Hyppää sisältöön

Hyvinvointisuunnitelma 2022 – 2025 valtuuston hyväksyttäväksi

Valtuustokauden ajaksi laadittava suunnitelma määrittelee tavoitteet kaupungin hyvinvointityölle. Sen avulla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulma kytketään osaksi kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelua, johtamista ja päätöksentekoa. Hyvinvointityö linkittyy kiinteäksi osaksi kaupungin strategista johtamista, ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteet puolestaan pohjautuvat kaupunkistrategiaan.

Kuntien rooli on jatkossakin merkittävä

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen vuonna 2023 vaikuttaa myös työnjakoon. Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen säilyy kuntien vastuulla, sote-palvelut ja pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueiden hoidettavaksi. Kunnan kannalta hyvinvoinnin edistämistehtävä on laaja. Se edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä eri toimialojen kesken. Tulevaisuudessa kunnissa korostuvat erityisesti yhteisöllisyys, työllisyys, toimeentulo sekä elinympäristönäkökulma, jotka täydentävät perinteistä hyvinvointityötä.

Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet. Kunnat vastaavat elinvoiman, osaamisen ja kulttuurin edistämisestä, elinympäristön kehittämisestä sekä paikallisen identiteetin ja demokratian edistämisestä.

Kannustimena HYTE-kerroin

Vuoden 2023 alusta kunnat saavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosan, HYTE-kertoimen. HYTE-kerroin on kannustin, jossa valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi kunnan tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Lisäosan suuruus määräytyy kahdenlaisten indikaattorien perusteella: prosessi-indikaattorit kuvaavat kunnan toimintaa ja tulosindikaattorit väestön terveyttä ja hyvinvointia. Kunnan saama summa lasketaan kertomalla kunnan asukasluku, HYTE-kerroin ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perushinta keskenään. Kokkolan HYTE-kerroin on tällä hetkellä 19,2 euroa / asukas, mikä on verrokkikuntien (Seinäjoki, Mikkeli, Porvoo) korkein. Kokonaisuudessaan Kokkolan saama summa on noin 917 000 euroa.

Hyvinvointisuunnitelman painopisteet

Hyvinvointisuunnitelma nivoutuu vahvasti Kokkolan kaupunkistrategiaan. Strategiasta johdetut hyvinvointisuunnitelman painopisteet ovat:

  1. Lapsiystävällisyys
  2. Elämyksellisyys
  3. Kestävästi kehittyvä
  4. Toimivat työmarkkinat

Lapsiystävällisyys kiteytyy Kokkolan Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaan, jonka mukaan ”meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen”. Tätä tukevat laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen riittävä tuki, perheiden hyvinvoinnin tukeminen ja lapsinäkökulman huomioiminen päätöksenteossa.

Elämyksellisyyteen kuuluvat monipuoliset asumisen vaihtoehdot ja viihtyisät elinympäristöt, monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta sekä osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.

Päätöksenteossa ja resursseissa huomioidaan kestävä kehitys ja ilmastovaikutukset, ja kotitalouksia tuetaan ilmastotietoisuuden lisäämisessä. Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste on nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä. Kokkola tukee myös osittaista siirtymistä työelämään, ja luo konkreettisia toimintatapoja heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille.

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet on ryhmitelty näiden painopisteiden mukaan kokonaisuuksiksi. Toimenpiteistä on pyritty tekemään mahdollisimman selkeitä, jotta niiden toteutumista ja toimivuutta voidaan tarkastella vuositasolla. Strategiakauden aikana toimenpiteitä voidaan myös lisätä ja vastaavasti poistaa niiden valmistuttua.

Tutustu asiaan kaupunginvaltuuston esityslistalla