Fortsätt till innehållet

Ekosystemavtal

Ekosystemavtalssamarbetet bidrar till att utveckla ekosystemet för innovationsverk-samheten, d.v.s. täta samarbetsnätverk, stärker den regionala spetskompetensen och ökar FUI-verksamhetens verkningsfullhet. Ekosystemavtalet möjliggör en långsiktig utveckling av strategiska insatsområden.

I Karleby är sådana insatsområden

 • batterikemi
 • cirkulär ekonomi och intelligenta lösningar till stöd för industrin

Insatsområdena har stakats ut i samarbete med staten och områdets FUI-aktörer. Karleby har ingått ett ekosystemavtal med staten för åren 2021–2027.

I Karlebyregionen ligger utvecklingsmiljöernas styrka i den kemiska industrin och biodalen som fokuserar på utnyttjandet av naturresurser. Kokkola Industrial Park (KIP) är en föregångare i utnyttjandet av konceptet industriell cirkulär ekonomi och den bildar ett ekosystem som kan stärkas ytterligare genom samarbete mellan högskolorna och näringslivet i regionen. Ekosystemavtalets forskningsinriktade spets är batterikemi. Cirkulär ekonomi och cleantech tillsammans med industrins intelligenta lösningar samt utbildningsbanor som stödjer ekosystemet stärker till många delar regionens starka internationella spetskompetens inom batterikemi.

Ekosystemavtalen är en del av regeringens åtgärder för att Finland före 2030 ska bli världens mest fungerande försöks- och innovationsmiljö. Ekosystemavtalen mellan staten och städerna är också en viktig del av den nya partnerskapsmodellen för den nationella färdplanen för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, vars syfte är att stärka FUI-samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn. Samtidigt samlas forskningen och de nätverk som utnyttjar den till större kompetenskluster där olika aktörer kompletterar varandra.

Staten ingår ekosystemavtal med 16 stadsregioner. Utvecklingen i avtalsstäderna baserar sig på hög universitetsbaserad kompetens och utnyttjande av den. I verksamheten deltar Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Rovaniemi, Vasa, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Villmanstrand, Lahtis, Björneborg, Seinäjoki, S:t Michel, Kajana och Karleby.

Finansierade projekt

Ekosystemavtalets första projektansökningsomgång genomfördes med AKKE-finansiering våren 2021.

  • Syftet med projektet HySpot är att bereda ett internationellt projekt inom ramen för programmet Horizon Europe samt att göra en regional väteutredning. I beredningen av projektet koncentrerar man sig när det gäller väteproduktionen på den s.k. TCD-teknologin, som baserar sig på att metan direkt bryts ner till väte och kol, d.v.s. metanpyrolys. Denna teknologi möjliggör produktion av CO2-fri gas och öppnar möjligheter för utnyttjande av kolprodukten och nya innovationer. Målet med utredningsarbetet är att kartlägga användningsmöjligheterna för väte i Karleby och Mellersta Österbotten samt affärsverksamhetspotentialen.
  • Projektet genomförs av Oulun yliopisto och Karleby universitetscenter Chydenius.
  • Projektet pågår 1.6.2021 – 31.3.2022
  • Syftet med projektet BATTValley är att stärka forskningskompetensen som anknyter till batterikemi och cirkulär ekonomi i Karleby, särskilt att stärka det nationella och internationella nätverket i företagssamarbetet, att starta ett regionalt expertforum som ska främja områdets aktörers roll i internationella och nationella underentreprenadkedjor inom batteriindustri samt att bereda ett projektkonsortium för ansökningen Horizon Europe. Projektet stärker affärsverksamhetsekosystemet på internationell nivå, vilket i hög grad ökar områdets rykte som expert och föregångare inom batterikemi. Projektet ger regionen större synlighet, stärker spetskompetensen och samarbetet mellan aktörer samt ökar regionens dragningskraft.
  • Projektet genomförs av Oulun yliopisto och Karleby universitetscenter Chydenius.
  • Projektet pågår 1.6.2021 – 31.12.2021
  • Europas gröna övergång, digitaliseringen och nya teknologier ändrar företagens sätt att agera och ställer nya krav på verksamhetsprocesserna. För att företagen ska kunna svara mot dessa utmaningar ska vetskapen om dessa nya möjligheter lyftas fram såväl inom utvecklarorganisationer på området som i företag. Inom industriprocessernas värdekedja koncentrerar sig förstudieprojektet särskilt på den förädlande industrin på KIP-området.
  • Projektet genomförs av yrkeshögskolan Centria Oy, Karleby universitetscentrum Chydenius samt Mellersta Österbottens utbildningskoncern.
  • Projektet pågår 1.8.2021 – 28.2.2022