Fortsätt till innehållet

Karleby stads Hinku-styrgrupp inledde sin verksamhet

Karleby stad gick med i Hinku-nätverket i juni 2022. Som medlem i nätverket har Karleby förbundit sig till att före 2030 minska sina utsläpp med 80 procent jämfört med nivån 2007. Stadens strategiska utvecklingsmål är att vara kolneutralt före 2035. Kolneutralitetsmålet skapar förutsättningar för stadens framgång för kommande årtionden och generationer.

”Arbetet för att nå målet har fått en god start. Kommunsektorns energieffektivitetsavtal har undertecknats och Hinku-styrgruppen har inlett sin verksamhet” konstaterar Jenni Silvola, sakkunnig i klimatfrågor hos Karleby stad.

Hinku-styrgruppen

Hinku-styrgruppen är en tväradministrativ grupp. Till den hör tjänsteinnehavare från olika enheter och förtroendepersoner från stadsstyrelsen och olika nämnder. Stadsdirektören är ordförande för styrgruppen. Styrgruppens uppgift är att årligen utarbeta en plan med åtgärder och investeringar som bidrar till att minska utsläppen. Dessutom övervakar styrgruppen Hinku-arbetsgruppens verksamhet. Arbetsgruppen svarar för det praktiska genomförandet av åtgärderna. Planen omfattar också olika sätt att aktivera invånare och lokala företag. Målet är att beakta klimatsynpunkterna i allt betydande beslutsfattande. Under styrgruppens första sammanträde fattades beslut om stadens viktigaste teman för Hinku-arbetet. Till dem valdes Barnvänlighet, Företagarvänlighet och Upplevelser i enlighet med Karleby stads strategi.

”Stadens klimatåtgärder planeras och genomförs med dessa teman som grund. Barnvänligheten realiseras i och med att barn och unga får delta i klimatarbetet redan i planeringsskedet. En representant för ungdomsfullmäktige inbjuds till HInku-styrgruppen och vi har för avsikt att ordna workshops med klimattema och evenemang för barn och unga. I detta sammanhang kan vi samarbeta till exempel med Naturskolan vid Villa Elba.” berättar Silvola.

”Företagen i området är upphov till uppskattningsvis cirka 45 procent av utsläppen. Tillsammans med företagen vill vi bygga upp ett samarbetsnätverk för klimatfrågor och tillsammans fundera på olika sätt för att minska utsläppen. Inom nätverket förmedlas information och nätverket kan också ge synergifördelar till sina medlemmar.” fortsätter Silvola.

Klimatplan

Eftersom kommunorganisationen orsakar endast cirka 10 procent av utsläppen i området och resten av aktörerna cirka 90 procent, kommer man i Hinku-arbetet att koncentrera sig på delaktiggörande, informationsförmedling och kommunikation utöver att minska stadens egna utsläpp.

”Även om kommunorganisationen orsakar bara en liten del av utsläppen i området kan kommunen påverka upp till hälften av utsläppen i sitt område, till exempel med hjälp av planering av markanvändningen och offentliga upphandlingar. Målet är att göra alla områdets invånare och aktörer delaktiga i stävjandet av klimatförändringen” konstaterar Silvola.

I början av mars trädde en ändring av klimatlagen i kraft. Den förpliktar kommunerna att utarbeta en klimatplan för varje fullmäktigeperiod. En klimatplan kan vara till exempel en del av kommunens övergripande plan för hållbar utveckling och den bör ha en koppling till kommunstrategin.

”Skyldigheten att utarbeta en klimatplan kommer lägligt från Karlebys synpunkt sett. Vi kan utarbeta en plan i samband med Hinku-arbetet. Dessutom ingår det i Karlebys nya stadsstrategi, som godkändes för ett år sedan, att en hållbar utveckling och klimateffekter ska beaktas i stadens beslutsfattande och resurser” berättar Silvola vidare.

Mera info