Fortsätt till innehållet
Vy fotad högt snett uppifrån. I förgrunden finns träd och bakom dem syns järnvägsstationens bangård samt bakom den öppnar sig staden med sina byggnader. Långt borta i horisonten syns också Karlebys vattentorn.

Anhängiga generalplaner

Karleby stadens anhängiga generalplaner

 • Stadsstyrelsen beslutade 9.6.2014 § 334 ge planläggningstjänster i uppdrag att starta en revidering av generalplanen för Karleby innerstad. Generalplanen för innerstaden utarbetades för tio år sedan och dess innehåll bör ses över med ca tio års mellanrum.

  Den del av generalplanen som gäller Jänvägstorget och busstationen reviderades 2013.

  Planområdet är Karleby centrumområde som i väst gränsar till Herman Renlundsgatan, i norr till Anders Chydeniusgatan, i öst till Hakalaxgatan och Garvaregatan och i syd till järnvägsstationens område.

  Under 2016 gjordes en viktig separat utredning, anvisning för tillämpning av parkeringsnormen, som godkändes av stadsstyrelsen 3.10.2016. Under sommaren 2019 färdigställdes en övergripande granskning av markanvändningen och trafiken i Karleby innerstad.

  Generalplanen för innerstaden ska ersätta den nuvarande generalplanen för innerstaden som godkändes av stadsfullmäktige 26.6.2006. Generalplanen för Karleby innerstad är en långsiktig markanvändningsplan som styr utvecklingen av samhällsstrukturen i stadens centrum. Den är en generalplan med rättsverkningar och den styr kommande processer vid ändring av detaljplaner och planering av hur stadsmiljön ska byggas.

  Ansvariga: Päivi Cainberg

 • WSP Finland Oy planerar byggandet av Tuohimaa-Riutanmaa vindkraftspark på Karleby stads och Halso kommuns områden. Projektet är indelat i Tuohimaa vindkraftspark i Karleby och Riutanmaa vindkraftspark i Halso. Vindkraftsparkerna i Tuohimaa och Riutanmaa utvecklas parallellt och därför behandlas de delvis tillsammans som Tuohimaa-Riutanmaa helhetsplanområde.
  Avsikten är att utarbeta separata delgeneralplaner med rättsverkan för Tuohimaa och Riutanmaa områden. På basis av dem kan bygglov beviljas för byggande av vindkraftsenheter (MBL 11a §). Ett gemensamt MKB-förfarande genomförs för Tuohimaa-Riutanmaa vindkraftspark och utarbetandet av delgeneralplanen samordnas med den. I bedömningen av miljökonsekvenserna uppskattas dessutom miljökonsekvenserna av anslutandet av vindraftsparken till riksnätet med en 400 kV luftledning.

  Programmet för deltagande och bedömning offentligt framlagt (MBL 63 §) under tiden 22.7. – 27.8.2021. Målsättningen är att planutkastet skall vara färdigt vårvintern 2022 och planförslaget hösten 2022. Samtidigt med planläggningsärendet utarbetas en miljökonsekvensutredning (YVA).

  Ansvariga: Hos staden Jouni Laitinen och Päivi Cainberg.
  Hos konsulten (Plandea Oy) projektchef Ville Vihanta (tfn 050 590 6214, ville.vihanta@plandea.fi)

  Programmet för deltagande och bedömning (på finska)

 • Kontaktpersoner: Päivi Cainberg och Jouni Laitinen.  Länk till stadsstyrelsens protokoll från mötet 25.10.2021 § 479.

 • OX2 föreslår att Karleby stad inleder delgeneralplanering i syfte att möjliggöra byggande av ett vindkraftsprojekt. Områdena ligger mellan Kelviå och Ullava på bägge sidor om regionväg 757. I det preliminära planområdet ingår två delområden med en sammanlagd yta om cirka 140 km2. Det västra delområdet gränsar till Kronoby kommungräns. Planområdets avgränsning preciseras i och med att planeringen framskrider. OX2 planerar en helhet om cirka 50–80 vindkraftverk på området. Vindkraftverkens kapacitet per enhet är 8–10 MW och den sammanlagda kapaciteten cirka 400–800 MW.

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade inleda arbetet med en generalplan för vindkraft 14.3.2022 § 109.

   

  Kontaktperson: Jouni Laitinen

Kontaktinformation