Hyppää sisältöön
Punaisia mökkejä meren rannalla Ohtakarissa.

Ranta-asemakaavat

Ranta-asemakaavoilla ja rantayleiskaavoilla ohjataan pääasiassa loma-asutuksen järjestämistä ranta-alueille.

Ranta-asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä ja millä periaatteella alueella rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Ranta-asemakaavoja käytetään tiiviin rantarakentamisen ohjaamiseen sekä silloin, kun taajamat ulottuvat rantaan. Muilla alueilla ohjausvälineenä on rantayleiskaava.

Kaavoituksen tavoitteena on suunnitella rantarakentaminen siten, että siinä otetaan huomioon myös luonnon- ja maisemansuojelu, rantojen virkistyskäyttö sekä maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Lisäksi kaavat selkeyttävät rantarakentamisen lupakäsittelyä.

Maanomistaja voi laadituttaa kustannuksellaan ranta-asemakaavan omistamalleen ranta-alueelle. Ennen kaavan laatimiseen ryhtymistä on neuvoteltava kaupungin (kaupunkisuunnittelu) kanssa ranta-asemakaavan soveltumisesta kyseiseen tapaukseen.

Vireillä ja suunnitteluvaiheessa olevia ranta-asemakaavoja

 • Aloite Kandelin ranta-alueen rantakaavan kumoamiseksi on Kokkolan kaupungin. Kaava-alueen pohjoisosa kuuluu Natura 2000 -verkostoon (Kokkolan saaristo) siellä sijaitsevien arvokkaiden rantaniittyjen ja -metsien vuoksi. Kaava-alueen eteläosa puolestaan kuuluu Kokkola 400 luonnonsuojelualueeseen, joka on perustettu turvaamaan alueen luonnon monimuotoisuus. Lisäksi kaava-alueen pohjoisosa kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan, jonka tavoite on säilyttää ohjelmaan valikoituja ranta-alueita rakentamattomina.

  Kaava-alue kuuluu osittain myös Kokkolan kansalliseen kaupunkipuistoon, jonka perustamispäätöksessä Ympäristöministeriö (3.7.2020) on, kaupungin esityksestä, antanut määräyksen Kandelin rantakaavan kumoamisesta, koska alueella sijaitsee arvokkaita rantaniittyjä ja -metsiä.

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti laittaa Kandelin ranta-kaavan kumoamisen vireille  ja asettaa kumoamisen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten 17.4.2023 § 176. 

  Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä (MRL 62§, MRA 98§ ja 30§ 4 mom.) 27.4. – 29.5.2023 välisen ajan.

   

  Yhteyshenkilö: Sami Karjalainen

Yhteystiedot