Fortsätt till innehållet

Arbetshälsoenkäten 2022: stämningen i arbetsgemenskapen samt teamet stöder välbefinnandet i arbetet

I den årliga arbetshälsoenkäten för Karleby stads personal lyftes särskilt fram arbetskamraternas och chefernas stöd, stämningen i arbetsgemenskapen och möjligheterna att påverka det egna arbetet. Största delen av de svarande upplevde också att de här faktorerna som inverkar på välbefinnandet i arbetet i huvudsak är som de ska. I fortsättningen borde uppmärksamhet fästas vid en rimlig arbetsmängd.

Enkäten som gjordes i november 2022 besvarades av drygt 1 100 av stadens anställda. Jämfört med året innan inlämnades ca 150 färre svar. Enkäten som nu användes var en omarbetad version av enkäten 2020 och har ett starkare utvecklande grepp än tidigare i stället för att bara konstatera nuläget. I enkäten kartlades faktorer som påverkar välbefinnandet i arbetet och deras betydelse.

Enligt enkäten hölls flera utvecklingssamtal år 2022 är tidigare (utfallsgrad 85 %). Det gäller ändå att fortfarande förbättra förverkligandet av utvecklingssamtal och det som överenskommits i dem.

eNPS-talet, som mäter arbetstagarupplevelsen och genom vilken arbetstagarnas villighet att rekommendera arbetsplatsen för andra bedöms, var 9. Av svararna rekommenderade 33 procent arbetsplatsen, 43 procent förhöll sig neutralt och 24 procent förhöll sig kritiskt. eNPS-värdet är fortfarande positivt även om det var något svagare än året innan.

Den öppna frågan om vad som kunde förbättra välbefinnandet i arbetet besvarades av drygt 580 personer. Det som tydligt betonades mest i svaren var stämningen i arbetsgemenskapen, särskilt vi-andan och behovet att stärka samhörigheten. I många svar hänvisades till det exceptionellt omfattande utnyttjandet av distansarbete under den utdragna pandemin. För det mesta ansågs det att distansarbetet fungerat bra, men å andra sidan fjärmades arbetsgemenskaperna och arbetstagarna från varandra och möjligheterna till naturlig växelverkan minskade. Nu vill man satsa på samhörigheten i arbetsgemenskaperna.

Ett sätt att förbättra samhörigheten har varit att höja anslaget för arbetsmiljöarbete. I många av de öppna svaren önskades att ePassi-förmånen höjs. Förmånen har höjts från ingången av det här året. Dessutom är något som borde förbättras organiseringen av arbetet, arbetsmängden och en jämnare fördelning av arbetsmängden samt belöningspraxis. Utvecklandet av belöningspraxis har inletts redan 2022.

Med tanke på fortsättningen ska det beaktas att det räcker inte bara med en enkät utan dess resultat måste utnyttjas aktivt för att förbättra personalens välbefinnande i arbetet. Enkätens resultat behandlas och nödvändiga åtgärder på basis av dem vidtas både i hela organisationen och i arbetsgemenskaperna.