Hyppää sisältöön
Yläviistosta otettu kuva, jonka etualalla on vanha vesitorni ja sen vieressä oleva Vartiolinna. Taustalla levittäytyy kaupunkinäkymä meren suuntaan

Asemakaavoitus

Asemakaavoitus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL).

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä ja millä periaatteella alueella rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Kaupunki vastaa asemakaavoituksesta. Kokkolassa asemakaavoitus kuuluu kaupunkisuunnittelun vastuualueeseen. Asemakaava käynnistyy kaupungin toimesta tai yksityisen aloitteesta vapaamuotoisella hakemuksella kaupunginhallitukselle.

Asemakaavan hyväksyy kaupunginhallitus, merkittävissä asemakaavoissa kuitenkin kaupunginvaltuusto.

Voit seurata kuuluttamista ja osallistua valmisteluun kuulutuksissa mainitulla tavalla. Kokkolassa asemakaavoista kuulutetaan Kokkola -lehdessä sekä Kokkolan kaupungin Internet -sivuilla

Lainvoimaisesta asemakaavasta saat yleispiirteisen kuvan ajantasa-asemakaavasta.

Osallistu ja vaikuta!

Asemakaavatyöt 2022

Täällä ovat vuoden 2022 asemakaavatyöt ja niiden yhteyshenkilöt.

 • Alueen kaavoittamisella varaudutaan merkittävän tai merkittävien uusien toimijoiden sekä hankkeiden toteutumiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen Kokkolaan. Alueelta on jo laadittu suuri määrä perusselvityksiä; mm. aluesuunnitelma, liikenteelliset tarkastelut, luonto ja ympäristöselvitys sekä arkeologinen selvitys.

  Maakuntakaavan lisäksi aluetta käsitellään myös strategisessa aluerakenneyleiskaavassa.

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavoituksen 11.1.2021 § 8.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville 24.11.2021 § 141. 

  Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä (MRL 62 §) 2.12.2021 – 3.1.2022 välisen ajan.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 23.3.2022 § 39.

  Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä (MRL 65§) 31.3. – 2.5.2022 välisen ajan.

  Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy Kruunuportin asemakaavan 30.5.2022 § 268.

   

  Selvitykset:

  Perustilaselvitys

  Liikenneselvitys

  Arkeologinen inventointi

  llmastovaikutusten arviointi

  Hulevesisuunnitelma

  Tärinäselvitys

  Suuronnettomuusselvitys

  Havainnekuvat

   

  Yhteyshenkilöt: Jouni Laitinen ja Ingela Borgmästars-Hagnäs.

 • Kartta, josta näkyy suunnittelualue

  Asemakaavatyöllä tutkitaan alueen soveltuminen pääosin pientalorakentamiseen. Uudet tontit pyritään alustavan aikataulun mukaan saamaan tontinluovutukseen viimeistään vuonna 2023.

  Tavoitteena on lisätä kaupungin pientalotonttitarjontaa kaupunginvaltuuston 14.6.2021 § 61 hyväksymän Kokkolan maa- ja asuntopoliittisen MASTO –ohjelman 2021-2024 mukaisesti.

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavoituksen 23.8.2021 § 375.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan 4.5.2022 § 70 asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten.

   

  Kaavaluonnos on julkisesti nähtävillä (MRL 62 §) 12.5. – 13.6.2022 välisen ajan.

  Kaavoitusasia pidetään esillä kaupungintalolla asiakaspalvelupisteessä sekä kaupungin Internet -sivuilla. Asiasta voi antaa kirjallisia mielipiteitä nähtävilläolon aikana osoitteeseen:

  Kokkolan kaupunki, Kaupunkiympäristö / Hallinto, PL 43, 67101 Kokkola tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.kaupunkiymparisto@kokkola.fi. Yhteystiedot mainittava. Kuoreen tunnuksena kaavan nimi.

   

  Liitteet: 

  Puntusrannan luontoselvitys

   

  Yhteyshenkilöt: Jouni Laitinen ja Jenny Jungar.

 • Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia voitaisiinko alueelle sijoittaa myös majoitustoimintaa. Majoitustilat palvelisivat myös uimahallia ”kylpylähotellin” hengessä.

  Samassa yhteydessä voidaan tarpeen mukaan tehdä teknisiä tarkistuksia kahden eri ajalta olevan kaavan rajapinnassa (korttelialueen rajan poistaminen). Alueen pääkäyttötarkoitusta, rakennusoikeutta tai liikennejärjestelyjä ei ole tarkoitus muuttaa.

  Aloitteen asemakaavamuutostyön käynnistämiseksi on tehnyt Kokkolan Urheilupuisto Oy.

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavoituksen 7.2.2022 § 58.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville 23.3.2022 § 37.

  Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä (MRL 62 §) 31.3. – 2.5.2022 välisen ajan.

   

  Yhteyshenkilö: Jenny Jungar

 • Alueella on voimassa vanhoja asemakaavoja jotka eivät mahdollista alueen kehittämistä. Kaupunki on myös ostanut kriittiseltä paikalta nyt jo puretun omakotitalon. Myös asumiskäytön tehostamismahdollisuuksia alueen pohjoisreunassa tutkitaan.

  Lisäksi K-P koirakilta on esittänyt asemakaavan muutosta lisärakennusoikeudesta kehittämishankkeidensa mahdollistamiseksi.

  Maankäyttötiimi käsitteli asiaa kokouksessaan 9.6.2021 ja se etenee KH:lle aloituspäätöksenä 2021.

  Kuva kaavaprosessin vaiheesta

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavoituksen 7.2.2022 § 58.

   

  Vastuuhenkilöt: Tanja Hakala ja Jouni Laitinen

 • Asemakaavatyöllä tutkitaan voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti tarvittavat käyttötarkoituksen muutokset, rakennusoikeudet, mahdollinen lisärakentaminen ja pysäköintijärjestelyt sekä yksittäisiin rakennuksiin ja laajemmin korttelialueisiin osoitettavat suojelumerkinnät.

  Aloitteen asemakaavamuutostyön käynnistämiseksi on tehnyt Kiinteistö Oy Torikatu 50.

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavoituksen 23.8.2021 § 374.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville 23.3.2022 § 38. 

  Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä (MRL 62 §) 31.3. – 2.5.2022 välisen ajan.

  Alla olevasta linkistä pääset vastaamaan aluetta koskevaan kyselyyn, jonka tarkoituksena on selvittää tarkemmin kaupunkilaisten ajatuksia alueesta ja sen kehittämisestä. Kyselyn vastauksia käytetään päätöksenteon tukena jatkosuunnittelussa. Kysely on avoinna 8.6.-22.6.2022.

  http://mpt.link/vanhanvesitorninymparisto

   

  Yhteyshenkilöt: Jenny Jungar ja Jouni Laitinen.

 • Alueen käyttötarkoitusta toivotaan muutettavan siten, että se paremmin vastaisi nykyistä käyttöä ja mahdollistaisi laajemmin mm. asuntojen toteutuksen. Rakennuksessa on tällä hetkellä mm. toimistotilaa, asuntoja ja ravintola.

  Aloite kaavan muuttamiseksi on yksityisen ja se on jätetty 14.9.2020. Aloite koskee vanhaa valtion virastotaloa joka on voimassa olevassa asemakaavassa YH-tontti (hallinto- ja virastorakennusten korttelialue).

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunkirakennelautakunnan pöytäkirja kokouksesta 3.11.2021 § 130.

  Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä (MRL 65§) 18.11. – 20.12.20121 välisen ajan.

  Kaupunginhallitus päätti hyväksyä asemakaavamuutosehdotuksen 21.3.2022 § 133.

  Asemakaavan muutos on tullut voimaan.

   

  Yhteyshenkilöt: Tanja Hakala ja Jouni Laitinen.

 • Asemakaavamuutostyössä tutkitaan tyhjäksi jääneen koulun tontin jatkojalostusmahdollisuudet. Ensisijaisena vaihtoehtona on uuden päiväkodin sijoittaminen alueelle. Alue on kaupungin omistuksessa. Aloite on kaupungin.

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavoituksen 23.3.2020 § 140.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 19.1.2022 § 11.

  Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 27.1.-28.2.2022.

  Kaupunginhallitus päätti 11.4.2022 § 165 kokouksessaan hyväksyä asemakaavan muutoksen.

   

  Yhteyshenkilöt: Ingela Borgmästars-Hagnäs ja Jouni Laitinen.

 • Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia koulun alueen rakennusoikeutta ja koko suunnittelualueen pysäköinti- ja liikennejärjestelyjä. Kaavamuutos on tullut ajankohtaiseksi koulun peruskorjauksen ja laajennushankkeen johdosta.

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 24.11.2021 § 144.

  Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä (MRL 65§) 2.12.2021 – 3.1.2022 välisen ajan.

  Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavaehdotuksen 7.2.2022 § 56.

  Kaupunginhallituksen 7.2.2022 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan 30.3.2022.

   

  Yhteyshenkilöt: Tanja Hakala ja Jouni Laitinen.

 • Yhteyshenkilöt: Tanja Hakala ja Jouni Laitinen.

 • Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia periaatteet alueen maankäytölle ja täydennysrakentamiselle sekä määritellä tarkemmin alueen ja rakennuskannan kulttuurihistorialliset arvot. Aloite on kaupungin.

  Kuva kaavaprosessin vaiheesta

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavamuutoksen  25.1.2021 § 53.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville 24.3.2021 § 47.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 25.5.2022 § 93. 

   

  Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä (MRL 65§) 2.6. – 14.7.2022 välisen ajan.

  Kaavoitusasia pidetään esillä kaupungintalolla asiakaspalvelupisteessä sekä kaupungin Internet -sivuilla. Asiasta voi antaa kirjallisia muistutuksia nähtävilläolon aikana osoitteeseen:

  Kokkolan kaupunki, Kaupunkiympäristö / Hallinto, PL 43, 67101 Kokkola tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.kaupunkiymparisto@kokkola.fi. Yhteystiedot mainittava. Kuoreen tunnuksena kaavan nimi.

  Kaupunkirakennelautakunnan pöytäkirja kokouksesta 25.5.2022 § 93.

   

  Yhteyshenkilöt: Jouni Laitinen ja Ingela Borgmästars-Hagnäs.

 • Kaupunginhallitus päätti 14.3.2022 maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti kuuluttaa voimaan alueet, joihin ei kohdistu valitusta. Linnusperän (2.vaihe) – Indolan pohjoisosan asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan lukuun ottamatta 151. kaupunginosan kortteleita 11,12 ja 13.

  Yhteyshenkilöt: Ingela Borgmästars-Hagnäs ja Jouni Laitinen.

 • Yhteyshenkilöt: Jenny Jungar ja Jouni Laitinen.

  Kaupunginvaltuuston 15.11.2021 hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan 12.1.2022.

 •  

   

  Yhteyshenkilöt: Tanja Hakala ja Jouni Laitinen.

 • kartta

  Asemakaavatyön tavoitteena on tutkia alueen soveltuminen pientalorakentamiselle ja laatia alueelle asemakaava. Suunnittelussa tulee huomioida alueen sijainti valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön, Kälviän kirkonkylän, (RKY) alueella.

  Kuva kaavaprosessin vaiheesta

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan laatimisen 14.3.2022 § 108.

   

  Yhteyshenkilöt: Jouni Laitinen ja Tanja Hakala

 • Kaavamuutosalueen kartta

  Asemakaavatyön tavoitteena on mahdollistaa nk. Vingen korttelin monipuolinen vakiintunut käyttö nykyisiin julkisiin palveluihin (mm. päiväkoti ja museotoiminta) sekä kulttuuritoimintojen laajentaminen Snellman-salin yhteydessä.

  Snellmanin kiinteistön kehittäminen on aloitettu hankesuunnitelman laatimisella. Alueelle on hankesuunnitelman toteuttamiseksi tarve tehdä asemakaavamuutos, jossa tutkitaan mm. alueen käyttötarkoitukset, rakennusoikeudet ja pysäköintijärjestelyt.

  Liiketoiminnan kehitystarpeita on ilmennyt myös Tehtaankadun eteläpuolisen kylmäjakeluaseman alueella, näin ollen on luontevaa tarkastella aluetta laajemmin samassa kaavatyössä.

  Kuva kaavaprosessin vaiheesta

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää Vingen alueen asemakaavan muutoksen 30.5.2022 § 267.

   

  Yhteyshenkilö: Jenny Jungar

 • Asemakaavatyön tavoitteena on tutkia tontille 2-14-2 keskustan keskeiselle paikalle soveltuva ratkaisu, jossa sijaitsisi ainakin myymälä- ja asuintiloja. Lähtökohtaisesti Isonkadun puoleinen osa (ns. Halosen sisäänkäynti) on tarkoitus osin säilyttää ja kirkon puoleinen “siipi” purkaa ja uudisrakentaa. Autopaikat sijoittuisi kellarikerrokseen. Samalla tutkitaan laajemmin naapurikiinteistöjen tilannetta ja yhteisen paikoitus- ja/tai jätejärjestelmän kehittämisen mahdollisuutta. Tonttien käyttötarkoitukset päivitetään nykytilannetta vastaaviksi huomioiden mahdollisia toiveita tulevaisuutta ajatellen.

  Asemakaavamuutos on luonteeltaan merkittävä koska se sijoittuu ydinkeskustaan ja sisältää jo nykytilanteessa suojeltuja kohteita. Asemakaavan hyväksyy täten kaupunginvaltuusto.

  Kuva kaavaprosessin vaiheesta

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan muutoksen laatimisen 20.6.2022 § 308.

   

  Yhteyshenkilöt: Ingela Borgmästars-Hagnäs ja Jouni Laitinen

 • Asemakaavatyön tavoitteena on tutkia tontille 1-8-4 sopivan pienkerrostalon laajuutta ja mitoitusta sekä miten molempien tonttien jalankulkuyhteydet, autopaikoitus ja muut pihajärjestelyt sijoittuisivat. Molempien tonttien osalta tutkitaan myös rakennussuojelu. Myös Pitkänsillankadun osalta tulee vuoden 1909 asemakaava päivittää.

  Asemakaavamuutos on luonteeltaan merkittävä koska se sijoittuu ydinkeskustaan ja sisältää jo nykytilanteessa suojeltuja kohteita. Asemakaavan hyväksyy täten kaupunginvaltuusto.

  Kuva kaavaprosessin vaiheesta

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan muutoksen laatimisen 20.6.2022 § 309.

   

  Yhteyshenkilöt: Ingela Borgmästars-Hagnäs ja Jouni Laitinen

Ajantasa-asemakaava

Ajantasa-asemakaavasta saat yleispiirteisen kuvan lainvoimaisista asemakaavoista.

Kartta ajantasa-asemakaavasta. Ohita upotettu kartta: Kartta ajantasa-asemakaavasta.

Ranta-asemakaavat

Ranta-asemakaavoilla ja rantayleiskaavoilla ohjataan pääasiassa loma-asutuksen järjestämistä ranta-alueille.

Ranta-asemakaavat

Yhteystiedot