta muun muassa työvoima- ja työssäkäyntitilastojen, alueella olevan ulkomaalaisen työvoiman sekä sote -mittarien valossa. Keski-Pohjanmaan työllisyyspohja on alle 31 000, järjestämisvastuun kriteerinä on 20 000 henkilön työvoima.

Tilaisuudessa myös käytiin läpi asiakkaille tarjottavien TE-palveluiden, kuten koulutuksien ja valmennuksien, hankintoja. Tällä hetkellä Pohjanmaan ELY -keskus on hoitanut nämä hankinnat, mutta uudistuksen jälkeen vastuu palveluista sekä niiden mahdollisista hankinnoista siirtyy kunnille.

TE -palvelut 2024 -uudistuksessa yksi keskeinen asia on työttömyysetuuksien rahoitukseen liittyvä rahoitusmalli, joka kannustaa kuntia kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi. Hallituksen esityksessä tällä on laskettu saavutettavan 7 000–10 000 lisätyöllistä. Kunnan vastuu työttömyysetuuksien rahoituksesta koskisi jatkossa työmarkkinatuen lisäksi myös peruspäivärahaa sekä perusosan suuruista osuutta ansiopäivärahasta.

– Jatkossa työttömyysturvan kustannukset eivät poistu kunnan vastuulta, vaikka työnhakija-asiakas osallistuisi johonkin palveluun. Kunnalle kohdistuu koko työttömyysturvan maksuosuus, mikä poistuu vasta, kun työnhakija-asiakas on työllistynyt avoimille työmarkkinoille. Tässä onnistuminen on koko suomalaisen yhteiskunnan kannalta iso asia, Timo Saari totesi.

Tilaisuudessa todettiin yhteisesti, että työllisyyden edistämisen tehtävässä onnistuminen vaatii laajaa ja vaikuttavaa yhteistyötä alueen toimijoiden kesken. Kunnat eivät yksin voi vaikuttaa kaikkiin asioihin.

Työllisyyden kuntakokeilun yhteistyöelin laajenee valmistelutyöryhmäksi

Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilun yhteistyöelin tulee johtamaan alueellista valmistelua. Yhteistyöelintä laajennetaan siten, että kuntakokeilulaissa säädettyjen tehtävien lisäksi se jatkossa valmistelee ja ohjaa työllisyyspalveluiden muutosta. Yhteistyöelin toimii vuoden 2024 loppuun saakka, jonka jälkeen vastuu työllisyyspalveluiden järjestämisestä siirtyy kuntien muodostamille työllisyysalueille.

Valmistelu on tarkoitus toteuttaa alueen kuntien ja muiden toimijoiden tiiviissä yhteistyössä sekä eri toimijoiden asiantuntemusta hyödyntäen. Valmistelussa yhtenä tärkeimmistä tehtävistä on sopia tulevan työllisyysalueen hallinnollisesta mallista. Muita suurempia kokonaisuuksia ovat muun muassa työllisyys- ja palvelustrategiat, toimeenpanoa tukevat suunnitelmat sekä työnjako- ja resurssisopimukset kuntien kesken.

Alueen kuntia ja muita valmistelussa mukana olevia keskeisiä toimijoita pyydetään nimeämään tarvittavat lisäjäsenensä yhteistyöelimeen maaliskuun puoliväliin mennessä. Tästä keskeisiä toimijoita lähestytään erikseen.

TE-palvelut 2024 -uudistus (TEM)