Hyppää sisältöön
Korkealta viistosta kuvattu näkymä, jonka etualalla on puita ja niiden takaa aukeaa näkymä rautatieaseman ratapihalle sekä sen takana aukeavalle kaupungille rakennuksineen. Kaukana horisontissa näkyy myös Kokkolan vesitorni.

Vireillä olevat yleiskaavat

Kokkolan kaupungin vireillä olevia yleiskaavoja

 • Suunnittelualue käsittää koko uuden Kokkolan kaupunkialueen.

  Kuntaliitoksen seurauksena on ollut tarpeen käynnistää, Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan aluerakennemallintyöhön liittyvä, uuden Kokkolan strategisen aluerakennemallin laatiminen ja sen yhteydessä tulee selvittää myös Lohtajan ja Kälviän kirkonkylien asemakaava-alueiden kehittämistarpeet.

  Yleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 11.3.-12.4.2021. Tavoitteena on että kaava saadaan ehdotusvaiheeseen syksyllä 2021.

  Vastuuhenkilö: Päivi Cainberg

  Kaavaluonnosmateriaali (pdf)

 • Keskikaupungin yleiskaava korvaa nykyisen Keskikaupungin yleiskaavan, kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.6.2006. Kokkolan keskikaupungin yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin keskustan yhdyskuntarakenteen kehittymistä. Oikeusvaikutteinen yleiskaava ohjaa tulevia asemakaavojen muuttamisprosesseja ja kaupunkiympäristön rakentamiseen liittyvää toteuttamissuunnittelua.

  Suunnittelualueena on Kokkolan keskustan alue. Suunnittelualue rajautuu lännessä Herman Renlundinkatuun, pohjoisessa Antti Chydeniuksenkatuun, idässä Hakalahdenkatuun ja Nahkurinkatuun sekä etelässä rautatieaseman alueeseen.

  Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.6.2014 § 334 antaa kaavoituspalveluille tehtäväksi käynnistää Keskikaupungin yleiskaavan tarkistuksen. Keskikaupungin yleiskaava on laadittu sisältönsä osalta noin kymmenen vuotta sitten. Yleiskaava on sisällöltään sellainen, että sen ajantasaisuus tulee arvioida noin kymmenen vuoden välein.

  Rautatietorin ja linja-autoaseman alueen osalta yleiskaava on jo tarkistettu vuonna 2013.

  Vuoden 2016 aikana laadittiin keskeinen erillisselvitys, Pysäköintinormin soveltamisohje, joka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 3.10.2016. Kesällä 2019 on valmistunut Kokkolan keskikaupungin maankäytön ja liikenteen kokonaistarkastelu.

  Vastuuhenkilö: Päivi Cainberg

 • Yleiskaavatyö on käynnistynyt alkuvuodesta 2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 18.2.-21.3.2016. Kaavaehdotus oli nähtävillä 21.2. – 25.3.2019. Kaavoitus keskeytyi 2020 koska Keliber Oy:n suunnitelmat alueella muuttuivat;rikastamon paikka päätettiin siirtää kyseiselle kaava-alueelle. Tavoitteena on kuitenkin saada kaavaehdotus hyväksymiskäsittelyyn vuodenvaihteessa vuoden 2021 aikana.

  Keliber Oy on suomalainen kaivosyhtiö, joka etsii ja kehittää Keski-Pohjanmaalla litiumrikkaita spodumeenipegmatiittiesiintymiä. Yhtiöllä on voimassa oleva kaivoslupa Ullavan Läntässä sijaitsevaan esiintymään sekä valtauksia muihin spodumeenipegmatiittiesiintymiin. (lisätietoja: http://keliber.fi/)

  Keliber Oy suunnittelee Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin alueella, Kokkolan kaupungin ja Kaustisen kunnan alueilla sijaitsevien Outoveden, Syväjärven, Rapasaaren ja Läntän esiintymien hyödyntämistä.

  Suunnitelluille esiintymäalueille laaditaan osayleiskaavat, joiden pohjalta louhiminen voidaan aloittaa. Osayleiskaavat laaditaan siten, että lähekkäin sijaitsevat Outoveden, Syväjärven ja Rapasaaren esiintymät esitetään yhdellä kaava-alueella sekä kauempana oleva Läntän esiintymä toisella. Alueet ulottuvat sekä Kokkolan kaupungin että Kaustisten kunnan alueille, joten kaavat tulee käytännössä hyväksyä kolmessa osassa, koska kunnat voivat tehdä maankäyttöä koskevia päätöksiä vain omien rajojensa sisällä. Osayleiskaavat esitetään ja hyväksytään siten, että Kokkolan osalta toisella osayleiskaavakartalla on Länttä ja toisella osat Syväjärvestä ja Rapasaaresta, Kaustisten osalta osayleiskaavaan kuuluvat Outovesi sekä osat Syväjärvestä ja Rapasaaresta. Osayleiskaavoilla olisi kuitenkin yhteiset määräykset ja yhteneväiset selostukset, ja kolmen esiintymän alueesta esitetään yhtenäinen kartta kaava-aineistojen liitteenä.

  Vastuuhenkilöt:
  Kokkolan kaupunki: Jouni Laitinen; Konsultilla (Sweco Ympäristö Oy)
  Suunnittelija Johanna Lehto (puh. 050 316 0122, johanna.lehto@sweco.fi)

 • WSP Finland Oy suunnittelee Tuohimaa‐Riutanmaan tuulipuiston rakentamista Kokkolan kaupungin ja Halsuan kunnan alueille. Hanke jakautuu kahteen osaan, Kokkolan kaupunkiin sijoittuvaan Tuohimaan tuulipuistoon ja Halsuan kuntaan sijoittuvaan Riutanmaan tuulipuistoon. Tuohimaan ja Riutanmaan tuulipuistoja kehitetään rinnakkain, joten niitä käsitellään osin yhdessä Tuohimaa‐Riutanmaan kokonaissuunnittelualueena.

  Tarkoituksena on laatia Tuohimaan ja Riutanmaan alueille erilliset oikeusvaikutteiset osayleiskaavat, joiden
  perusteella voidaan myöntää rakennusluvat tuulivoimalayksiköiden rakentamiselle (MRL 77a §). Tuohimaa‐
  Riutanmaa tuulipuistohankkeista toteutetaan yhteinen YVA‐menettely, johon osayleiskaavan laadinta sovitetaan yhteen. Lisäksi YVA‐menettelyssä arvioidaan tuulipuiston valtakunnan verkkoon 400 kV ilmajohdolla liittämisen ympäristövaikutukset.

  Kokkolan Tuohimaan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 65§) on nähtävillä 22.7. – 27.8.2021. Tavoitteena on että kaavaluonnos olisi valmiina kevättalvella 2022 ja kaavaehdotus syksyllä 2022.
  Vastuuhenkilöt: Kokkolan kaupunki: Jouni Laitinen ja Päivi Cainberg; Konsultilla (Plandea Oy) projektipäällikkö Ville Vihanta (puh. 050 590 6214, ville.vihanta@plandea.fi)

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Yhteystiedot