Hyppää sisältöön
Hiekkatie metsämaisemassa.
Cyclomedia

Yksityistiet

Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa. Tien kunnossapitoa ovat kesä- ja talvikunnossapito sekä muut hoito- tai perusparannustyöt.

Yksityisteiden kunnossapito jakautuu kaupungille ja tiekunnille

Kaupunki vastaa ainoastaan niiden yksityisteiden aurauksesta, joiden varrella on ympärivuotisia asuinkiinteistöjä ja jotka täyttävät päätöksessä esitetyt muutkin ehdot. Muilta osin kunnossapidon toteuttaminen kuuluu tiekunnille (aurausviitoitukset, liukkaudentorjunta, polanteenpoisto, kelirikkokorjaukset, niitot, raivaukset, pölynsidonta, liikennemerkit jne.).

Kokkolan kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt yksityisteiden hoitoon liittyvät käytännöt kokouksissaan 19.1.2022 ja 25.5.2022.

Aiempia tiedotteita:

Valtioneuvosto on antanut asetuksen yksityistieasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta vuosille 2023–2025.

Traficom on täsmentänyt kantavuusmittausvaatimusta yksityisteiden parantamissuunnitelmissa. Muutos koskee 1.6.2023 tai sen jälkeen jätettäviä avustushakemuksia.

 • Kaupunki suorittaa yksityisteiden talviaurauksen niille yksityisteille, jotka täyttävät Kaupunkirakennelautakunta 19.1.2022 § 14  päätöksen mukaiset ehdot.

  Talviaurauksen osalta yksityistien tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

  • Autolla ajokelpoinen.
  • Teknisiltä ominaisuuksiltaan vaadittavassa kunnossa.
  • Pysyvän asutuksen pääsytie.
  • Sijaita Kokkolan kaupungin alueella asemakaava-alueen ulkopuolella.
  • Täyttää asetettu pituusvaatimus.

  Pihatien pituusvaatimus

  • Pihatien pituus mitataan kunnossapidettävän tien reunasta vakituisesti asutun kiinteistön pihapiirin alkamiskohtaan saakka, johon mitattuna sen tulee olla vähintään 70 metriä.
  • Pihapiirillä tarkoitetaan asunnosta mitattuna 20 m etäisyyden sisään jäävää aluetta, mutta mikäli rakennuksia sijaitsee asunnosta tätä kauempana tulosuuntaan mitattuna, niin myös ne lasketaan pihapiirin alueelle kuuluviksi. Tällöin pihatien pituus mitataan lähimpänä kunnossapidettävää tietä olevan rakennuksen tien puoleiseen seinään. Mikäli kiinteistö jää asumattomaksi tai se ei enää ole vakituisessa asumiskäytössä, tulee siitä ilmoittaa välittömästi yksityistiet@kokkola.fi sähköpostiosoitteeseen. Kaupungilla on oikeus periä asumattoman kiinteistön pihatien auraamisesta syntyneet aiheettomat kustannukset takaisin.

   

  Uusien aurauskohteiden tulee hakea aurausta aurauskaudelle 2023-2024 lomakkeella 30.6.2023 mennessä. 

  Kaikkien auraukseen hyväksyttyjen tulee uusia auraushakemus viiden vuoden välein.

 • Tiekunnat voivat hakea avustusta yksityistien kesäkunnossapitoon. Yksityistielain perusteella kunta voi avustaa vain sellaisia teitä, joihin asioiden hoitamiseksi on perustettu tiekunta, joka toimii lain edellyttävällä tavalla. Päätösehdot täyttävien yksityisteiden kesäkunnossapitoa korvataan avustuksella.

  Yksityisteiden kesäkunnossapitoavustuksen saamisen ehdot:

  • Tiekunta on virallisesti perustettu.
  • Olemassa olevien tiekuntien vuosikokous tulee olla pidettynä vuosittain 31.5. mennessä. Vuosikokousta vastaava kokous on pidettävä vähintään joka neljäs vuosi, ja kokouspöytäkirja liitettävä avustushakemukseen.
  • Tiekunta on päivittänyt yhteystietonsa Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin, ja kaupungille ilmoitetut yhteystiedot ovat ajan tasalla.
  • Tiekunta on ilmoittanut yksityistiellään olevat painorajoitukset ja tienkäytön kieltämistä tai rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad).
  • Yksityistien vaikutusalueella tulee olla vähintään kolme (3) ympärivuotisesti ja vakituisesti asuttua asuntoa, avustusta myönnetään vain pysyvän asutuksen käyttämälle tien osalle.
  • Pysyvän asutuksen käyttämä tieosan pituus tulee olla vähintään 700 m.
  • Asunnosta/asunnoista maksetaan vakituisen asunnon kiinteistövero ja hakija/hakijat ovat kirjoilla Kokkolan kaupungissa ja hänen/heidän vakituinen osoitteensa on ko. kiinteistölle/kiinteistöille.
  • Avustushakemus on laadittava vuosittain. Mikäli tiekunnan avustusanomus ei täytä hyväksyttyjä käyttö- tai jakoperusteita, anomusta ei käsitellä. (Yksityistielaki 84 §).
  • Avustuksia saavien tiekuntien tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää tai tietä sulkea sinä ajanjaksona, jota avustus koskee. Sama koskee tietä, jonka kunnossapidosta kunta vastaa kustannuksellaan. Tien käytöstä 28 §:n nojalla suoritettavan maksun periminen voidaan kieltää tien kunnossapitoa koskevassa avustuspäätöksessä. (Yksityistielaki 85 §).

   

  Yksityistien kesäkunnossapitoavustus on jätettävä lomakkeella vuosittain 31.5. mennessä.

 • Tiekuntien tulee järjestäytyä ja aloittaa lain mukainen toiminta. Perustettavilla tiekunnilla on mahdollisuus hakea kesäkunnossapitoon ja tiekunnan perustamiskustannuksiin ennakkoavustusta.

  Koska avustuksen myöntämisen perusteena on toimiva tiekunta, niin myönnetty ennakkoavustus tulee maksaa takaisin. Ennakkoavustus vähennetään perustetulta tiekunnalta seuraavan kolmen (3) vuoden aikana myönnettävistä kunnossapitoavustuksista tasasuuruisina erinä. Mikäli tiekunta jää perustamatta peritään saatu avustus kokonaisuudessaan takaisin hakemuksen laatineelta seuraavalla hakemuskaudella.

   

  Ennakkoavustushakemus on jätettävä lomakkeella vuosittain 31.10. mennessä.

 • Kokkolan kaupunkirakennelautakunta hyväksyi 11.11.2020 § 129 kokouksessaan päätöksen yksityisteiden peruskorjauksia varten myönnettävien avustusten perusteista.

  Yksityistielain 84 §:n perusteella kaupunki voi halutessaan avustaa yksityisteiden perusparannushankkeita, mutta rahallinen avustaminen ei ole kaupungille lakisääteinen velvoite.

  Peruskorjausavustukset myönnetään kulloinkin varattujen määrärahojen puitteissa. Valtion myöntämä avustus on edellytys Kokkolan kaupungin avustukselle.

  Yksityisteiden perusparannusavustuksen saamisen ehdot: 

  • Tiekunnan tulee olla järjestäytynyt yksityistielain 50 §:n mukaiseksi tiekunnaksi.
  • Yksityistien tiedot tulee olla ajantasaisena yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon Digiroad-tietojärjestelmässä.
  • Tien vaikutuspiirissä tulee olla vähintään yksi (1) pysyvästi asuttu kiinteistö ja tien pituuden kiinteistölle tulee olla vähintään 200 metriä. Avustusta myönnettäessä huomioidaan vain vakituisen asumisen vaatima tien pituus.
  • Peruskorjaukseen haettu avustushakemusta voi hakea vuosittain.
  • Hakemuksen liitteenä tulee olla ELY-keskuksen päätös myönnetystä valtion avustuksesta sekä hankkeen suunnitelmat aikatauluineen ja kustannusarvioineen.
  • Avustuksen määrä on enintään 25 % toteutuneista ja hyväksytyistä kustannuksista niissä kohteissa, joihin on myönnetty valtion avustusta 75 %. Mikäli valtion avustusosuus on pienempi, pienenee kaupungin myöntämä avustusosuus vastaavasti. Avustusosuus voi vaihdella myös haettujen avustusten mukaan ja avustuksen suuruus määräytyy yksityisteiden peruskorjaukseen varattujen määrärahojen puitteissa.
  • Avustuspäätökset tekee kaupunkirakennelautakunta.
  • Avustusta ei myönnetä jälkikäteen.
  • Mikäli tiekunta ei toteuta peruskorjausta kuluvan vuoden aikana, avustuspäätös raukeaa.
  • Tiekunnan tulee suorittaa lopputarkastus yhdessä kaupunkirakennelautakunnan valtuuttaman kaupungin edustajan (infrapäällikkö, infran rakentamisen työpäällikkö tai tiemestari) kanssa. Viimeistään loppukatselmuksessa tulee esittää toteutuneet kustannukset kuitteineen tarkastuksen suorittajalle. Tiekunta tekee tarkastuksesta pöytäkirjan.
  • Peruskorjausta koskevat maksukuitit ja lopputarkastuspöytäkirja tulee toimittaa viimeistään avustusvuoden marraskuun loppuun (30.11. klo 16:00) mennessä sähköpostilla yksityistiet@kokkola.fi tai postiosoitteella Kaupunkiympäristö, PL 43, 67101 Kokkola. Kuoreen merkintä Yksityistieavustus.
  • Toteutuneiden kustannusten perusteella myönnetty avustus maksetaan tiekunnan tilille viimeistään avustusvuoden loppuun mennessä.
  • Yli kuntarajan jatkuvien teiden osalta avustusta myönnetään ainoastaan oman kunnan alueella olevan tien pituuden osalta.
  • Peruskorjausavustusta ei myönnetä tienhoitotöihin. 

   

  Jätä yksityisteiden perusparannushakemus Kokkolan kaupungille tällä lomakkeella.   Hakemuksia käsitellään ympäri vuoden.

 • Osalla yksityisteistä on kaupungin rakentama tievalaistus. Kaupunki pitää valaisimet edelleen omistuksessaan ja sitoutuu jatkossakin kustantamaan näiden katuvalojen sähkön ja ylläpidon. Tiekunnilla on halutessaan mahdollisuus lunastaa alueellaan oleva tievaloverkosto ja ottaa niiden toiminta, kunnossapito ja kehittäminen vastuulleen.

  Tiekuntien tulee antaa lupa tievaloverkoston sijoittumiseen tienvarsialueelle.

 • Yksityistielain 25 §:n mukaan tielle on asetettava tieosakkaiden liikennetarpeiden, liikenneturvallisuuden ja tiestä aiheutuvien haittojen tarpeellisen ehkäisemisen kannalta välttämättömät liikenteen ohjauslaitteet.

  Tieliikennelain 71 §:n mukaisesti yksityistielle asennettavalle liikenteenohjauslaitteelle tulee saada kunnan suostumus, jota haetaan kaupungin liikenneinsinööriltä. Suostumuksen saatuaan tienpitäjä asettaa ohjauslaitteen. Huomioi, ettei kunnan suostumusta tarvita tien kunnon tai tiellä/sen vieressä tehtävän työn vuoksi tarpeellisten ja tilapäisten liikenteenohjauslaitteiden asettamiseen.

  Hakemukseen on liitettävä seuraavat liitteet:

  • tiekunnan kokouksen päätös
  • kartta
  • perustelut liikennemerkin hakemiselle

  Hakemus lähetetään osoitteeseen: jukka.harju@kokkola.fi

Ajankohtaista

Askarruttavatko yksityistieasiat?

Lähetä sähköpostia osoitteeseen yksityistiet@kokkola.fi