Hyppää sisältöön

Kokkolan Hinku-ohjausryhmä aloitti toimintansa

Kokkolan kaupunki liittyi Hinku-verkostoon kesäkuussa 2022. Verkoston jäsenenä Kokkola on sitoutunut vuoteen 2030 mennessä vähentämään päästöjään 80 % vuoden 2007 tasosta. Kaupungin strateginen kehittämistavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalisuustavoitteella rakennetaan kaupungin menestymisen edellytyksiä tuleville vuosikymmenille ja sukupolville.

Työt tavoitteen saavuttamiseksi ovat lähteneet hyvin käyntiin. Kunta-alan energiatehokkuussopimus on allekirjoitettu, ja Hinku-ohjausryhmä on aloittanut toimintansa”, iloitsee kaupungin ilmastoasiantuntija Jenni Silvola.

Hinku-ohjausryhmä

Hinku-ohjausryhmä on poikkihallinnollinen ryhmä, johon kuuluu Kokkolan kaupungin viranhaltijoita eri palveluyksiköistä sekä luottamushenkilöitä kaupunginhallituksesta ja lautakunnista. Kaupunginjohtaja toimii ohjausryhmän puheenjohtajana. Ohjausryhmän tehtävänä on laatia vuosittainen suunnitelma päästöjä vähentävistä toimenpiteistä ja investoinneista. Lisäksi ohjausryhmä valvoo erillisen Hinku-työryhmän toimintaa, joka vastaa toimenpiteiden toteutuksesta. Suunnitelma sisältää myös keinot asukkaiden ja paikallisten yritysten aktivoimiseksi. Tavoitteena on ottaa ilmastonäkökulma mukaan kaikkeen merkittävään päätöksentekoon. Ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa päätettiin kaupungin Hinku-työn kärkiteemoista. Teemoiksi valittiin Kokkolan kaupungin strategian mukaisesti Lapsiystävällisyys, Yrittäjäystävällisyys ja Elämyksellisyys.

Kaupungin ilmastotoimenpiteitä lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan näiden kärkiteemojen pohjalta. Lapsiystävällisyys toteutuu ottamalla lapset ja nuoret mukaan ilmastotyöhön heti suunnitteluvaiheessa. Nuorisovaltuustosta kutsutaan edustaja Hinku-ohjausryhmään ja haluamme järjestää lapsille ja nuorille suunnattuja ilmastotyöpajoja ja tapahtumia. Tässä voimme tehdä yhteistyötä esimerkiksi Luontokoulu Villa Elban kanssa” kertoo Silvola.

”Arvion mukaan alueen yritykset aiheuttavat n. 45 % päästöistä. Yritysten kanssa pyritään rakentamaan ilmastokumppanuusverkosto, jonka avulla mietimme yhdessä erilaisia keinoja päästöjen vähentämiseksi. Verkostossa jaetaan tietoa, ja verkosto voi tarjota synergiaetuja ilmastokumppaneille”, Silvola jatkaa.

Kunnilta edellytetään ilmastosuunnitelmaa valtuustokausittain

Koska kuntaorganisaatio aiheuttaa alueen päästöistä vain n. 10 % ja loput toimijat n. 90 %, Hinku-työssä keskitytään kaupungin omien päästöjen vähentämisen lisäksi mm. osallistamiseen, tiedon jakamiseen ja viestintään.

”Vaikka kuntaorganisaatio aiheuttaa vain pienen osan alueen päästöistä, kunta pystyy vaikuttamaan jopa puoleen alueensa päästöistä esimerkiksi maankäyttösuunnittelun ja julkisten hankintojen avulle. Tavoitteena onkin saada kaikki alueen asukkaat ja toimijat mukaan hillitsemään ilmastonmuutosta”, Silvola toteaa.

Ilmastolakiin tuli maaliskuun alusta voimaan muutos, jossa kuntia velvoitetaan laatimaan ilmastosuunnitelma valtuustokausittain. Ilmastosuunnitelma voi olla esimerkiksi osa kunnan laajempaa kestävän kehityksen suunnitelmaa, ja se tulee kytkeä kuntastrategiaan.

”Ilmastosuunnitelmavelvoite tulee Kokkolan kannalta hyvään ajankohtaan. Voimme laatia suunnitelman Hinku-työn ohessa. Lisäksi vuosi sitten hyväksyttyyn uuteen Kokkolan kaupunkistrategiaan on kirjattu, että kestävä kehitys ja ilmastovaikutukset tulee ottaa huomioon kaupungin päätöksenteossa ja resursseissa”, jatkaa Silvola.

Lisätietoja