Fortsätt till innehållet

Budget 2022 / Stadsdirektörens förslag

Överskottsresultat som mål

Stadens budget har uppgjorts så att den visar 0,8 miljoner euro överskott.

Förslaget stöds av flera positiva signaler om stadens utveckling. Den kraftiga ökningen av inkomstskatter väntas fortsätta. Balanseringen av ekonomin underlättas av den ekonomiska tillväxten, sysselsättningsutvecklingen och ökningen av lönesumman.

Befolkningstillväxten började öka i år. Antagandet är att den här trenden fortsätter och förstärks under nästa år. De senaste helhetsbedömningarna av Karlebys befolkningsutveckling ser lovande ut.

Ett år utan coronastöd

I budgeten 2022 ingår inte längre statens coronastöd. Den förhöjda samfundsskatteandelen och de temporära ökningarna av statsandelen för kommunal basservice faller bort.

De statsunderstöd som beviljats den grundläggande utbildningen för att lindra de olägenheter coronaviruset medför tar slut.

Kommunekonomin stramas åt då stöden faller bort. Det här har varit känt och man har förberett sig på det.

Bakgrundsantaganden för den ekonomiska utvecklingen

Personalutgifterna väntas öka med 2 procent år 2022.

De gällande kollektivavtalen löper ut 28.2.2022. Det finns tryck på större höjningar, särskilt inom hälso- och sjukvårdssektorn och omsorgssektorn.

Den starka ekonomiska tillväxten kommer att fortsätta 2022, även om den håller på att försvagas. Räntenivån på de korta räntorna är fortfarande negativa och inflationen uppgår till ca 2 procent.

Sysselsättningsgraden är hög och arbetslösheten minskar. Tillgången till kompetent arbetskraft, stärkandet av arbetskraftsinvandringen samt minskningen av långtidsarbetslösheten utgör utmaningar.

Årsbidraget förbättras jämfört med 2021

Årsbidraget är ekonomins nyckeltal. I budgeten 2022 uppgår årsbidraget till 16,4 miljoner euro. Det täcker avskrivningarna endast marginellt, dvs. årsbidraget räcker inte till för att finansiera investeringarna.

Ökning av personal för att stödja den grundläggande utbildningen

I budgeten föreslås nya anslag bl.a. till specialundervisningen och för att anställa skolpsykologer. Andra förslag är lärare i matematiska ämnen, museiövervakare, granskningsingenjör och ekonomiplanerare.

Ökningen i statsandelar balanserar ekonomin

Trots att coronastöden faller bort kommer statsandelarna att öka med ca 5 miljoner euro, dvs. med över 5 procent, jämfört med 2021. Ökningen beror på kommunernas nya uppgifter och ändringarna i lagarna om bl.a. äldreomsorg, klientavgifter inom småbarnspedagogiken, elev- och studerandevård samt utvidgande av läroplikten. Till kommunerna betalas år 2022 en liten engångsersättning för beredningen av social- och hälsovårdsreformen.

Beloppet av kompensation för skatteförluster som betalas till kommunerna i samband med statsandelarna ökar med nästan 300 miljoner euro i hela landet år 2022. I Karleby ökar statsandelarna på grund av ökningen i elevantalet.

Beskattning

Budgetförslaget utgår från nuvarande inkomst- och fastighetsskattesatser.

Det blygsamma årsbidraget och ett knappt överskott stödjer inte ändringar i beskattningen. Välfärdsområdesreformen 2023 orsakar dessutom stor osäkerhet när det gäller finansieringen av den ”nya kommunens” tjänster. Kalkylerna preciseras först under 2022 och 2023.

De totala skatteinkomsterna uppskattas bli 210,8 miljoner euro 2022.

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteutgifterna hålls på samma nivå som i år. De finansiella intäkterna förblir låga på grund av lägre vinstutdelning än i koncernbolagens långsiktiga mål.

Måttlig investeringsnivå

Stadens nettoinvesteringar uppgår till sammanlagt 17,9 miljoner euro 2022.

De största enskilda objekten är trafikleder (3,3 miljoner euro) och grundliga renoveringar och utvidgningar av skolor (ca 3,7 miljoner euro). För utvecklingen av idrotts- och evenemangsparken reserveras 1 miljon euro.

Staden upptar 41,0 miljoner euro i lån 2022, varav 32,1 miljoner euro används för amortering av gamla lån. Ny skuld behövs 8,9 miljoner euro. Upptagningen av ny skuld är dock betydligt mindre än under tidigare år, dvs. det har skett utveckling i en bättre riktning.

Byggandet av Biskopsbackens allaktivitetshus inleds. Det är ett leasingfinansierat projekt. Det har reserverats 0,6 miljoner euro för Biskopsbackens trafikarrangemang.

Den nya brandstationsfastigheten tas i bruk 2022.

År 2022 kommer att vara en vattendelare

Staden har flera stora livskrafts- och utvecklingsprojekt under arbete.

Idrotts- och evenemangsparken är kanske det största enskilda projektet i Karlebys historia. Projektets genomförs enligt fullmäktiges riktlinjer samt i samarbete mellan Idrottsparksbolaget och stadsstyrelsen som fungerar som styrgrupp.

Det förs förhandlingar med nya industriella aktörer om placeringsplatser, hamnen har stora utvecklingsprojekt, dragningskraften och livskraften vid torgområdet och järnvägsstationens omgivning stärkas. Riksväg 8 och övriga trafikförbindelser är väsentliga framgångsfaktorer.

År 2022 kommer inledandet av verksamheten i välfärdsområdet kräva mycket beredning och i synnerhet kalkylering av finansieringen av Karleby stads tjänster från 2023 och därefter. De gällande uppskattningarna är bara utkast. Statsandelarna som är bundna till social- och hälsovårdstjänsterna försvinner ur kommunens ekonomi, samfundsskatten överförs till välfärdsområdet och det blir en skattesänkning på 12,39 procent i inkomstskatten.

Den nya strategin färdigställs i årsskiftet 2021–2022. Den kommer antagligen att innehålla helt nya prioriteringar och mål jämfört med den tidigare strategin.