Hyppää sisältöön
Korkealta viistosta kuvattu näkymä, jonka etualalla on puita ja niiden takaa aukeaa näkymä rautatieaseman ratapihalle sekä sen takana aukeavalle kaupungille rakennuksineen. Kaukana horisontissa näkyy myös Kokkolan vesitorni.

Vireillä olevat yleiskaavat

Kokkolan kaupungin vireillä olevia yleiskaavoja

 • Keskustaajaman yleiskaava 2040 on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin taajama-alueen ja keskustan yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Oikeusvaikutteinen yleiskaavaa ohjaa maanhankintaa, asemakaavojen laadintaa ja muutoksia sekä suunnittelutarveratkaisuja. Suunnittelu etenee osatarkasteluilla (erillisselvityksillä) joista 2024 valmistuu mm. Kvikantin kiertävän yhdystien pääsuuntaselvitys.

   

  Yhteyshenkilö: Päivi Cainberg

 • WPD Finland Oy suunnittelee Tuohimaa‐Riutanmaan tuulipuiston rakentamista Kokkolan kaupungin ja Halsuan kunnan alueille. Hanke jakautuu kahteen osaan, Kokkolan kaupunkiin sijoittuvaan Tuohimaan tuulipuistoon ja Halsuan kuntaan sijoittuvaan Riutanmaan tuulipuistoon. Tuohimaan ja Riutanmaan tuulipuistoja kehitetään rinnakkain, joten niitä käsitellään osin yhdessä Tuohimaa‐Riutanmaan kokonaissuunnittelualueena.

  Tarkoituksena on laatia Tuohimaan ja Riutanmaan alueille erilliset oikeusvaikutteiset osayleiskaavat, joiden perusteella voidaan myöntää rakennusluvat tuulivoimalayksiköiden rakentamiselle (MRL 77a §). Tuohimaa‐Riutanmaa tuulipuistohankkeista toteutetaan yhteinen YVA‐menettely, johon osayleiskaavan laadinta sovitetaan yhteen. Lisäksi YVA‐menettelyssä arvioidaan tuulipuiston valtakunnan verkkoon 400 kV ilmajohdolla liittämisen ympäristövaikutukset.

  Tuohimaan-Riutanmaa kokonaissuunnittelualueelle suunnitellaan enintään 73 tuulivoimalan rakentamista, joista Tuohimaan alueelle sijoittuisi enintään 54 voimalaa ja Riutanmaan alueelle enintään 19 voimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä (napakorkeus enintään 200 metriä ja roottorin halkaisija enintään 200m). Tuulivoimaloiden yksikköteho on enintään 8 MW.

  Kuva kaavaprosessin vaiheesta

  Käsittelyvaiheet:

  Kokkolan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.4.2021 § 174 käynnistää Kokkolan Tuohimaan osayleiskaavan laatimisen.

  Kokkolan Tuohimaan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63§) oli nähtävillä 22.7. – 27.8.2021.

   

  Liitteet:

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

   

  Yhteyshenkilöt:
  Kokkolan kaupunki: Jouni Laitinen ja Päivi Cainberg;
  Konsultilla (Plandea Oy) projektipäällikkö Ville Vihanta (puh. 050 590 6214, ville.vihanta@plandea.fi)

 • Neova Oy suunnittelee Peräneva-Kairinevan tuulipuiston rakentamista Kokkolan kaupungin ja Halsuan kunnan alueille. Hanke jakautuu kahteen osaan, Kokkolan kaupunkiin sijoittuvaan Peränevan tuulipuistoon ja Halsuan kuntaan sijoittuvaan Kairinevan tuulipuistoon. Peränevan ja Kairinevan tuulipuistoja kehitetään rinnakkain, joten niitä käsitellään osin yhdessä Peräneva-Kairineva kokonaissuunnittelualueena.

  Peränevan ja Kairinevan alueille laaditaan erilliset oikeusvaikutteiset osayleiskaavat, joiden perusteella voidaan myöntää rakennusluvat tuulivoimalayksiköiden rakentamiselle. Peräneva-Kairineva tuulipuistohankkeista toteutetaan yhteinen YVA‐menettely, johon osayleiskaavan laadinta sovitetaan yhteen.

  Koko suunnittelualueelle suunnitellaan yhteensä 21 uuden tuulivoimalan rakentamista. Joista enintään 7 sijoittuisi Kokkolan puolelle ja enintään 14 sijoittuisi Halsuan puolelle. Lisäksi Halsuan kunnan puolelle sijoittuvalle suunnittelualueelle tutkitaan mahdollisuutta osoittaa yleiskaavassa aurinkoenergian tuotantoalueita. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään noin 300 metriä. Suunniteltujen voimaloiden yksikköteho on noin 7-10 megawattia (MW).

  Kuva kaavaprosessin vaiheesta

  Käsittelyvaiheet: 

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää tuulivoimayleiskaavan laatimisen 25.10.2021 § 479.

  Kaupunginhallitus päätti hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kuuluttaa vireilletulosta 23.5.2022 § 256.

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä (MRL 63 §) 2.6. – 14.7.2022 välisen ajan.

  Hankkeesta pidettiin yleisötilaisuus 21.6.2022 Rahkosen koululla. 

   

   

  Vastuuhenkilöt
  Kokkolan kaupunki: Päivi Cainberg
  Konsultti: FCG Oy Marjo Kirillow, marjo.kirillow@fcg.fi

 • OX2 esittää Kokkolan kaupungille osayleiskaavoituksen aloittamista tuulivoimahankkeen rakentamisen mahdollistamiseksi. Alueet sijoittuvat Kälviän ja Ullavan välille seututien 757 molemmin puolin. Alustavaan suunnittelualueeseen sisältyy kaksi osa-aluetta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 140 km2. Läntinen osa-alue rajautuu Kruunupyyn kunnan rajaan. Suunnittelualueen rajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. OX2 suunnittelee alueelle enintään noin 50-80 tuulivoimalasta koostuvaa kokonaisuutta, jossa voimaloiden yksikköteho on 8-10 MW ja yhteenlaskettu teho noin 400-800 MW.

  Kuva kaavaprosessin vaiheesta

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää tuulivoimayleiskaavan laatimisen 14.3.2022 § 109.

  Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kokkolan Pihtinevan tuulipuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 31.10.2022 § 473.

  Hankkeesta järjestettiin yleisötilaisuus 17.11.2022 Keski-Pohjanmaan kansanopistolla.

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä (MRL 63§) 10.11.-12.12.2022 välisen ajan.

   

  Vastuuhenkilöt
  Kokkolan kaupunki: Päivi Cainberg
  Konsultti: Ramboll Finland Oy, Juha-Matti Märijärvi

 • Neoen esittää Kokkolan kaupungille osayleiskaavoituksen aloittamista tuulivoimahankkeen rakentamisen mahdollistamiseksi. Alue sijoittuu Ullavan Norpanjärven kaakkoispuolelle ja Ullavanjärven pohjoispuolelle. Hanke-alue on pinta-alaltaan 3500 ha. Suunnittelualue on pääosin yksityisomistuksessa. Hankeyhtiö tekee vuokrasopimukset alueen maanomistajien kanssa. Vuokrasopimuksia on jo tehty suurelle osalle alueesta. Neoen suunnittelee alueelle vähintään 35:stä tuulivoimalasta koostuvaa kokonaisuutta, jossa voimaloiden yksikköteho on 7-10 MW ja yhteenlaskettu teho noin 245-350 MW.

  Kuva kaavaprosessin vaiheesta

  Käsittelyvaiheet: 

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää tuulivoimayleiskaavan laatimisen 12.9.2022 § 401.

  Kaupunginhallitus päätti palauttaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman uuteen valmisteluun 11.3.2024 § 100. 

  Kaupunginhallitus päätti hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman 25.3.2024 § 130.

  Osallistumis- ja arviointissuunnitelma on julkisesti nähtävillä (MRL 63 §) 4.4. – 6.5.2024 välisen ajan.

  Kaavoitusasia pidetään esillä kaupungintalolla asiakaspalvelussa sekä kaupungin Internet -sivuilla (alla materiaalit). Asiasta voi antaa kirjallisia mielipiteitä nähtävilläolon aikana osoitteeseen:

  Kokkolan kaupunki, Kaupunkiympäristö / Hallinto, PL 43, 67101 Kokkola tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.kaupunkiymparisto@kokkola.fi

  Yhteystiedot mainittava. Kuoreen tunnuksena kaavan nimi.

   

  Laadittavan yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon yhteydessä järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa hankkeesta on mahdollista saada lisätietoja. Yleisötilaisuus järjestetään Kokkolassa torstai 25.4.2024 klo 17.00 – 19.00 Veikko Vionojan koululla, Vionojantie 29, 68370. Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Voit ilmoittautua osallistumisesta etäyhteydellä 24.4.2024 mennessä https://link.webropolsurveys.com/s/akkalankangas. Kaikille ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki kokouspäivänä.

   

  Materiaalit:

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / Akkalankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

   

  Yhteyshenkilöt: Jouni Laitinen ja Päivi Cainberg.

 • Hankkeen (“kyläkaavan”) tarkoituksena on suunnitella alue koko kylää palvelevaksi kokonaisuudeksi sekä lisätä rakennuspaikkojen määrää vanha koulurakennus huomioon ottaen.

  Kuva kaavaprosessin vaiheesta

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää osayleiskaavan laatimisen 6.6.2022 §  291.

  Kaupunginhallitus päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtäville 21.8.2023 § 338.

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos (MRL 62 §) olivat julkisesti nähtävillä 31.8.-1.10.2023 välisen ajan.

  Orreksentien eteläosan osayleiskaavaluonnoksen nähtävillä olon yhteydessä järjestettiin 7.9.2023 kaikille avoin yleisötilaisuus entisellä Rödsön koululla.

  Kaupunginhallitus päätti asettaa osayleiskaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 29.1.2024 § 50.

  Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä (MRL 65 §) 8.2. – 11.3.2024 välisen ajan.

   

  Yhteyshenkilö: Päivi Cainberg.

 • Prokon Wind Energy Finland Oy esittää osayleiskaavoituksen aloittamista Rautajalankankaan alueelle, noin 37 kilometriä Kokkolan kaupungista kaakkoon tuulivoimahankkeen rakentamisen mahdollistamiseksi. Suunnittelualueen pinta-ala on kokonaisuudessaan n. 3637 ha. Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee rakennettavaksi enintään noin 40 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300m. Voimaloiden yksikköteho on noin 7-10MW ja tuulivoima-alueen kokonaisteho noin 280-400MW.

  Kuva kaavaprosessin vaiheesta

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää osayleiskaavan laatimisen 20.11.2023 § 514. 

   

  Yhteyshenkilö: Päivi Cainberg.

Yhteystiedot