Fortsätt till innehållet

Karleby stadens anhängiga generalplaner

 • Generalplanen för centraltätorten 2040 är en långsiktig markanvändningsplan genom vilken utvecklingen av samhällsstrukturen styrs i stadens tätortsområde och centrum. Generalplanen med rättsverkan styr förvärvet av markområden, utarbetandet av detaljplaner och ändringar samt avgöranden som gäller planeringsbehov. Planeringen framskrider med granskning av delar (separata utredningar). År 2024 färdigställs bl.a. lokaliseringsplanen för förbindelsevägen runt Kvikant.

  Kontaktperson: Päivi Cainberg

 • WPD Finland Oy planerar byggandet av Tuohimaa-Riutanmaa vindkraftspark på Karleby stads och Halso kommuns områden. Projektet är indelat i Tuohimaa vindkraftspark i Karleby och Riutanmaa vindkraftspark i Halso. Vindkraftsparkerna i Tuohimaa och Riutanmaa utvecklas parallellt och därför behandlas de delvis tillsammans som Tuohimaa-Riutanmaa helhetsplanområde.
  Avsikten är att utarbeta separata delgeneralplaner med rättsverkan för Tuohimaa och Riutanmaa områden. På basis av dem kan bygglov beviljas för byggande av vindkraftsenheter (MBL 11a §). Ett gemensamt MKB-förfarande genomförs för Tuohimaa-Riutanmaa vindkraftspark och utarbetandet av delgeneralplanen samordnas med den. I bedömningen av miljökonsekvenserna uppskattas dessutom miljökonsekvenserna av anslutandet av vindraftsparken till riksnätet med en 400 kV luftledning.

  Programmet för deltagande och bedömning offentligt framlagt (MBL 63 §) under tiden 22.7. – 27.8.2021. Målsättningen är att planutkastet skall vara färdigt vårvintern 2022 och planförslaget hösten 2022. Samtidigt med planläggningsärendet utarbetas en miljökonsekvensutredning (YVA).

  Programmet för deltagande och bedömning (på finska)

   

  Ansvariga: Hos staden Jouni Laitinen och Päivi Cainberg.
  Hos konsulten (Plandea Oy) projektchef Ville Vihanta (tfn 050 590 6214, ville.vihanta@plandea.fi)

 • Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade lägga fram planutkastet 22.4.2024 § 181.

  Planutkastet är offentligt framlagt till påseende (MBL 62 §) under tiden 2.5. – 14.6.2024.

  Planärendet hålls offentligt framlagt vid stadshusets kundbetjäning samt på stadens webbplats. Skriftliga åsikter kan under framläggningstiden lämnas in på adressen: Karleby stad, Stadsmiljö / Förvaltning, PB 43, 67101 Karleby eller via e-post till kirjaamo.kaupunkiymparisto@kokkola.fi Bifoga dina kontaktuppgifter och märk kuvertet eller e-posten med planarbetets namn.

  Välkomna till ett tillfälle för allmänheten torsdag 16.5.2024 kl. 18-20 i Rahkosen koulu i Ullava (Rahkonenvägen 246, Rahkonen) om bedömning av miljökonsekvenserna för delgeneralplanen för Peräneva vindkraftspark. Det går också bra att delta via Teams.

  Teams-länk: Anslut till mötet (microsoft.com). Länken finns också på webbsidan för miljökonsekvensbedömning beträffande Kairineva och Peräneva vind- och solkraftspark.

  Programmet för deltagande och bedömning (på finska).

   

  Kontaktpersoner: Päivi Cainberg och Jouni Laitinen.

 • OX2 föreslår att Karleby stad inleder delgeneralplanering i syfte att möjliggöra byggande av ett vindkraftsprojekt. Områdena ligger mellan Kelviå och Ullava på bägge sidor om regionväg 757. I det preliminära planområdet ingår två delområden med en sammanlagd yta om cirka 140 km2. Det västra delområdet gränsar till Kronoby kommungräns. Planområdets avgränsning preciseras i och med att planeringen framskrider. OX2 planerar en helhet om cirka 50–80 vindkraftverk på området. Vindkraftverkens kapacitet per enhet är 8–10 MW och den sammanlagda kapaciteten cirka 400–800 MW.

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade inleda arbetet med en generalplan för vindkraft 14.3.2022 § 109.

  Stadsstyrelsen beslutade godkänna programmet för deltagande och bedömning angående delgeneralplanen för vindkraftparken i Pihtineva i Karleby den 31 november 2022 § 473.

  Om projektet ordnades ett tillfälle för allmänheten vid Keski-Pohjanmaan kansanopisto den 17 november 2022.

  Programmet för deltagande och bedömning var offentligt framlagt (MBL § 63) 10.11–12.12.2022.

   

  Kontaktperson hos staden: Päivi Cainberg
  Kontaktperson hos konsulten: Ramboll Finland Oy, Juha-Matti Märijärvi

 • Neoen planerar en helhet om minst 35 vindkraftverk på området. Syftet är att utarbeta en delgeneralplan för området som möjliggör byggande av ett vindkraftsprojekt. Området ligger sydost om Norpanjärvi i Ullava och norr om Ullavanjärvi.

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade inleda arbetet med en generalplan för vindkraft 12.9.2022 § 401.

  Stadsttyrelsen beslutade lägga fram en deltagande- och bedömningsplan 25.3.2024 § 130.

  Program för deltagande och bedömning är offentligt framlagt till påseende (MBL 63 §) under tiden 4.4. – 6.5.2024.

  Planärendet hålls offentligt framlagt vid stadshusets kundbetjäning samt på stadens webbplats. Skriftliga åsikter kan under framläggningstiden lämnas in på adressen:

  Karleby stad, Stadsmiljö / Förvaltning, PB 43, 67101 Karleby eller via e-post till kirjaamo.kaupunkiymparisto@kokkola.fi

  Bifoga dina kontaktuppgifter och märk kuvertet eller e-posten med planarbetets namn.

   

  I samband med framläggandet av programmet för deltagande och bedömning för generalplanen ordnas ett infotillfälle för allmänheten. Tillfället för allmänheten ordnas i Karleby torsdagen den 25 april 2024 kl. 17.00-19.00 vid Veikko Vionojan koulu, Vionojavägen 29, 68370 Ullava. Kaffe serveras med början kl. 16.30. Det går också bra att delta på distans. Den som vill delta på distans bör anmäla sig senast den 24.4.2024 via följande länk: https://link.webropolsurveys.com/s/akkalankangas. Till alla som anmält sig sänds en länk för deltagande samma dag som infotillfället ordnas.

   

  Material

  Programmet för deltagande och bedömning

   

  Kontaktperson: Päivi Cainberg

 • Syftet med projektet är planera området så att det blir en helhet som tjänar hela byn och att öka antalet byggplatser med beaktande av den gamla skolbyggnaden.

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade inleda arbetat med en delgeneralplanen 6.6.2022 § 291.

  Stadsstyrelsen beslutade lägga fram en deltagande- och bedömningsplan samt synliggöra planutkastet 21.8.2023 § 338.

  Program för deltagande och bedömning och planutkastet var offentligt framlagt till påseende (MBL 62 §) under tiden 31.8.-1.10.2023.

  I samband med påseendet av delgeneralplanutkastet för Orresvägens södra del ordnades ett offentligt informationsmöte öppen för alla vid tidigare Rödsö skola 7.9.2023.

  Stadstyrelsen beslutade lägga fram delgeneralplanförslaget 29.1.2024 § 50.

  Planförslaget var offentligt framlagt till påseende (MBL 65 §) under tiden 8.2. – 11.3.2024.

   

  Material:

  Planbeskrivning

  Sammanfattningar av beredningsfasens åsikter (planutkast) och planläggarens bemötanden

   

  Kontaktperson: Päivi Cainberg.

 • Prokon Wind Energy Finland Oy har tagit initiativet till inledandet av arbetet med en delgeneralplan för Rautajalankangas, som ligger ca 37 kilometer sydost om Karleby stad, i syfte att möjliggöra byggandet av ett vindkraftsområde. Planområdets totalareal är ca 3 637 ha. Prokon Wind Energy Finland Oy planerar att bygga högst 40 vindkraftverk med en höjd på högst 300 meter och en effekt på ca 7–10 MW. Områdets hela effekt är cirka 280–400 MW.

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade inleda utarbetandet av en delgeneralplan 20.11.2023 (§ 514).

   

  Kontaktperson: Päivi Cainberg.

Kontaktinformation