Hyppää sisältöön

Talousarvio 2022 / Kaupunginjohtajan esitys

Tavoitteena ylijäämäinen tulos

Kaupungin talousarvio on laadittu 0,8 milj. euroa ylijäämäiseksi.

Esityksen tukena on useita positiivisia signaaleja kaupungin kehityksestä. Tuloverojen kasvun ennakoidaan jatkuvan vahvana. Talouskasvu, työllisyyskehitys ja palkkasumman kasvu helpottavat talouden tasapainotusta.

Tänä vuonna väestönkasvu on kääntynyt nousuun. Oletuksena on, että tämä suunta jatkuu ja vahvistuu myös ensi vuonna. Viimeisimmät kokonaisarviot Kokkolan väestökehityksestä ovat lupaavia.

Vuosi ilman koronatukia

Vuoden 2022 talousarvioon ei enää sisälly valtion koronatukia. Korotettu yhteisövero-osuus ja peruspalvelujen väliaikaiset lisäykset poistuvat.

Koronan vaikutusten lieventämiseen myönnetyt perusopetuksen valtionavustukset loppuvat.

Tukien poisjääminen tiukentaa kuntataloutta. Tämä on ollut tiedossa ja siihen on varauduttu.

Talouskehityksen taustaoletukset

Ensi vuoden henkilöstömenojen kasvuksi arvioidaan 2 %.

Nykyinen työehtosopimus päättyy 28.2.2022. Paineet isompiinkin korotuksiin ovat olemassa, erityisesti terveydenhuollon ja hoivan sektoreilla.

Talouskasvu on vielä vuonna 2022 vahvaa, vaikkakin heikkenemässä. Korkotaso lyhyissä koroissa pysyy edelleen negatiivisena ja inflaatio on noin 2 %:n tasolla.

Työllisyysaste on korkea ja työttömyys alenee. Haasteina ovat osaavan työvoiman saaminen, työperäisen maahanmuuton tehostaminen sekä pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen.

Vuosikate kohenee vuodesta 2021

Vuosikate on talouden avainlukuja. Ensi vuoden talousarviossa vuosikate on 16,4 milj. euroa. Se ylittää vain niukasti poistojen määrän eli vuosikate ei riitä investointien rahoitukseen.

Henkilöstölisäyksiä perusopetuksen tukemiseen

Talousarviossa esitetään uusia määrärahoja mm. erityisopetukseen ja koulupsykologien palkkaamiseen. Muita esityksiä ovat matemaattisten aineiden opettaja, museonvalvoja, tarkastusinsinööri sekä taloussuunnittelija.

Valtionosuuksien kasvu tasapainottaa taloutta

Koronatukien poisjäämisestä huolimatta valtionosuudet kasvavat tästä vuodesta noin 5 milj. eurolla eli yli 5 %:lla. Lisäys johtuu kuntien uusista tehtävistä ja lain muutoksista koskien mm. vanhuspalveluita, varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja, oppilas- ja opiskelijahuoltoa sekä oppivelvollisuuden laajentamista. Kunnille maksetaan vuonna 2022 pieni kertakorvaus sote -uudistukseen liittyvästä valmistelusta.

Valtionosuuksien yhteydessä kunnille maksettavat verotulomenetysten korvaukset kasvavat koko maassa lähes 300 milj. eurolla. Oppilasmäärien kasvu osaltaan lisää valtionosuuksia Kokkolassa.

Verotus

Talousarvioesitys perustuu nykyisiin tulovero- ja kiinteistöveroprosentteihin.

Vaatimaton vuosikate ja välttävän tason ylijäämä eivät tue veromuutoksia. Lisäksi vuoden 2023 Hyvinvointialueuudistus aiheuttaa suurta epävarmuutta ”uuden kunnan” palvelujen rahoituksessa. Laskelmat tarkentuvat vasta vuoden 2022 ja 2023 aikana.

Verotulojen kokonaismääräksi vuonna 2022 arvioidaan 210,8 milj. euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkomenot pysyvät tämän vuoden tasolla. Rahoitustuotot jäävät alhaisiksi johtuen konserniyhtiöiden pitkän aikavälin tavoitetta pienemmistä osingonmaksuista.

Investointitaso maltillinen

Kaupungin nettoinvestoinnit ovat vuonna 2022 yhteensä 17,9 milj. euroa.

Suurimmat yksittäiset kohteet ovat liikenneväylät (3,3 m€) sekä koulujen peruskorjaukset ja laajennukset (n. 3,7 m€). Urheilu- ja tapahtumapuiston kehittämiseen varataan 1 m€.

Kaupungin lainanotto vuonna 2022 on 41,0 m€, josta käytetään vanhojen lainojen lyhennyksiin 32,1 m€. Uutta velkaa tarvitaan 8,9 m€. Uuden velan otto on kuitenkin huomattavasti aiempia vuosia pienempi eli kehitystä parempaan suuntaan on tapahtunut.

Piispanmäen monitoimitalon rakentaminen käynnistyy. Kyse on leasing -rahoitteisesta hankkeesta. Piispanmäen liikennejärjestelyihin on varattu 0,6 m€.

Vuonna 2022 otetaan käyttöön uusi paloasemakiinteistö.

Vuosi 2022 on vedenjakajavuosi

Kaupungilla on meneillään useita suuria elinvoima- ja kehityshankkeita.

Urheilu- ja tapahtumapuisto on kenties Kokkolan historian suurin yksittäinen hanke. Hankkeen toteutus etenee valtuuston suuntaviivoilla sekä Urheilupuistoyhtiön ja ohjausryhmänä toimivan kaupunginhallituksen yhteistyönä.

Useiden uusien teollisuustoimijoiden kanssa käydään sijoituspaikkaneuvotteluja, satamalla on suuria kehittämishankkeita, torin seudun ja rautatieaseman ympäristön vetovoimaa ja elinvoimaa lisätään. Valtatie 8 ja muut liikenneyhteydet ovat olennaisia menestystekijöitä.

Hyvinvointialueen toiminnan aloittaminen vaatii ensi vuonna paljon valmistelua ja erityisesti laskentaa Kokkolan kaupungin palveluiden rahoituksesta vuodesta 2023 eteenpäin. Tämän hetken arviot ovat vasta luonnoksia. Sote -sidonnaiset valtionosuudet poistuvat kunnan taloudesta, yhteisöveroja siirtyy hyvinvointialueelle ja veroleikkuri vie tuloverosta 12,39 %.

Uusi strategia valmistuu vuoden vaihteessa 2021- 2022. Se sisältänee kokonaan uusia painotuksia ja tavoitteita aikaisempaan verrattuna.