Fortsätt till innehållet

Stadsfullmäktige 14.11.2022

Stadsfullmäktige behandlade på sitt sammanträde i november budgeten och slog fast skattesatserna för 2023. På sammanträdet antecknades ekonomi- och personalrapporten 09/2022 för kännedom och budgetändringen för grundläggande utbildning godkändes enligt förslaget. I budgeten 2022 för nämnden för undervisning och fostran beviljades ett tilläggsanslag på 970 000 euro som täcks med höjning av samfundsskatteinkomster.

Inkomst- och fastighetsskatter 2023

Fullmäktige beslöt om inkomst- och fastighetsskattesatserna 2023. Inkomstskattesatsen är 8,86 %. Fastighetsskattesatserna ändrar inte: den allmänna fastighetsskatten är 1,25 %, för stadigvarande bostadsbyggnader 0,6 % och för andra än stadigvarande bostadsbyggnader 1,1 %.

Budgeten 2023 och ekonomiplanen 2024–2025

Det gjordes många anföranden angående budgeten 2023. Efter diskussion och omröstningar gjordes följande ändringar eller tillägg i stadsstyrelsens grundförslag:

Stadsstyrelsen / ledning av staden (s. 29)

Haimakainen föreslog två tillägg i texten:  ”Stadsstyrelsen lämnar in en utredning till fullmäktige våren 2023 om rådhusets framtida användning och ”För att utöka byggrätten inleder stadsstyrelsen den första ändringen av strandgeneralplanen som köptjänst.” Båda tilläggen fick understöd. I omröstningen godkändes texttilläggen med rösterna 19–24.

Karlebystödet (s. 49)

Två ändringar föreslogs om vilka röstades.

Teerikangas föreslog att meningen Karlebystödet höjs så att stödbeloppet är 200 euro (en ökning på 187 200 euro, täcks från köp av tjänster)” stryks. Cygnel, Karhu, Koljonen, Mourujärvi, Isotalus, Haapasaari understödde förslaget.

Friis föreslog att punkten ”Karlebystödet höjs så att stödbeloppet är 200 euro (en ökning på 187 200 euro, täcks från köp av tjänster) ändras till formen ”Karlebystödet sänks till samma nivå som 2021, dvs. till 80 euro.” Kauppi understödde förslaget.

I den första omröstningen ställdes Teerikangas ja Friis förslag mot varandra: Teerikangas 20 röster och Friis 5 röster. 18 röstade blankt.

I den andra omröstningen ställdes stadsstyrelsens grundförslag och Teerikangas förslag, som vann den första omröstningen, mot varandra. Grundförslaget godkändes med rösterna 24–19. Texten ändrades inte.

Ordförande Isotalus föreslog att en kläm läggs till beslutet: ”I samband med upprättandet av budgeten för 2024 bedöms effekten av och kostnaderna för kommuntillägget för hemvård av barn. Ifall man beslutar att fortsätta med kommuntillägget. Samtidigt föreslås ett kostnadsställe för stödet som inte inverkar på småbarnspedagogikens anslag.” Cygnel, Haapasaari understödde. Klämmen godkändes enhälligt.

Museitjänster (s. 69)

Anderson föreslog ett texttillägg: ”För att stödja K.H. Renlunds museums nya profil föreslås det att befattningen som ska inrättas 2023 ändras till en befattning som amanuens i stället för konservator. Det föreslås att befattningen tillsättas fr.o.m. 1.2.2023.” Cygnel, Karhu, Koljonen, Snellman, Mourujärvi, Isotalus understödde. Texttillägget godkändes med rösterna 10–33.

Kläm (s. 71, punkt 6.23 Kultur- och fritidsnämnden – Ungdomstjänster)

Ordförande Isotalus föreslog att en kläm läggs till beslutet: ”Under 2023 genomförs en informationskampanj om hobbymöjligheter i samarbete med organisationer som riktar sig till unga”. Förslaget godkändes enhälligt.

Stadsstrukturnämnden (s. 85, punkt 6.28)

Haimakainen föreslog ett texttillägg: ”Under 2023 utarbetas en åtgärdsplan för uppnåendet koldioxidneutralitet i stadens lokaliteter. I planen borde utredas bl.a. följande mål: Effektivisering av den relativa energiförbrukningen (kwh/brm2) från nivån för 2020 till 30 procent före år x. Investeringar i energieffektivitet, t.ex. belysning förnyas, spillvärme utnyttjas, egen förnybar energiproduktion med solenergi eller vindkraft. Samtidigt tar man ställning till vilket år den elenergi som staden förbrukar ska produceras enbart med förnybara energikällor. Ersättare Friis understödde förslaget.” Friis understödde. Texttillägget godkändes enhälligt.

Karleby Vatten (s. 98, punkt 6.31)

Haimakainen föreslog ett texttillägg: ”Karleby Vatten utarbetar planer för och lägger fram ett förslag om utvidgning av verksamhetsområdet för spillvattenavloppet till Rödsö tätort öster om Perho å före utgången av maj 2023, så att fullmäktige kan besluta om utvidgningen av verksamhetsområdet.” Friis understödde. Texttillägget godkändes enhälligt.

Utrymme för teknisk slöjd vid Mäntykankaan koulu (s. 110, ks 9227/90812)

Kivilehto föreslog en ändring: ”Verksamhetsförutsättningarna för utrymmet för teknisk slöjd vid Mäntykankaan koulu förbättras.” Förslaget understöddes inte och förföll.

Trafikleder / stadsstrukturnämnden (s. 111, ks 9007/91500)

Paloranta föreslog ett texttillägg: ”Byggandet av en förlängning av gång- och cykelleden till Rödsövägen utreds (år 2023).” Isotalus, Cygnel, Pietilä, Haimakainen understödde. Texttillägget godkändes enhälligt.

Trafikpark (s. 112, ks 9252/92144)

Koljonen föreslog en ändring av grundförslaget: ”Ett anslag på 50 000 euro reserveras för 2023 för byggande av en trafikpark.” Kivilehto understödde. I omröstningen vann grundförslaget med rösterna 28–15. Texten ändras inte.

Nya fullmäktigemotioner

På sammanträdet gavs fyra nya fullmäktigemotioner: Kartläggning av bostadssituationen för studerande, fortsatt iståndsättning av Strandstråket särskilt mellan Meriaitat och Mustakari, utveckling av äldres boende samt bevarandet av kulturhistoriska värden i Tallåsens område.

Budgetet 2023 och ekonomiplanen 2024-2025