Hyppää sisältöön

Lupa-asiat

Rakentaminen on luvanvaraista toimintaa ja edellyttää aina rakentajaa selvittämään mitä luvan saaminen edellyttää ja miten luvan hakemisessa tulee toimia.

Rakennus- ja toimenpidelupaa haetaan sähköisesti ePermit -palvelun kautta. Lupahakemuksen laatiminen edellyttää kirjautumista ePermit -palveluun ja luvan lähettäminen vahvaa tunnistautumista käyttämällä joko pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta.

Kun hakemus on täytetty, tulee ennen varsinaista hakemuksen lähettämistä, anoa pakollista ennakkokäsittelyä. Ennakkokäsittelyn tarkoituksena on huomauttaa jo ennen hakemuksen lähettämistä siinä mahdollisesti havaituista puutteista. Hakemuksen tulee olla ns. käsiteltävissä ennen kuin rakennusvalvonnasta annetaan lupa lähettää hakemus.

Myös poikkeaminen, suunnittelutarveratkaisu ja muut lupatyypit haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta.

Pienrakentajan opas
 • Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Muita rakennuslupaa vaativia toimenpiteitä ovat rakennuksen laajentaminen, kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen, rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutos sekä korjaus- ja muutostyö.

  Harvinaisempia rakennuslupia ovat määräajan paikallaan pysytettävä rakennus ja tilapäinen rakennus.

  Rakennustyöt on aloitettava 3 vuoden kuluessa ja loppuunsaatettava 5 vuoden kuluessa rakennusluvan lainvoimaisuuspäivämäärästä. Kunnan rakennustarkastaja voi pidentää luvan voimassaoloa. Hakemus mikä koskee Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn aloittamista varten tai sen loppuunsaattamista varten on haettava luvan voimassaoloajan sisään.

  Rakennusluvan liitteiksi vaaditaan pääsääntöisesti ainakin seuraavat asiakirjat:

  • Hallintaselvitys
  • Pääpiirustukset
  • Virallinen rakennuslupakartta
  • Naapureiden kuulemiset / -suostumukset
  • Energiatodistus- ja selvitys
  • Vastuuhenkilöt
  • Selvitys rakennuspaikan perustamis- pohjaolosuhteista
  • Ilmoitus jätevesien johtamisesta
  • Valtakirja hakemuksen allekirjoittamiseen
  • Julkisivujen värityssuunnitelma
  • Kosteudenhallintaselvitys

  Lisätietoa rakennusluvasta

 • Seuraavat toimenpiteet edellyttävät toimenpideluvan hakemista:
  rakennelma, yleisörakennelma, liikuteltava laite, erillislaite, vesirajalaite, säilytys- tai varastointialue, julkisivutoimenpide, mainostoimenpide, aitaaminen, kaupunkikuvajärjestely, huoneistojärjestely, maalämpö ja kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavan aurinkopaneelin tai – keräimen asentaminen tai rakentaminen (asemakaava-alueella).

  Toimenpidelupa on voimassa 3 vuotta ja työn on oltava valmis 3 vuoden kuluessa luvan lainvoimaisuuspäivämäärästä.

  Lisätietoa toimenpideluvasta

 • Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa MRL 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

  Talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkaminen vaatii purkuilmoituksen. Purkulupa ja purkuilmoitus haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta.

  Historiallisesti merkittävän tai rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen purkaminen vaati purkulupaa riippumatta sijainnista. Purkamisluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista.

  Purkulupahakemukseen ja -ilmoitukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

  • Hallintaselvitys
  • Asemapiirustus (purettava rakennus merkattu)
  • Virallinen rakennuslupakartta (voidaan tilata hakijan puolesta kun hakemus on jätetty)
  • Naapureiden kuulemiset
  • Värivalokuva purettava rakennuksesta
  • Vastaava työnjohtaja
  • Valtakirja hakemuksen allekirjoittamiseen
  • Selvitys purkutyön järjestämisestä
  • Selvitys rakennusjätteiden käsittelystä / hyötykäytöstä.

  Asbestikartoitus on pakollinen kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa. Mikäli purkukohde sisältää asbestia tulee hankkeeseen ryhtyvän ottaa huomioon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015). Asbestityöt tehdään ympäristöviranomaisen säätämällä tavalla.

  Asbestipurkutöistä on tehtävä 7 päivää ennen töiden aloittamista ennakkoilmoitus työsuojeluhallinnolle. Ilmoituslomakkeen voi täyttää verkkopalvelussa, josta saa myös ohjeita ja voi tarkistaa, että urakoitsijalla on asbestipurkutyölupa.

 • Ilmoitusmenettelyä sovelletaan merkitykseltään ja vaikutuksiltaan vähäiseen rakentamiseen rakennus- ja toimenpideluvan sijan. Rakennusjärjestyksessä on määritelty toimenpiteet, jotka edellyttävät ilmoituksen tekemistä.

  Kaupungin rakennusvalvontaviranomainen voi ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se ympäristökuvan, yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen. Huomioitavaa on, että alueesta riippuen sama toimenpide voi vaatia joko toimenpideluvan tai ilmoituksen.

  Ilmoitus jätetään sisään sähköisen asiointipalvelun kautta.

 • Poikkeamispäätöksen ja suunnittelutarveratkaisun tarpeellisuuden ennen rakennusluvan käsittelyä määrittelee johtava rakennustarkastaja, ellei tarpeellisuutta muutoin ole todettu. Rakennushankkeesta riippuen poikkeamisesta ja suunnittelutarveratkaisusta päättää joko rakennus- ja ympäristölautakunta, tai kaupunkilupapäällikkö. Se voidaanko poikkeaminen tai suunnittelutarveratkaisu myöntää, arvioidaan tapauskohtaisesti ja lupaharkinnassa huomioidaan viranomaislausunnot, sekä naapureiden ja muiden osallisten mielipiteet. Poikkeamispäätöksen ja suunnittelutarveratkaisun käsittelystä peritään maksu.

  Poikkeamispäätös tarvitaan:

  • asemakaava-alueella, mikäli halutaan poiketa kaavamääräyksistä
  • yleiskaava-alueilla, jos hanke on vastoin yleiskaavaa
  • ranta-alueella, jolla ei ole voimassa ranta-asemakaavaa, tai sellaista yleiskaavaa, jota voitaisiin käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena
  • jos halutaan poiketa rakennusjärjestyksen määräyksistä

  Poikkeamiseen tulee aina olla erityinen syy, joka ilmoitetaan ja perustellaan hakemuksessa. Erityisen syyn tulee olla maankäyttöön ja rakennuspaikan olosuhteisiin ja/tai rakennuksen käyttöön liittyvä. Esimerkiksi hakijan henkilökohtaiset tai taloudelliset syyt eivät ole erityisiä syitä poikkeamiselle. Erityisten syiden lisäksi hakemuksessa on esitettävä arvio hankkeen keskeisistä vaikutuksista ja hakemuksen perustelut.
  Kaavamääräyksistä poikkeamisen tulee sopeutua kaavan periaatteisiin ja keskeisin tavoitteisiin. Vuodesta 2000 alkaen voimaan tulleet kaavat katsotaan varsin sitoviksi. Poikkeamisen on pääsääntöisesti johdettava parempaan tulokseen, kuin mihin päästäisiin säännösten mukaisella rakentamisella.

  Poikkeamisen edellytyksenä on, että poikkeaminen:

  • ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle eikä alueiden käytön muulle järjestämiselle
  • ei vaikeuta luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista
  • ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia

  Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) poikkeamisesta on säädetty 23. luvussa ja 72 §:ssä. Maankäyttö ja rakennusasetuksessa (MRA) poikkeamismenettelystä on säädetty 14. luvussa

  Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan

  • silloin, kun rakennushanke sijoittuu suunnittelutarvealueelle, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa
  • kun kyse on sellaisesta rakentamisesta, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa

  Kokkolan kaupungissa suunnittelutarvealueet on määritelty voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä. Myös näiden alueiden ulkopuolelle sijoittuvissa hankkeissa saatetaan edellyttää suunnittelutarveratkaisua ennen rakennusluvan käsittelyä, jos hanke edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. Toisinaan suunnittelutarveratkaisun lisäksi tarvitaan poikkeamispäätös, jos rakennushanke on esimerkiksi kaupungin rakennusjärjestyksen tai yleiskaavan vastainen. Tällöin poikkeaminen ratkaistaan samassa yhteydessä suunnittelutarveratkaisun kanssa.

  Suunnittelutarveratkaisua koskevassa hakemuksessa on esitettävä arvio suunnitellun rakentamisen keskeisistä vaikutuksista ja hakemuksen perustelut. Ainoastaan maankäytöllisillä perusteluilla on merkitystä.

  Suunnittelutarveratkaisun myöntäminen edellyttää, että rakentaminen

  • ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
  • on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteutumisen sekä, liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta
  • on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista

  Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) suunnittelutarvealueesta ja suunnittelutarveratkaisun edellytyksistä on säädetty 16 §:ssä ja 137 §:ssä. Maankäyttö ja rakennusasetuksessa (MRA) lupamenettelystä on säädetty 14. luvussa.

  Poikkeamista ja suunnittelutarveratkaisua koskevien hakemusten liitteeksi vaaditaan vähintään seuraavat asiakirjat:

  • hallintaselvitys
  • asemapiirros
  • virallinen karttaote
  • selvitys naapureiden kuulemisesta niiden naapureiden osalta, jotka hakija on kuullut omatoimisesti

  Hakemuksen käsittelyvaiheessa saatetaan edellyttää myös esimerkiksi suunnitelma- tai luonnospiirustusten, valokuvien ja mahdollisten muiden selvitysten liittämistä hakemukseen –, tai pyytää täydentämään hakemusta muulla tavoin.

  Lisätietoja liitteistä

  Ohjeet asemapiirroksen laatimiseen .

   

Yhteystiedot

 • Sampsa Sundqvist

  Lupaneuvoja

  Tavoitettavissa arkisin klo 8.00-16.00. Kysymykset liittyen lupien hakemiseen ja rakennusvalvonnan sähköisiin palveluihin. Service även på svenska.

  Toimipaikka

  Kaupungintalo

  Palvelualue

  Kaupunkiluvitus

  Tavoitettavissa arkisin klo 8.00-16.00. Kysymykset liittyen lupien hakemiseen ja rakennusvalvonnan sähköisiin palveluihin. Service även på svenska.

  Kokkolan kantakaupunki, Öja ja Sokoja
 • Jaana Suhr

  Toimistosihteeri

  Toimipaikka

  Kälviän aluetoimisto

  Palvelualue

  Kaupunkiluvitus

  Kälviä, Ullava ja Lohtaja
 • Minna Torppa

  Lupatarkastaja

  Tavoitettavissa ti, ke ja to klo 15.00-16.00. Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut, niiden valmistelu ja neuvonta.

  Toimipaikka

  Kaupungintalo

  Palvelualue

  Kaupunkiluvitus

  Tavoitettavissa ti, ke ja to klo 15.00-16.00. Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut, niiden valmistelu ja neuvonta.

  Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut
 • Oona Leppälä

  Lupatarkastaja

  Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut, niiden valmistelu ja neuvonta.

  Puhelin

  Toimipaikka

  Kaupungintalo

  Palvelualue

  Kaupunkiluvitus

  Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut, niiden valmistelu ja neuvonta.

  Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut