Hyppää sisältöön

Yleisten alueiden käyttämiseen erilaisiin tapahtumiin tarvitaan lupa. Katujen, jalkakäytävien ja pyöräteiden sekä viheralueiden käyttö muuhun kuin niiden suunniteltuun käyttöön on luvanvaraista.

Luvanvaraisia toimintoja ovat esimerkiksi:

 • kaivuu yleisillä alueilla
 • katujen, jalkakäytävien, pyöräteiden ja viheralueiden käyttö muuhun kuin niille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
 • mainosten ja viitoituksen asettaminen
 • alueiden käyttö tavaroiden ja maa-ainesten varastoimiseen
 • lisäliittymien rakentaminen tontille tai liittymän siirtäminen tai käyttötarkoituksen muuttaminen
 • sivuojan putkittaminen
 • liittyminen kaupungin hulevesiverkostoon


 • Huleveden liitoslupaa tulee hakea silloin, kun halutaan liittyä kaupungin hulevesiverkostoon. Lupaa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Mikäli liitostyö vaatii kaivutöitä yleisellä alueella, voidaan huleveden liitoslupa myöntää kaivuluvan yhteydessä. Tällöin riittää kaivulupahakemuksen hakeminen.

  Huom! Uudisrakennuskohteissa hulevesiverkostoon liittyminen käsitellään rakennusluvan myöntämisen yhteydessä.

 • Katu- ja yleisten alueiden tilapäinen aitaaminen sekä käyttö varasto- tai työmaa-alueena edellyttää käyttölupaa. Lupa vaaditaan muun muassa:

  • kiinteistön rakentamis- ja korjaamistöihin, jossa rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta työmaaksi
  • pystytetään rakennustelineet
  • suoritetaan kadulta tapahtuvia nostoja
  • säilytetään vaihto- tai kuormalavoja kadulla tai muulla yleisellä alueella
  • kyseessä on yli viikon kestävä työmaa-aikainen pysäköiminen

  Lupa on maksullinen. Lupahakemuksen voit täyttää Kokkolan sähköisessä asiointipalveluissa Yleisten alueiden luvat > Kadun tai muun yleisen alueen käyttölupa.

 • Kaivuluvalla voit hakea lupaa kadulla tai yleisellä alueella tehtävälle kaivutyölle sekä esimerkiksi katualueelle pysyvästi jäävälle johdolle, putkelle tai kaivolle. Kaivuluvan yhteydessä myönnetään myös sijoituslupa. Kaivulupahakemuksessa tulee esittää riittävät suunnitelmat toiminnasta. Lupa on maksullinen.

  Kaivuluvan yhteydessä annettuja lupaehtoja tulee noudattaa. Lupien valvontaa suorittaa kaivutöiden osalta infrarakentamisen ja kunnossapidon yksikkö. Valvonta suoritetaan kaupunkirakennelautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti.

  Lupahakemuksen voit täyttää Kokkolan sähköisessä asiointipalveluissa Yleisten alueiden luvat > Kaivulupa.

 • Kadun ja tontin välisen sivuojan putkittaminen on luvanvaraista. Lupahakemuksen voit täyttää Kokkolan sähköisessä asiointipalveluissa Yleisten alueiden luvat > Sivuojan putkitus. Lupa on maksullinen.

 • Tilapäisten opasteiden ja mainosten asettaminen kadulle tai muulle yleiselle alueelle

  Tilapäisen mainoslaitteen tai opasteen sijoittamisesta katu- tai muulle yleiselle alueelle, tulee tehdä ilmoitus Kokkolan kaupungille. Ilmoitus tehdään lupatarkastajalle. Mainoksia ja opasteita voi asettaa vain paikkoihin, joissa se on mahdollista vaarantamatta liikenneturvallisuutta ja haittaamatta kadun käyttämistä sekä kunnossa- ja puhtaanapitoa.

  Tilapäisten opasteiden tai mainosten asettajan tulee noudattaa kaupungin ohjetta. Infrarakentaminen ja kunnossapito valvoo mainoslaitteiden asianmukaisuutta ja poistaa luvattomat tai väärin asetetut mainokset/opasteet katualueelta niiden asettajan kustannuksella.

  Ohje

  Tilapäisten opasteiden ja mainosten asettaminen katualueelle

  Siirrettävät mainostelineet eli A-standit

  A-standien sijoittaminen yleiselle alueelle ei vaadi erillistä lupaa eikä sijoituspaikoista peritä vuokraa. Niiden sijoittamisesta ei tarvitse tehdä myöskään erillistä ilmoitusta. A-standien sijoittamisessa tulee kuitenkin noudattaa kaupungin laatimaa ohjetta. A-standien sijoittelua valvoo infrarakentamisen ja kunnossapidon -yksikkö.

  Ohje

  A-standien sijoittaminen

 • Jäätelö-, grillikioski tai muu vastaava

  Jäätelö-, grillikioskin tai muun vastaavan sijoittaminen yleiselle alueelle vaatii maanomistajan luvan. Luvan myöntää kaupunkiluvituksessa lupatarkastaja. Lupa on maksullinen. Hakemuksen voit jättää Kokkolan sähköisessä asiointipalvelussa. Ennen hakemuksen jättämistä hakijan tulee selvittää Kokkolan Energialta sähkön käyttömahdollisuus.

  Kauppatorin kioski- ja myyntipaikoista vastaa torivalvoja puh. 044 7809 899.

  Tiedostot

  Kesäaikaiset kioskipaikat Kokkolassa

   

  Ketterien kioskien myyntipaikat Kokkolassa

  Ketterä kioski on liikkuva elintarvikekioski eli ruokarekka. Se on rekisteröity moottoriajoneuvo tai vaunu, josta myydään elintarvikkeita. Sillä ei ole omaa pysyvää myyntipaikkaa, vaan kioski tuo tullessaan kaiken tarvitsemansa, vie lähtiessään jätteet pois ja jättää paikalle ainoastaan tyytyväisiä asiakkaita.

  Ketterien kioskien myyntipaikkojen käyttö vaatii luvan. Luvan myöntää kaupunkiluvituksessa lupatarkastaja. Lupa on maksullinen. Hakemuksen voit jättää Kokkolan sähköisessä asiointipalvelussa.

  Tiedostot

  Ketterien kioskien myyntipaikat

  Ketterien kioskien myyntipaikkojen lupaehdot Kokkolassa

   

  Ulkokahvila tai -ravintola

  Ulkokahvilan tai -ravintolan sijoittaminen yleiselle alueelle vaatii maanomistajan luvan. Terasseille, jossa ei ole kiinteitä rakenteita, luvan myöntää kaupunkiluvituksessa lupatarkastaja. Hakemuksen voit jättää Kokkolan sähköisessä asiointipalvelussa.

  Terasseille, jossa on kiinteitä rakenteita, luvan myöntää maapolitiikkapalveluissa kaupungingeodeetti. Lupaa voit hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Terassit, joissa on kiinteitä rakenteita, vaatii myös rakennusvalvonnan toimenpideluvan. Toimenpidelupaa voit hakea vasta, kun on maanomistajan lupa terassin sijoittamiselle.

  Hakemusta varten tarvittavat tiedot:

  • lupaa hakevan yrityksen nimi ja osoite
  • liikkeenharjoittajan yhteys- ja laskutustiedot
  • asemapiirustus, josta ilmenee terassin sijoittuminen yleiselle alueelle
  • pohjapiirros terassista, johon tulee merkitä terassin mitat (pituus ja leveys), kalusteiden sijoittelu, kulkureitit ja sisäänkäynnit. Merkitse pohjapiirrokseen myös jalankululle vapaaksi jäävän katualueen leveys. Jalkakäytävän vapaan kulkuväylän leveyden tulee kuitenkin aina olla vähintään 150 cm.
 • Rakennettaessa rakennusluvassa myönnetyn liittymän lisäksi toinen liittymä, liittymän siirtyessä tai käyttötarkoituksen muuttuessa, pitää hakea tonttiliittymälupa. Lupahakemuksen voit täyttää Kokkolan sähköisessä asiointipalveluissa Yleisten alueiden luvat > Tonttiliittymälupa. Lupa on maksullinen.

  Kaupunkirakennelautakunta 5.12.2018 §167 tonttiliittymien rakentamisohje

 • Kaikki tapahtumat tarvitsevat alueen omistajan luvan. Luvan antaja riippuu siitä, kenen omistamalla maalla tapahtuma järjestetään. Jos tilaisuus halutaan järjestää Kokkolan kaupungin omistamalla yleisellä alueella, esimerkiksi puistossa, kadulla tai torilla, lupaa haetaan Kokkolan kaupungilta. Alueen käyttölupaa suositellaan hakea hyvissä ajoin.

  Osa muista tarvittavista luvista kuten poliisin-, pelastuslaitoksen- tai anniskeluluvat edellyttävät useimmiten, että alueen käyttölupa on kunnossa. Yleisen alueen käyttölupaa tapahtuman järjestämiseen haetaan Kokkolan sähköisen asiointipalvelun kautta. Lupa on maksullinen.

  Lupa tarvitaan ulkoilmatapahtumaa varten esimerkiksi silloin, kun tapahtuma rajaa yleistä käyttöä tai tapahtuma edellyttää toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai tarvitaan erityisiä liikennejärjestelyjä.

  Lupaa ei tarvita esimerkiksi, jos tapahtuma ei rajaa yleistä käyttöä ja on lyhytaikainen tai esim. yksityishenkilön järjestämä pienimuotoinen tilaisuus esim. merkkipäivä, polttarit tms.

  Huom! Mikäli tapahtumaa varten halutaan vuokrata kaupungilta penkkejä, kukka-astioita tai muita palveluita, tulee siitä ilmoittaa kaupunginpuutarhurille viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.

  Liitteet

  Tapahtuma-alueen käytön yleiset ehdot

Yhteystiedot