Du är här

Terrängmätningar

Inom terrängmätning är den viktigaste uppgiften att svara för myndighetsmätningar som sker på stadsområdet.  I dessa ingår terrängarbeten i samband med styckning av tomter samt mätningar som hör till byggnadstillsynen.  Enheten uppdaterar även planens baskarta.

I terrängmätningsuppgifterna ingår även mätningar som görs av staden i samband med samhällstekniskt byggande samt markundersökningar, terrängmodeller och mätningar som behövs som grund för planläggning och planering.


Styckning

En tomt enligt tomtindelning bildas till fastighet genom styckning.  I förrättningen utmärks tomtens gränser i terrängen.  Efter att tomten styckats och registrerats är den byggnadsduglig.


Planens baskarta

Planens baskarta är en storskalig karta som utarbetats enligt allmänna principer för terrängkartor.  Kartan utgör utgångsmaterial för planläggning och fastighetsbildning, för geografisk data samt för kommunens kartor.


Övervakningsmätningar vid byggande

Utmärkning av byggnadens plats och höjdläge

Då bygglov har beviljats beställer kunden utmärkning av byggnadens plats endera vid terrängmätningsenheten, via terrängmätningens elektroniska blankett eller genom att ringa upp terrängmätningsservicen.

Lägessyn

När grunden för byggnaden är klar utförs lägessyn för byggnaden.  Lägessyn kan beställas per telefon.  Vid lägessyn kontrolleras att byggnaden har uppförts på tomten enligt bygglovet vad gäller läge, mått och höjdläge.


Mätningar för samhällsplanering

Markundersökningar

Markundersökningar är en av de viktigaste utgångspunkterna för planering.  Terrängmätningsenheten gör markborrningar, provtagningar och installering av grundvattenrör till grund för stadens och och affärsverkens planering.

Terrängmodeller

Vid kartläggningen av terrängmodeller samlas information om terrängformerna på det område som ska kartläggas.  Denna information används som källmaterial för olika samhällstekniska planer.


Mätningar för samhällsbyggande

Så gott som allt samhällsbyggande kräver noggrann mätning.  Terrängmätningen svarar för mätningarna på stadens byggen för samhällsbyggande såsom t.ex. vid gatubyggen.

Upp

Uppdaterad 18.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut