Fortsätt till innehållet

Välfärdsplanen 2022–2025 till fullmäktige för godkännande

Planen som utarbetas för fullmäktiges mandattid definierar mål för stadens välfärdsarbete. Med dess hjälp integreras perspektivet främjande av välfärd och hälsa till en del i planeringen och ledningen av stadens verksamhet och ekonomi samt beslutsfattande. Välfärdsarbetet länkas till en bestående del av stadens strategiska ledning och välfärdsplanens mål utgår åter från stadsstrategin.

Kommunernas roll är viktig även i fortsättningen

Också arbetsfördelningen påverkas av att välfärdsområdena startar sin verksamhet vid ingången av 2023. Kommunerna ansvarar fortsättningsvis för främjandet av invånarnas hälsa och välfärd medan social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet övergår till välfärdsområdena. Ur kommunens synvinkel är uppdraget att främja välfärden omfattande. Det förutsätter tväradministrativt samarbete mellan olika sektorer. I framtidens kommuner betonas särskilt samhörighet, sysselsättning, utkomst samt livsmiljösynvinkeln vilka kompletterar det traditionella välfärdsarbetet.

Kommunen ska i sin strategiska planering sätta upp mål för främjandet av välfärd och hälsa samt slå fast åtgärder som stödjer dessa mål. Kommunerna ansvarar för främjandet av livskraft, kompetens och kultur, för utveckling av livsmiljön samt för främjandet av den lokala identiteten och demokratin.

HYTE-koefficienten sporrar

Från ingången av 2023 får kommunerna en tilläggsdel till statsandelen för främjande av hälsa och välfärd, HYTE-koefficienten. HYTE-koefficienten är ett incitament som innebär att statsandelens storlek delvis fastställs enligt det arbete kommunen utför för främjandet av hälsa och välfärd. Tilläggsdelens storlek bestäms enligt två olika slag av indikatorer: processindikatorerna beskriver kommunens verksamhet och resultatindikatorerna befolkningens hälsa och välfärd. Kommunens poängtal beräknas genom att multiplicera kommunens invånarantal, HYTE-koefficienten och utgångspriset för främjandet av välfärd och hälsa. Karlebys HYTE-koefficient är för närvarande 19,2 euro/invånare, vilket är det högsta bland jämförelsekommunerna (Seinäjoki, S:t Michel, Borgå). Beloppet som Karleby får uppgår i sin helhet till ca 917 000 euro.

Välfärdsplanens prioriteringar

Välfärdsplanen har en stark koppling till Karleby stadsstrategi. Välfärdsplanens prioriteringar som letts ur strategin är:

  1. Barnvänlighet
  2. Upplevelser
  3. Hållbar utveckling
  4. Fungerande arbetsmarknader

Barnvänligheten utkristalliseras i Karlebys verksamhetsplan Barnvänlig kommun enligt vilken ”Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag”. Det här understöds av kvalitativ och trygg småbarnspedagogik och undervisning som erbjuder tillräckligt stöd för tillväxt och lärande, stöd för familjernas välfärd och beaktande av barnsynvinkeln i beslutsfattandet.

I upplevelser ingår mångsidiga alternativ för boende och trivsamma levnadsmiljöer, mångsidigt och särpräglat kultur-, idrotts- och evenemangsutbud samt stärkandet av delaktighet, samarbete och gemenskap.

Hållbar utveckling och klimateffekterna beaktas i beslutsfattandet och resurserna, och hushållen får stöd i att öka klimatmedvetenheten. Klientarbetet inom skötseln av sysselsättningen fokuserar på unga och de som snabbt sysselsätts. Karleby stödjer också delvis övergång till arbetslivet och skapar konkreta verksamhetsformer för de vilkas arbetsförmåga inte är tillräcklig för arbetsmarknaden.

 

Tutustu asiaan kaupunginvaltuuston esityslistalla