Hyppää sisältöön
 • Pääpiirrosten leimausautomaation toiminnan sujuvoittamiseksi pyydämme suunnittelijoita ja suunnittelutoimistoja huomioimaan PDF-tiedoston tallentamisesta kuvamuotoon. Suunnitelmapiirrokset tulee rasteroida kuvaksi tarpeeksi tarkalla resoluutiolla jotta saamme tiedon mahdollisimman muuttumattomana eteenpäin automaatin työstettäväksi ja lupaprosessille ei tulisi hidasteita tai viivytyksiä. Näin toimimalla varmistamme myös että mahdolliset teksti- tai kuvalaatikot ja erikoisemmat fontit eivät aiheuta ongelmia automaatiolle.

  Tiedostonimessä suosittelemme erikoismerkkien kuten & ! % ” # ym. välttämistä.

 • Asemapiirros laaditaan yleensä mittakaavaan 1:200. Mittakaava 1:500 käy joihinkin isoihin rakennuspaikkoihin. Mittakaava 1:500 saattaa edellyttää asioiden esittämistä useammalla piirroksella tai osapiirroksella. Mittakaavaa 1:1000 voidaan käyttää erittäin suuria kohteita esitettäessä.

  • Asemapiirrokseen merkitään nuolella pohjoinen ilmansuunta. Piirros sijoitetaan mieluiten piirustuslehdelle siten, että pohjoinen on ylhäällä.
  • Lähiympäristö ja rakennukset tontin tai rakennuspaikan rajojen ulkopuolella esitetään tarpeellisessa laajuudessa (väh. yleensä 8-10 metriä).
  • Tilanne piha-alueesta ennen rakentamista ja suunnitelma esitetään sekä lähtötilanteen että suunnitellun tilanteen mukaisin korkeusluvuin, jos suunniteltu rakentaminen muuttaa olevia korkeussuhteita.
  • Asemapiirustuksessa käytetään piirustusmerkintöjä, joista selviää mikä on uutta ja mikä vanhaa, mikä puretaan sekä mikä on muutoskohta.

  Asemapiirroksessa esitetään:

  • tontin tai rakennuspaikan rajat mittoineen ja pyykkinumeroineen
  • rasitteet
  • kiinteistön ja sitä rajoittavien alueiden tunnukset
  • kaava-alueella korttelia/tonttia koskevat kaavamerkinnät
  • kaava-alueilla kortteleiden sekä katu- ja muiden alueiden rajat sekä katujen ja teiden nimet
  • lähiympäristön kiinteistöjen rajat ja korkeussuhteet
  • tontille tai rakennuspaikalle rakennettavat sekä olevat ja/tai purettavat rakennukset ja rakennelmat rakennuspiirustusmerkinnöillä
  • uuden rakennuksen etäisyys rajoista, päämitat ulkoseinien ulkopinnoista mitattuina
  • kerrosluku
  • rakennuksen etäisyys rantaviivasta tontin tai rakennuspaikan rajoittuessa rantaan
  • korkeusluvuin ja tarvittaessa korkeuskäyrin tontin tai rakennuspaikan kulmapisteiden, rajojen, rakennuksen nurkkapisteiden sekä piha-alueen eri kohtien suunnitellut korkeusasemat ja korkeussuhteet
  • vesihuoltolaitoksen verkoston ulkopuolisella alueella talousvesikaivon ja jätevesien käsittelylaitteiden sijainti, laatu ja koko sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikka
  • sadevesi- ja perusvesikaivot sekä pintavesien käsittely
  • rakennuksen sijoittamiseen vaikuttavat kaapelikanavat ja voimajohdot
  • pääsy piha-alueelle, kiinteistön jalankulku ja ajoneuvoliikennejärjestelyt sekä autopaikkajärjestelyt, pelastustiet, luiskat, portaat, tukimuurit ja aidat
  • väestönsuojan uloskäynnit, maanalaiset öljysäiliöt yms., maalämpöputkisto
  • kiinteistön käyttöön ja jäte- ym. huoltoon kuuluvat tilat ja rakennelmat sekä paikat piha-alueella
  • säilytettävät istutukset ja puusto, poistettavat puut sekä istutettavat alueet, leikkipaikat, oleskelualueet, muut pihajärjestelyt sekä ranta-alueella rantaviivan käsittely ja laiturit.

   

  Asemapiirroksen malli

 • Suunnittelijoiden on oltava luonnollisia henkilöitä. 

  Rakennushankkeeseen ryhtyvänä sinun on huolehdittava siitä, että rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat. Sinun on huolehdittava myös, että muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuus huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammattitaito. 

  Suunnittelutehtävät jaetaan maankäyttö- ja rakennuslailla ja valtioneuvoston asetuksella vähäiseen, tavanomaiseen ja vaativaan luokkaan. 

  Suunnitelmien laatijalla tulee olla suunnittelutehtävään soveltuva rakennusalan tutkinto ja riittävä kokemus kyseisen suunnittelualan tehtävistä. Tutkinto- ja kokemusvaatimus perustuu suunnittelutehtävän vaativuustasoon. Vaadittavasta tutkinnosta ja kokemuksesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 120 e §:ssä. 

  Rakennusvalvontaviranomainen arvioi suunnittelutehtävän vaativuuden sekä suunnittelijan kelpoisuuden tehtävään. 

 • Pääsuunnittelija huolehtii suunnittelun kokonaisuudesta, ja hän voi toimia myös esim. rakennus- tai rakennesuunnittelijana sekä vastaavana työnjohtajana. 

  Pääsuunnittelijan on täytettävä rakennus- ja erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset vähintään samalta tasolta kuin kyseisen rakennushankkeen vaativimmassa suunnittelutehtävässä. Hänelle on lisäksi oltava asiantuntemus ja ammattitaito johtaa suunnitelmien yhteensovittamista.

  Vastaava työnjohtaja

  Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä on oltava rakennustyötä johtava, vastaava työnjohtaja. Toimenpidelupaa edellyttävässä työssä on oltava vastaava työnjohtaja vain silloin, kun se on kohteen käytön aikaiseen turvallisuuteen tai terveellisyyteen liittyvien syiden, tai maiseman ja ympäristönäkökohtien vuoksi välttämätöntä. 

  Vastaavan työnjohtajan on vastattava rakennustyön kokonaisuudesta ja laadusta sekä huolehdittava, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti. 

  Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava, että rakennustyön aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle ja että rakennustyön tarkastusasiakirja pidetään rakennustyömaalla ajan tasalla. 

  Erityisalan työnjohtajat tulee hyväksyttää ennen kyseisen erityisalan rakennustöiden aloittamista. 

  Vaadittavasta tutkinnosta ja kokemuksesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 122 c §:ssä.

 • Rakentamista koskevia suunnitelmia ovat rakennussuunnitelma sekä erityissuunnitelmat. 

  Rakennussuunnitelma sisältää rakennuksen pääpiirustukset, joihin kuuluvat asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Erityissuunnitelmat sisältävät muut tarpeelliset piirustukset, laskelmat ja selvitykset. 

  Piirustusten on oltava merkinnöiltään ja esitystavaltaan riittävän laadukkaat. Ympäristöministeriön asetuksessa ja ohjeessa määrätään, että piirustusten tulee olla esitystavaltaan selkeät ja noudattaa yleisesti käytössä olevaa hyvää piirustustapaa. Niissä säädetään, kuinka piirustukset tulee laatia. 

 • Tero Jelekäinen

  Rakennusvalvontapäällikkö

  Toimipaikka

  Kaupungintalo

  Palvelualue

  Kaupunkiluvitus

 • Niina Lindholm

  Johtava rakennustarkastaja

  Tavoitettavissa ti-pe klo 10.00-11.00 ja 15.00-16.00. Lupavalmistelu, lupapäätökset ja tekninen neuvonta.

  Toimipaikka

  Kaupungintalo

  Palvelualue

  Kaupunkiluvitus

  Tavoitettavissa ti-pe klo 10.00-11.00 ja 15.00-16.00. Lupavalmistelu, lupapäätökset ja tekninen neuvonta.

 • Anders Flink

  Rakennustarkastaja

  Tavoitettavissa ti-pe klo 10.00-11.00 ja 12.00-14.00. Lupavalmistelu, lupapäätökset ja tekninen neuvonta. Service även på svenska.

  Toimipaikka

  Kaupungintalo

  Palvelualue

  Kaupunkiluvitus

  Tavoitettavissa ti-pe klo 10.00-11.00 ja 12.00-14.00. Lupavalmistelu, lupapäätökset ja tekninen neuvonta. Service även på svenska.

 • Jani Luokkanen

  Rakennustarkastaja

  Tavoitettavissa ma-pe klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00. Kälviän, Lohtajan ja Ullavan toimialue. Lupavalmistelu, lupapäätökset, tekninen neuvonta, katselmukset ja aloituskokoukset.

  Toimipaikka

  Kälviän aluetoimisto

  Palvelualue

  Kaupunkiluvitus

  Tavoitettavissa ma-pe klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00. Kälviän, Lohtajan ja Ullavan toimialue. Lupavalmistelu, lupapäätökset, tekninen neuvonta, katselmukset ja aloituskokoukset.

 • Toni Järvenpää

  Rakennustarkastaja

  Tavoitettavissa ma-pe klo 7.30-10.00. Katselmukset, tekninen neuvonta ja aloituskokoukset.

  Toimipaikka

  Kaupungintalo

  Palvelualue

  Kaupunkiluvitus

  Tavoitettavissa ma-pe klo 7.30-10.00. Katselmukset, tekninen neuvonta ja aloituskokoukset.

 • Ville Bogdanoff

  rakennustarkastaja

  Tavoitettavissa ti-pe klo 10.00-11.00 ja 12-00-14.00. Lupavalmistelu, katselmukset, aloituskokoukset ja tekninen neuvonta.

  Toimipaikka

  Kaupungintalo

  Palvelualue

  Kaupunkiluvitus

  Tavoitettavissa ti-pe klo 10.00-11.00 ja 12-00-14.00. Lupavalmistelu, katselmukset, aloituskokoukset ja tekninen neuvonta.