Fortsätt till innehållet
Stödpunktsmätning på stranden. Foto tagen i kvällsskymningen av en GPS-navigator på en öppen strand. I bakgrunden skimrar havet och på himlen sjunker solen bakom en molnslöja.

Terrängmätning

Stadsmiljös terrängmätningstjänster ansvarar för Karleby stads byggnadstillsynsmätningar och mätningar vid tomtbildning.

 • Utmärkningen av byggnadens plats är en åtgärd som förutsätts enligt 149 b § i markanvändnings- och bygglagen.

  Före man börjar bygga ska byggnadens plats och höjdläge märkas ut i terrängen. Utmärkningen görs på kundens beställning efter att bygglov beviljats

  Som byggare kan du beställa förhandsmärkning redan innan jordarbeten inletts.

  Beställ den egentliga utmärkningen av byggnadens plats när grunden för byggnaden är färdig och krossbottnen har tätats. 

 • Beställ lägessyn för byggnaden när byggnadens grund är färdig.

  Vid lägessynen kontrolleras att byggandet överensstämmer med ritningarna som godkänts i bygglovet. 

 • Ifall tomtens råmärkehar försvunnit på ett planlagt område kan råmärken märkas ut på nytt i terrängen.

  Odet är osäkert eller det råder tvist om var gränsen går kan gränsen fastställas genom rågångsförrättning. 

 • En baskarta för detaljplan dvs. stomkartan är en karta som uppgjorts på basis av flygfotografering och kompletterande terrängkartläggning. På kartan syns bl.a. vägnätetbyggnadernafastigheternas gränser och beteckningarterrängfigurer samt höjdförhållanden. 

  Uppdateringen av stomkartan kan ta från några veckor till årEn täckande uppdatering görs på ett visst område efter kartläggning med hjälp av flygfotografering samt då en detaljplan eller planändring ska utarbetas för ett område.

 • Priset bestäms enligt gällande taxorI priset ingår avgifter för utmärkning och kontroll. 

  Bilaga 2023

 • Beställ terrängmätning elektroniskt via länken; e-tjänst blankett

  eller:

  maastomittaus@kokkola.fi

Kontaktinformation