Olet tässä

Maastomittaukset

Maastomittauksen keskeisin tehtävä on vastata kaupunkialueella tapahtuvista viranomaismittauksista.  Näihin kuuluvat tonttien lohkomisen maastotyöt sekä rakennusvalvontaan kuuluvat mittaukset.  Maastomittaus osasto ylläpitää myös kaavan pohjakarttaa.

Lisäksi maastomittaus osaston tehtäviin kuuluu kaupungin työnä tehtävät yhdyskuntatekniseen rakentamiseen liittyvät mittaukset sekä kaavoituksen ja suunnittelun perustaksi tarvittavat maaperätutkimukset, maastomallit sekä kartoitukset.


Lohkominen

Tonttijaon mukainen tontti muodostetaan kiinteistöksi lohkomisella.  Maastomittauksen tehtävänä on merkitä tontin rajat maastossa.  Tontin lohkomisen ja rekisteröinnin jälkeen tontti on rakennuskelpoinen.


Kaavan pohjakartta

Kaavan pohjakartta on yleisen maastokartan periaatteita noudattaen laadittu suurimittakaavainen kartta, joka muodostaa kaavoitus- ja kiinteistönmuodostustoimen, paikkatiedon sekä kunnallisten karttojen pohja-aineiston.


Rakentamisen valvontamittaukset

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkintä

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maastoon merkintä on tehtävä ennen rakentamisen aloittamista.  Maastoon merkintä suoritetaan asiakkaan tilauksesta, kun rakennuslupa on myönnetty.  Rakentaja voi tilata ennakkomerkinnän jo ennen maatöiden aloittamista.  Varsinainen rakennuspaikan merkintä tilataan, kun rakennuksen pohjatyö on valmis ja murskepohja tiivistetty.

Sijaintikatselmus

Rakennuksen perustusten valmistuttua asiakas tilaa rakennuksen sijaintikatselmuksen.  Sijaintikatselmuksessa tarkistetaan, että rakentaminen on toteutettu rakennusluvassa hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti.


Yhdyskuntasuunnittelun mittaukset

Maaperätutkimukset

Maaperätutkimus on yksi tärkeimmistä rakentamisen suunnittelun perusteista.  Maastomittaus tekee kaupungin ja sen liikelaitosten suunnittelun perustaksi maaperäkairauksia, näytteenottoja sekä pohjavesiputkien asennuksia.


Maastomallit

Maastomallien kartoituksessa kerätään tietoa kartoitettavan alueen maaston muodoista.  Tätä tietoa käytetään erilaisten yhdyskuntateknisten suunnitelmien lähdeaineistona.


Yhdyskuntarakentamisen mittaukset

Lähes kaikki yhdyskuntarakentaminen vaatii tarkkaa mittaamista.  Maastomittaus vastaa kaupungin työmaiden yhdyskuntarakentamisen mittauksista, kuten esimerkiksi kadun- ja maanrakennustyömaat.


Sivun alkuun

Päivitetty 18.3.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta