Fortsätt till innehållet

Tillståndsärenden

Tillstånd behövs för att arrangera olika evenemang på allmän område. Användning av gator, trottarer och cykelleder till annat än de planerats för är tillståndspliktigt.

Tillstånds krävs b.la. för:

 • grävning på allmänna områden
 • användning av gator, trottarer och cykelleder till annat än de planerats för.
 • sätta ut afficher och vägledningsskyltar
 • anvädning av områden för lagring av föremål och marksubstans
 • byggande av extra påfart eller förflyttande av påfart till tomten och ändring av användningsändamål
 • rörläggning av sidodike
 • anslutning till stadens dagvattennätverk
 • Om ni bygger ytterligare en anslutning utöver den som givits tillstånd till i bygglovet, anslutningen flyttas eller användningsändamålet ändras, måste anslutningstillstånd ansökas. Du kan ansöka om tillstånd elektroniskt via Karleby stads e-tjänster. Tillståndet är avgiftsbelagt.

 • Glasskiosk, grillkiosk eller motsvarande

  För placering av glasskiosk, grillkiosk eller motsvarande på allmänt område behövs tillstånd av markägaren. Tillstånd beviljas av ansvarsområdet Tillstånds lovinspektör. Ansökan kan lämnas in via Karleby stads e-tjänst. Tillståndet är avgiftsbelagt. Innan ansökningen lämnas in ska sökanden kontakta Karleby Energi och reda ut möjligheten att använda el.

  För kiosk- och försäljningsplatser på salutorget svarar torgövervakare, tfn 044 7809 899.

  Bilagor

  Kioskplatser sommartid i Karleby

   

  Mobila kioskers försäljningsplatser

  Mobila kiosker är flyttbara livsmedelskiosker, så kallade ”food trucks”. Det handlar om ett registrerat motorfordon eller en vagn ur vilken man säljer livsmedel. Den har ingen egen permanent försäljningsplats, utan kiosken har med sig allt den behöver samt för bort sitt avfall när den ger sig av och lämnar endast nöjda kunder kvar.

  Användningen av mobila kioskers försäljningsplatser förutsätter ett tillstånd. Tillståndet beviljas i Stadsmiljös Tillstånd av lovinspektören. Tillståndet är avgiftsbelagt. Ansökan kan lämnas in i stadens elektroniska tjänster.

  Bilagor

  Mobila kioskers försäljningsplatser

  Tillståndsvillkor för mobila kioskers försäljningsplatser i Karleby

   

  Utecafé eller -restaurang

  För placering av utecafé eller -restaurang på allmänt område behövs tillstånd av markägaren.  Tillstånd för uteserveringar som inte har fasta konstruktioner beviljas av ansvarsområdet Tillstånds lovinspektör. Ansökan kan lämnas in via Karleby stads e-tjänst. Tillståndet är avgiftsbelagt.

  Tillstånd för uteserveringar som har fasta konstruktioner beviljas av stadsgeodeten vid ansvarsområdet Markområden. Tillstånd kan sökas med en fritt formulerad ansökan. Tillståndet är avgiftsbelagt. Uteserveringar som har fasta konstruktioner kräver också åtgärdstillstånd av ansvarsområdet Tillstånd. Åtgärdstillstånd kan sökas efter att markägaren har beviljat tillstånd att placera en uteservering.

  Uppgifter som ska ingå i ansökan:

  • namn på företaget som ansöker om tillstånd samt adress
  • rörelseidkarens kontakt- och faktureringsuppgifter
  • planritning som visar uteserveringens placering på det allmänna området
  • bottenplan av uteserveringen som visar uteserveringens mått (längd och bredd), placering av möbler, passager och ingångar. Anteckna också bredden på det fria fotgängarområdet i bottenplanen. Bredden på den fria gångleden ska dock vara minst 150 cm.
 • Ett grävtillstånd ger rätt att utföra grävarbeten på gator och allmänna områden samt rätt till exempelvis permanenta ledningar, rör och brunnar på gatuområde. I samband med grävtillståndet beviljas också ett placeringstillstånd. I ansökan om grävtillstånd ska tillräckliga planer för verksamheten uppvisas. Tillståndet är avgiftsbelagt.

  Tillståndsvillkor som ges i samband med grävtillståndet måste följas. Enheten Byggnation och underhåll av infrastruktur ansvarar för övervakningen av tillstånd för grävarbete. Övervakningen sker i enlighet med taxan som godkänts av stadsstrukturnämnden.

  Du kan fylla i ansökan om tillstånd i Karlebys elektroniska tjänster Lov för allmänna områden > Grävtillstånd. Du kommer till den elektroniska tjänsten här.

 • Placering av tillfälliga skyltar och reklamanordningar på gatuområde eller annat allmänt område

  Den som placerar ut en tillfällig reklamanordning eller informationsskylt på gatuområde eller annat allmänt område ska göra en anmälan om saken hos Karleby stad. Anmälan riktas till tillståndsinspektören. Reklam och skyltning kan tillåtas bara på platser där den inte äventyrar trafiksäkerheten och inte stör trafiken eller underhållet och renhållningen av gatan. Enheten Byggnation och underhåll av infrastruktur övervakar anordningarna och tar bort reklam eller skyltar som saknar tillstånd eller är fel uppsatta på allmänt område. För kostnaderna för borttagningen svarar den som har satt upp reklamen eller skylten.

  Flyttbara reklamställningar alltså A-ställningar

  Placeringen av A-ställningar på ett allmänt område förutsätter inget skilt tillstånd. För platserna där de placeras uppbärs inte heller någon hyra. Ingen separat ansökan behöver göras om placeringen av dem. I placeringen av A-ställningar ska man dock följa stadens anvisningar. Enheten Byggnation och underhåll av infrastruktur övervakar placeringen av A-ställningar.

  Anvisningar

  Anvisningar om tillfällig skyltning och reklam på gatuområde eller annat allmänt område

  Anvisningar om utplacering av flyttbara reklamstativ eller s.k. A-ställ

 • Tillfälligt inhägnande av gatuområde eller allmänt område samt användning av gatuområde eller allmänt område som förvarings- eller byggarbetsplats kräver s.k. gatuområdestillstånd. Tillstånd krävs bl.a. för

  • avgränsning av en byggarbetsplats på gatuområde eller allmänt område på grund av bygg- eller reparationsarbete på en fastighet
  • resning av byggställningar
  • lyftarbete som utförs på gata
  • förvaring av lastflak eller containrar på gata eller annat allmänt område
  • parkering vid en byggarbetsplats där arbetet varar längre än en vecka

  Tillståndet är avgiftsbelagt. Tillstånd kan ansökas via Karleby stads elektroniska tjänster Lov för allmänna områden > Tillstånd att använda gata eller annat allmänt område.

 • För alla evenemang krävs tillstånd av områdets ägare. Tillståndet beviljas av ägaren till området där evenemanget ordnas. Den som vill ordna ett evenemang på allmänt område som ägs av Karleby stad, t.ex. i en park, på en gata eller på ett torg, ska ansöka om tillstånd av Karleby stad. Det rekommenderas att ansökan om tillstånd lämnas in i god tid. Tillståndet är avgiftsbelagt.

  En del andra nödvändiga tillstånd, t.ex. sådana som beviljas av polisen eller räddningsväsendet eller serveringstillstånd för alkoholdrycker kräver oftast att tillstånd för användning av området har beviljats.

  Tillstånd för utomhusevenemang behövs till exempel då evenemanget begränsar den allmänna användningen av området eller evenemanget kräver åtgärder som anknyter till ordning och säkerhet eller när särskilda trafikarrangemang behövs.

  Tillstånd behövs till exempel inte om evenemanget inte begränsar den allmänna användningen och är kortvarig eller ordnas av en privatperson, som t.ex. bemärkelsedagar, möhippor, svensexor eller liknande.

  Obs! Om man för evenemanget vill hyra bänkar, blomställ eller andra tjänster av staden ska stadsträdgårdsmästaren kontaktas senaste två veckor före evenemanget.

  Bilaga

  De allmänna villkoren för användning av områden för evenemang

 • Ett tillstånd för anslutning till dagvattennätet krävs när man vill ansluta sin fastighet till stadens dagvattennät. Tillstånd ansöks via den elektroniska tjänsten. Om anslutningsarbetet förutsätter grävarbeten på ett allmänt område kan tillstånd om anslutning till dagvattennätet beviljas i samband med grävtillståndet. Då räcker det att man ansöker om grävtillstånd.

  Obs! Vid nybyggande behandlas anslutningen till dagvattennätet i samband med beviljandet av bygglov.

 • Rörläggning av sidodike mellan gata och tomt är tillståndspliktigt. Du kan ansöka om tillstånd elektroniskt via Karleby stads e-tjänster. Tillståndet är avgiftsbelagt.

Kontaktuppgifter