Hyppää sisältöön

Työhyvinvointikysely 2022: työyhteisön ilmapiiri ja tiimi tukevat työhyvinvointia

Kokkolan kaupungin henkilöstön vuotuisessa työhyvinvointikyselyssä esille nousivat etenkin työkavereiden ja esihenkilön tuki, yhteisön ilmapiiri ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. Suurin osa vastaajista koki myös, että nämä työhyvinvointiin vaikuttavat asiat ovat pääosin kunnossa. Työmäärän kohtuullisuuteen tulisi jatkossa kiinnittää huomiota.

Marraskuussa 2022 tehtyyn kyselyyn vastasi runsaat 1100 kaupungin työntekijää. Edellisvuoteen verrattuna vastauksia kertyi noin 150 vähemmän. Käytössä oli vuonna 2020 uudistettu kysely, jossa on aiempaa vahvempi kehittävä ote pelkän nykytilan toteamisen sijaan. Kyselyssä kartoitettiin työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja niiden merkittävyyttä.

Kyselyn mukaan kehityskeskusteluja käytiin vuonna 2022 aiempaa useammin (toteutusaste 85%). Kehityskeskustelun ja niissä sovittujen asioiden toteutumista on kuitenkin syytä edelleen vahvistaa.

Työntekijäkokemusta mittaava eNPS luku, jolla arvioidaan työntekijöiden halukkuutta suositella työpaikkaa muille, oli 9. Vastaajista suosittelijoita oli 33 %, neutraaleja 43 % ja arvostelijoita oli 24 %. eNPS arvo on edelleen positiivinen, vaikka hieman heikompi edelliseen vuoteen verrattuna.

Avoimeen kysymykseen ”Mikä voisi vahvistaa työhyvinvointiasi” vastasi runsaat 580 henkilöä. Selkeästi eniten vastauksissa korostui työyhteisön ilmapiirin, etenkin me-hengen ja yhteisöllisyyden vahvistamisen tarve. Monissa vastauksissa viitattiin pitkittyneen pandemian aikaisen etätyön poikkeuksellisen mittavaan käyttöön. Etätyön koettiin pääosin sujuneen hyvin, mutta toisaalta se myös etäännytti työyhteisöjä ja työntekijöitä toisistaan sekä vähensi luontaisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksia. Nyt yhteisöllisyyteen halutaan työyhteisöissä panostaa.

Tätä on osaltaan mahdollistettu työhyvinvointitoimintaan varatun määrärahan korottamisella. Avoimissa vastauksissa tuli runsaasti toiveita ePassi- etuuden korottamisesta. Etuutta onkin tämän vuoden alusta korotettu. Lisäksi kehitettävää löytyy työn organisointiin, työmäärään ja työmäärän tasaisempaan jakautumiseen sekä palkitsemisen kehittämiseen liittyen. Palkitsemiskäytäntöjen kehittäminen on käynnistetty jo vuonna 2022.

Jatkon kannalta huomioitavaa on se, että pelkkä kysely ei riitä, vaan sen tuloksia tulee käyttää aktiivisesti parantamaan henkilöstön työhyvinvointia. Kyselyn tulokset käsitellään ja niiden pohjalta tehdään tarvittavia toimia sekä koko organisaatiossa että työyhteisöissä.