Hyppää sisältöön

Kaupunginvaltuusto 14.11.2022

Kaupunginvaltuusto käsitteli marraskuun kokouksessaan talousarvion ja päätti veroprosenteista vuodelle 2023. Kokouksessa merkittiin tiedoksi talous- ja henkilöstöraportit 09/2022 ja hyväksyttiin esityksen mukaisesti perusopetuksen talousarviomuutos. Opetus- ja kasvatuslautakunnan vuoden 2022 talousarvioon myönnetään 970 000 euron lisämääräraha, joka katetaan korottamalla yhteisöverotuloa.

Tulo- ja kiinteistöverot 2023

Valtuusto päätti tulo- ja kiinteistöveroista vuodelle 2023. Tuloveroprosentti on 8,86 %. Kiinteistöveroprosentit pidetään ennallaan: yleinen kiinteistövero on 1,25 %, vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,6 %, ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti on 1,1 %.

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 – 2025

Vuoden 2023 talousarviosta käytettiin useita puheenvuoroja. Keskustelun ja äänestyksien jälkeen kaupunginhallituksen pohjaesitykseen tehtiin seuraavat muutokset tai lisäykset:

Kaupunginhallitus / kaupungin johtaminen (s. 29)

Haimakainen esitti kohtaan kahta tekstilisäystä:

”Kaupunginhallitus tuo valtuustolle kevään 2023 aikana selvityksen Raatihuoneen tulevasta käytöstä” ja ”kaupunginhallitus käynnistää ensimmäisen rantayleiskaavan muutoksen rakennusoikeuden kasvattamiseksi ostopalveluna.” Molempia lisäyksiä kannatettiin. Äänestyksessä tekstilisäykset hyväksyttiin äänin 19 – 24.

Kokkola-tuki (s. 49)

Kohtaan esitettiin kahta muutosta, joista äänestettiin.

Teerikangas esitti, että poistetaan lause ”Kokkola-tukea korotetaan siten, että tuen määrä on 200 euroa (187 200 euron lisäys, otetaan palveluiden ostoista).” Cygnel, Karhu, Koljonen, Mourujärvi, Isotalus, Haapasaari kannattivat.

Friis esitti, että kohta ”Kokkola-tukea korotetaan siten, että tuen määrä on 200 euroa (187 200 euron lisäys, otetaan palveluiden ostoista) muutetaan muotoon ”Palautetaan Kokkola-tuki vuoden 2021 tasolle, joka oli 80 euroa.” Kauppi kannatti

Ensimmäisessä äänestyksessä vastakkain olivat Teerikankaan ja Friisin esitykset: Teerikangas 20 ääntä ja Friis 5 ääntä. 18 tyhjää ääntä.

Toisessa äänestyksessä vastakkain olivat kaupunginhallituksen pohjaesitys ja ensimmäisen äänestyksen voittanut Teerikankaan esitys. Pohjaesitys hyväksyttiin äänin 24 – 19. Kohtaan ei tehty tekstimuutoksia.

Pj Isotalus esitti päätökseen lisättäväksi toivomusponnen: ”Vuoden 2024 talousarvion valmistelun yhteydessä arvioidaan kotihoidon kuntalisän vaikuttavuus ja kustannukset. Mikäli kuntalisää päätetään jatkaa. Samassa yhteydessä etsitään sille kustannuspaikka, joka ei vaikuta varhaiskasvatuksen määrärahoihin.” Cygnel, Haapasaari kannattivat. Toivomusponsi hyväksyttiin yksimielisesti.

Museopalvelut (s. 69)

Andersson esitti tekstilisäyksen: ”K.H. Renlundin museon uudistuneen profiilin tueksi esitetään vuonna 2023 perustettavan toimen muuttamista amanuenssin toimeksi konservaattorin toimen sijasta. Toimi esitetään täytettäväksi 1.2.2023 alkaen.” Cygnel, Karhu, Koljonen, Snellman, Mourujärvi, Isotalus kannattivat. Tekstilisäys hyväksyttiin äänin 10 – 33.

Toivomusponsi (s. 71, kohta 6.23 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta – Nuorisopalvelut)

Pj Isotalus esitti päätökseen lisättäväksi toivomusponnen: ”Vuoden 2023 aikana toteutetaan nuorille suunnattu tiedotuskampanja harrastusmahdollisuuksista yhteistyössä järjestöjen kanssa”. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunkirakennelautakunta (s. 85, kohta 6.28)

Haimakainen esitti tekstilisäyksen: ”Vuoden 2023 aikana tehdään suunnitelma toimenpiteistä hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi kaupungin toimitiloissa. Suunnitelmassa tulisi selvittää mm. seuraavia tavoitteita. Suhteellisen energiakulutuksen kwh/brm2 tehostaminen vuoden 2020 tasosta 30 prosenttiin vuoteen x mennessä. Investoinnit energiatehokkuuteen, esimerkiksi valaistuksen uusiminen, hukkalämmön hyödyntäminen, oma uusiutuva energiatuotanto aurinkovoimalla ja tuulivoimalla. Samalla kannanotto, minä vuonna kaupungin kuluttama sähköenergia on tuotettu vain uusiutuvilla energialähteillä.” Friis kannatti. Tekstilisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokkolan Vesi (s. 98, kohta 6.31)

Haimakainen esitti tekstilisäyksen: ”Kokkolan Vesi tekee suunnitelmat ja esityksen jätevesiviemärin toiminta-alueen laajentamisesta Rödsön taajamaan Perhonjoen itäpuolelle toukokuun loppuun 2023 mennessä, jotta valtuusto voi päättää toiminta-alueen laajentamisesta.” Friis kannatti. Tekstilisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

Mäntykankaan koulun tekninen tila (s. 110, kp 9227/90812)

Kivilehto esitti muutosta: ”Parannetaan Mäntykankaan koulun teknisen tilan toimintaedellytyksiä.” Esitys raukesi kannattamattomana.

Liikenneväylät / kara (s. 111, kohta kp 9007/91500)

Paloranta esitti tekstilisäyksen: ”Selvitetään (vuonna 2023) kevyen liikenteen väylän jatkon rakentaminen Rödsöntielle.” Isotalus, Cygnel, Pietilä, Haimakainen kannattivat. Tekstilisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liikennepuisto (s. 112, kp 9252/92144)

Koljonen esitti pohjatekstiin muutosta: ”Liikennepuiston rakentamiseen varataan 50 000 euroa vuodelle 2023.” Kivilehto kannatti. Äänestyksessä pohjaesitys voitti äänin 28 – 15. Tekstimuutosta ei tehdä.

Uudet valtuustoaloitteet

Kokouksessa jätettiin neljä uutta valtuustoaloitetta: Opiskelijoiden asuntotilanteen kartoittamisesta, Rantaraitin kunnostamisen jatkamisesta etenkin välillä Meriaitat – Mustakari, Ikäihmisten asumisen kehittämisestä sekä Mäntykankaan alueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämisestä.