Hyppää sisältöön
Korkealta viistosta kuvattu näkymä, jonka etualalla on puita ja niiden takaa aukeaa näkymä rautatieaseman ratapihalle sekä sen takana aukeavalle kaupungille rakennuksineen. Kaukana horisontissa näkyy myös Kokkolan vesitorni.

Vireillä olevat yleiskaavat

Kokkolan kaupungin vireillä olevia yleiskaavoja

 • Keskikaupungin yleiskaava korvaa nykyisen Keskikaupungin yleiskaavan, kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.6.2006. Kokkolan keskikaupungin yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin keskustan yhdyskuntarakenteen kehittymistä. Oikeusvaikutteinen yleiskaava ohjaa tulevia asemakaavojen muuttamisprosesseja ja kaupunkiympäristön rakentamiseen liittyvää toteuttamissuunnittelua.

  Suunnittelualueena on Kokkolan keskustan alue. Suunnittelualue rajautuu lännessä Herman Renlundinkatuun, pohjoisessa Antti Chydeniuksenkatuun, idässä Hakalahdenkatuun ja Nahkurinkatuun sekä etelässä rautatieaseman alueeseen.

  Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.6.2014 § 334 antaa kaavoituspalveluille tehtäväksi käynnistää Keskikaupungin yleiskaavan tarkistuksen. Keskikaupungin yleiskaava on laadittu sisältönsä osalta noin kymmenen vuotta sitten. Yleiskaava on sisällöltään sellainen, että sen ajantasaisuus tulee arvioida noin kymmenen vuoden välein.

  Rautatietorin ja linja-autoaseman alueen osalta yleiskaava on jo tarkistettu vuonna 2013.

  Vuoden 2016 aikana laadittiin keskeinen erillisselvitys, Pysäköintinormin soveltamisohje, joka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 3.10.2016. Kesällä 2019 on valmistunut Kokkolan keskikaupungin maankäytön ja liikenteen kokonaistarkastelu.

  Vastuuhenkilö: Päivi Cainberg

 • Keliber Oy on suomalainen kaivosyhtiö, joka etsii ja kehittää Keski-Pohjanmaalla litiumrikkaita spodumeenipegmatiittiesiintymiä. Yhtiöllä on voimassa oleva kaivoslupa Ullavan Läntässä sijaitsevaan esiintymään sekä valtauksia muihin spodumeenipegmatiittiesiintymiin. (lisätietoja: http://keliber.fi/)

  Keliber Oy suunnittelee Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin alueella, Kokkolan kaupungin ja Kaustisen kunnan alueilla sijaitsevien Outoveden, Syväjärven, Rapasaaren ja Läntän esiintymien hyödyntämistä.

  Käsittelyvaiheet:

  Kokkolan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.12.2015 § 622 käynnistää Syväjärven ja Rapasaaren louhosalueiden sekä Läntän louhosalueen osayleiskaavojen laatimisen.

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 18.2.-21.3.2016 välisen ajan.

  Osayleiskaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä 26.4.-28.5.2018 välisen ajan.

  Kaavaehdotus oli nähtävillä 21.2. – 26.3.2019 välisen ajan.

  Tämän jälkeen Keliber Technology Oy:n kaivosaluesuunnitelmissa tapahtui kuitenkin muutoksia, joista merkittävin oli rikastamon sijoittaminen Rapasaaren louhoksen yhteyteen (Päivänevalle). Louhosalueiden osayleiskaavat päätettiin tällöin palauttaa valmisteluvaiheeseen (luonnosvaihe) kolmen louhosalueen (Outovesi, Syväjärvi, Rapasaari) osalta ja liittää kaava-alueeseen kyseinen Päivänevan rikastamo. Samalla kaava-alue laajeni Kruunupyyhyn, jonka enklaavi sijoittuu Päivänevalle. Koska muutokset eivät koskeneet erillistä Läntän aluetta, päätettiin Kokkolaan sijoittuva Länttä viedä omana kaavatyönään hyväksymisvaiheeseen.

  Kokkolan kaupunginvaltuusto hyväksyi Läntän osuuden 25.3.2021 § 21.

  Läntän osayleiskaavasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen eikä kaava ole vielä saanut lainvoimaa.

   

  Liitteet:

  Kaavakartta

  Kaavaselostus

   

  Vastuuhenkilöt:
  Kokkolan kaupunki: Jouni Laitinen; Konsultilla (Sweco Ympäristö Oy)
  Suunnittelija Johanna Lehto (puh. 050 316 0122, johanna.lehto@sweco.fi)

 • WPD Finland Oy suunnittelee Tuohimaa‐Riutanmaan tuulipuiston rakentamista Kokkolan kaupungin ja Halsuan kunnan alueille. Hanke jakautuu kahteen osaan, Kokkolan kaupunkiin sijoittuvaan Tuohimaan tuulipuistoon ja Halsuan kuntaan sijoittuvaan Riutanmaan tuulipuistoon. Tuohimaan ja Riutanmaan tuulipuistoja kehitetään rinnakkain, joten niitä käsitellään osin yhdessä Tuohimaa‐Riutanmaan kokonaissuunnittelualueena.

  Tarkoituksena on laatia Tuohimaan ja Riutanmaan alueille erilliset oikeusvaikutteiset osayleiskaavat, joiden perusteella voidaan myöntää rakennusluvat tuulivoimalayksiköiden rakentamiselle (MRL 77a §). Tuohimaa‐Riutanmaa tuulipuistohankkeista toteutetaan yhteinen YVA‐menettely, johon osayleiskaavan laadinta sovitetaan yhteen. Lisäksi YVA‐menettelyssä arvioidaan tuulipuiston valtakunnan verkkoon 400 kV ilmajohdolla liittämisen ympäristövaikutukset.

  Tuohimaan-Riutanmaa kokonaissuunnittelualueelle suunnitellaan enintään 73 tuulivoimalan rakentamista, joista Tuohimaan alueelle sijoittuisi enintään 54 voimalaa ja Riutanmaan alueelle enintään 19 voimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä (napakorkeus enintään 200 metriä ja roottorin halkaisija enintään 200m). Tuulivoimaloiden yksikköteho on enintään 8 MW.

  Kuva kaavaprosessin vaiheesta

  Käsittelyvaiheet:

  Kokkolan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.4.2021 § 174 käynnistää Kokkolan Tuohimaan osayleiskaavan laatimisen.

  Kokkolan Tuohimaan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63§) oli nähtävillä 22.7. – 27.8.2021.

   

  Liitteet:

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

   

  Vastuuhenkilöt:
  Kokkolan kaupunki: Jouni Laitinen ja Päivi Cainberg;
  Konsultilla (Plandea Oy) projektipäällikkö Ville Vihanta (puh. 050 590 6214, ville.vihanta@plandea.fi)

 • Neova Oy suunnittelee Peräneva-Kairinevan tuulipuiston rakentamista Kokkolan kaupungin ja Halsuan kunnan alueille. Hanke jakautuu kahteen osaan, Kokkolan kaupunkiin sijoittuvaan Peränevan tuulipuistoon ja Halsuan kuntaan sijoittuvaan Kairinevan tuulipuistoon. Peränevan ja Kairinevan tuulipuistoja kehitetään rinnakkain, joten niitä käsitellään osin yhdessä Peräneva-Kairineva kokonaissuunnittelualueena.

  Peränevan ja Kairinevan alueille laaditaan erilliset oikeusvaikutteiset osayleiskaavat, joiden perusteella voidaan myöntää rakennusluvat tuulivoimalayksiköiden rakentamiselle. Peräneva-Kairineva tuulipuistohankkeista toteutetaan yhteinen YVA‐menettely, johon osayleiskaavan laadinta sovitetaan yhteen.

  Koko suunnittelualueelle suunnitellaan yhteensä 21 uuden tuulivoimalan rakentamista. Joista enintään 7 sijoittuisi Kokkolan puolelle ja enintään 14 sijoittuisi Halsuan puolelle. Lisäksi Halsuan kunnan puolelle sijoittuvalle suunnittelualueelle tutkitaan mahdollisuutta osoittaa yleiskaavassa aurinkoenergian tuotantoalueita. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään noin 300 metriä. Suunniteltujen voimaloiden yksikköteho on noin 7-10 megawattia (MW).

  Kuva kaavaprosessin vaiheesta

  Käsittelyvaiheet: 

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää tuulivoimayleiskaavan laatimisen 25.10.2021 § 479.

  Kaupunginhallitus päätti hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kuuluttaa vireilletulosta 23.5.2022 § 256.

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä (MRL 63 §) 2.6. – 14.7.2022 välisen ajan.

  Hankkeesta pidettiin yleistötilaisuus 21.6.2022 Rahkosen koululla. 

   

  Tavoitteena on saada kaavoitusprosessit päätökseen vuoden 2023 loppuun mennessä.

  Vastuuhenkilöt
  Kokkolan kaupunki: Päivi Cainberg
  Konsultti: FCG Oy Marjo Kirillow, marjo.kirillow@fcg.fi

 • OX2 esittää Kokkolan kaupungille osayleiskaavoituksen aloittamista tuulivoimahankkeen rakentamisen mahdollistamiseksi. Alueet sijoittuvat Kälviän ja Ullavan välille seututien 757 molemmin puolin. Alustavaan suunnittelualueeseen sisältyy kaksi osa-aluetta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 140 km2. Läntinen osa-alue rajautuu Kruunupyyn kunnan rajaan. Suunnittelualueen rajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. OX2 suunnittelee alueelle enintään noin 50-80 tuulivoimalasta koostuvaa kokonaisuutta, jossa voimaloiden yksikköteho on 8-10 MW ja yhteenlaskettu teho noin 400-800 MW.

  Kuva kaavaprosessin vaiheesta

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää tuulivoimayleiskaavan laatimisen 14.3.2022 § 109.

  Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kokkolan Pihtinevan tuulipuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 31.10.2022 § 473. 

  Hankkeesta järjestettiin yleisötilaisuus 17.11.2022 Keski-Pohjanmaan kansanopistolla.

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä (MRL 63§) 10.11.-12.12.2022 välisen ajan.

   

   

  Vastuuhenkilöt
  Kokkolan kaupunki: Päivi Cainberg
  Konsultti: Ramboll Finland Oy, Juha-Matti Märijärvi

 •  

  Neoen esittää Kokkolan kaupungille osayleiskaavoituksen aloittamista tuulivoimahankkeen rakentamisen mahdollistamiseksi. Alue sijoittuu Ullavan Norpanjärven kaakkoispuolelle ja Ullavanjärven pohjoispuolelle. Hanke-alue on pinta-alaltaan 3500 ha. Suunnittelualue on pääosin yksityisomistuksessa. Hankeyhtiö tekee vuokrasopimukset alueen maanomistajien kanssa. Vuokrasopimuksia on jo tehty suurelle osalle alueesta. Neoen suunnittelee alueelle vähintään 35:stä tuulivoimalasta koostuvaa kokonaisuutta, jossa voimaloiden yksikköteho on 7-10 MW ja yhteenlaskettu teho noin 245-350 MW.

  Kuva kaavaprosessin vaiheesta

  Käsittelyvaiheet: 

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää tuulivoimayleiskaavan laatimisen 12.9.2022 § 401.

   

  Yhteyshenkilöt: Jouni Laitinen ja Päivi Cainberg.

 • Hankkeen (“kyläkaavan”) tarkoituksena on suunnitella alue koko kylää palvelevaksi kokonaisuudeksi sekä lisätä rakennuspaikkojen määrää vanha koulurakennus huomioon ottaen.

   

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää osayleiskaavan laatimisen 6.6.2022 §  291.

  Kaupunginhallitus päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtäville 21.8.2023 § 338.

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos (MRL 62 §) julkisesti nähtävillä 31.8.-1.10.2023 välisen ajan.

  Kaavoitusasia pidetään esillä kaupungintalolla asiakaspalvelupisteessä sekä kaupungin Internet -sivuilla. Asiasta voi antaa kirjallisia mielipiteitä nähtävilläolon aikana osoitteeseen:

  Kokkolan kaupunki, Kaupunkiympäristö / Hallinto, PL 43, 67101 Kokkola tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.kaupunkiymparisto@kokkola.fi. Yhteystiedot mainittava. Kuoreen tunnuksena kaavan nimi.

   

  Orreksentien eteläosan osayleiskaavaluonnoksen nähtävillä olon yhteydessä järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus entisellä Rödsön koululla (Orreksentie 10) torstaina 7.9.2023 klo 18.00 – 19.30.

  Tervetuloa!

   

  Yhteyshenkilö: Päivi Cainberg.

Yhteystiedot