Fortsätt till innehållet

Tillståndsärenden

Byggande är tillståndspliktigt och förutsätter alltid att den som ämnar bygga reder ut vad som behövs för att ett tillstånd ska beviljas och hur man ska gå till väga när man ansöker om tillstånd.

Bygglov och åtgärdstillstånd ansöks elektroniskt via ePermit. Ifyllandet av tillståndsansökan kräver att man loggar in i ePermit och inlämning av ansökan kräver stark identifikation, antingen med bankkoder eller mobilcertifikat.

När ansökan har fyllts i ska obligatorisk förhandshandläggning ansökas innan den egentliga ansökan sänds in. Avsikten med förhandshandläggningen är att byggnadstillsynen ska kunna påpeka om eventuella brister i ansökan redan innan den lämnas in. Ansökan ska alltså vara klar för handläggning för att byggnadstillsynen ska ge tillstånd att sända den.

Även ansökan om undantagslov, beslut om planeringsbehov och andra typer av lov sökes via den elektroniska tjänsten.

Guide för småhusbyggare
 • För byggande av en byggnad krävs bygglov. Andra åtgärder som kräver bygglov är utvidgning av en byggnad, utökning av det utrymme som räknas till byggnadens våningsyta, väsentlig ändring av ändamålet med byggnaden eller en del av den samt reparations- och ändringsarbeten.

  Ovanligare bygglov är bygglov för byggnad som uppförs för en bestämd tid för att sedan rivas eller transporteras bort.

  Byggnadsarbetet skall påbörjas inom tre år och slutföras inom fem år räknat från den dag då bygglovet har vunnit laga kraft. Kommunens byggnadsinspektör kan förlänga lovets giltighetstid. Ansökan som gäller förlängning av den tid som lovet är ikraft för påbörjande av arbetet eller för slutförande av arbetet skall lämnas in inom den tid som lovet är ikraft.

  Till en bygglovsansökan skall vanligen följande dokument bifogas:

  • Utredning om besittningsrätt
  • Huvudritningar
  • Officiell bygglovskarta
  • Hörande av grannar / Grannarnas samtycke
  • Energicertifikat- och utredning
  • Ansvarspersoner
  • Utredning om grundläggnings- och grundbottenförhållanden
  • Anmälan om ledande av avloppsvatten
  • Fullmakt att lämna in ansökan
  • Fasadernas färgläggningsplan
  • Fuktsäkerhetsbeskrivning

  Tilläggsuppgifter om bilagor som skall bifogas till ansökan finns vid sidan Bilagor och blanketter.

  Mera information om bygglov

 • Följande åtgärder kräver åtgärdstillstånd: byggande av skyddstak, scener eller motsvarande konstruktioner, byggande eller ändring av fastighetsvisa system för avloppsvatten, stationär placering av rörlig anordning, separat anordning, strandlinjeanordning, förvarings- eller uppställningsområde, fasadåtgärd, reklamåtgärd, inhägnande, stadsbildsarrangemang, lägenhetsarrangemang samt jordvärme. Åtgärdstillstånd krävs också för installation eller byggande av solpaneler eller solfångare som märkbart påverkar stadsbilden eller miljön i detaljplanerat område.

  Byggåtgärden skall ha slutförts inom 3 år räknat från den dag då åtgärdstillståndet vunnit laga kraft.

  Mera information om åtgärdstillstånd

 • En byggnad eller en del av en byggnad får inte utan tillstånd rivas på ett detaljplaneområde eller på ett område på vilket ett i MBL 53 § avsett byggförbud för utarbetande av en detaljplan gäller. Tillstånd behövs också om så bestäms i generalplanen.

  Rivning av en ekonomibyggnad eller motsvarande enkelt konstruerad byggnad kräver rivningsanmälan. Ansökan om rivningslov och rivningsanmälan lämnas in via den elektroniska ärendetjänsten.

  För rivning av en historiskt betydande eller arkitektoniskt värdefull byggnad krävs rivningslov oberoende av byggnadens placering. För att rivningslov skall beviljas förutsätts att rivningen inte innebär att traditions- eller skönhetsvärden eller andra värden som ingår i den byggda miljön förstörs och att den inte medför olägenheter för genomförandet av planläggningen.

  Till en ansökan om rivningslov / rivningsanmälan bifogas fölande dokument:

  • Utredning om besittningsrätt
  • Situationsplan (byggnaden som skall rivas anges)
  • Officiell bygglovskarta (kan beställas för sökandes räkning när ansökan lämnats in)
  • Hörande av grannar
  • Färgfotografi av byggnaden som rivs
  • Ansvarig arbetsledare
  • Utredning om hur rivningsarbetet ordnas
  • Utredning om behandlingen / återanvändningen av byggavfall
  • Fullmakt att lämna in ansökan

  Asbestkartläggning är obligatorisk för alla byggnader som blivit byggda innan år 1994. Ifall rivningsobjektet innehåller asbest skall den som påbörjar rivningsprojektet ta i beaktande Statsrådets förordning om säkerheten vid asbestarbeten (798/2015). Asbestarbeten utförs på det sätt som miljömyndigheterna bestämt.

  Anmälan om asbestrivningsarbete skall lämnas in till arbetarskyddsförvaltningen 7 dagar innan arbetet påbörjas. Ifyllning av anmälningsblanketten kan göras i deras nättjänst. I arbetarskyddsförvaltningens nättjänst finns även anvisningar och där kan man granska att entreprenören har rättigheter att utföra asbestrivningsarbeten.

 • Anmälningsförfarande tillämpas i stället för bygglov och åtgärdstillstånd på byggande som är av ringa betydelse och har ringa verkningar. I byggnadsförordningen finns angivet de åtgärder som kräver inlämning av anmälan.

  • väsentlig ändring av färgsättningen av byggnadens vattentak eller fasad.
  • skyddstak, växthus, grillplats eller motsvarande konstruktion som är 10-20 m2 (utanför detaljplanerat område och strandområden)
  • kiosk som är högst 10 m2, byggande eller montering av tillfällig kiosk.
  • byggande av en scen i detaljplanerat område
  • samlingstält, på plats i över 14 dygn
  • master, pipor, belysningsstolpar, över 5 m och under 15 m hög
  • minnesmärken, konstverk (kräver åtgärdstillstånd i detaljplanerat område)
  • parktransformator eller motsvarande tekniska utrymmen, över 7 m2 och under 12m2
  • markis som påverkar gatubilden
  • installation av solpaneler eller solfångare (kräver lov i vissa fall. Ta kontakt med byggnadstillsynen)

  Anmälan lämnas in i den elektroniska ärendetjänsten.

  Kommunens byggnadstillsynsmyndighet kan kräva att det i stället för anmälan söks bygglov eller åtgärdstillstånd, om detta är nödvändigt med tanke på det allmänna intresset eller grannarnas rättsskydd. Det bör beaktas att samma åtgärd kan kräva åtgärdstillstånd eller anmälan beroende på var åtgärden utförs.

 • Behovet av undantagslov samt avgörande gällande planeringsbehov innan bygglovsansökan behandlas avgörs av den ledande byggnadsinspektören, ifall behovet inte direkt kan konstateras. Beroende på byggprojektets karaktär så avgörs undantagslov samt avgörande gällande planeringsbehov av endera byggnads- och miljönämnden eller av tillståndschefen. Möjligheten att bevilja undantagslov samt avgörande gällande planeringsbehov granskas skilt för varje ärende och vid beredningen tas utlåtanden av myndigheter, grannar och andra som ärendet berör i beaktande. Behandlingen av en ansökan gällande undantagslov samt avgörande gällande planeringsbehov är avgiftsbelagt.

  • Undantagslov behövs:
  • I detaljplanerat område ifall man önskar avvika från planbestämmelser.
  • I generalplanerat område ifall projektet strider mot generalplanen.
  • Vid byggande på strandområden där inte finns en för området gällande stranddetaljplan eller en generalplan som kan användas som grund för beviljandet av bygglov.
  • Ifall man önskar avvika från bestämmelser i byggnadsförordningen.

  För undantag skall alltid finnas en särskild anledning, som meddelas och som ansökan baserar sig på. Den särskilda anledningen skall beröra markanvändningen och förhållanden i terrängen och / eller användningen av byggnaden. Till exempel sökandes personliga och ekonomiska anledningar kan ej användas som grund för beviljande av undantag. I ansökan skall även anges de centrala påverkningar som projektet kommer att medföra samt grunderna för ansökan.

  Avvikande från planbestämmelser får ej strida mot planens grunder och målsättningar. Planer som vunnit laga kraft från och med år 2000 anses vara särskilt bindande. Undantag skall som huvudregel leda till ett bättre resultat än det som kan uppnås genom byggande enligt bestämmelserna.

  • Förutsättningarna för undantagslov är att:
  • undantag ej medför olägenheter för planläggningen, förverkligandet av planen eller för användningen av området i andra ändamål.
  • undantag ej försvårar möjligheterna att uppnå målen med naturskyddet och skyddandet av den byggda miljön.
  • undantag ej leder till byggande med betydande konsekvenser eller annars har avsevärda skadliga miljökonsekvenser eller andra avsevärda skadliga konsekvenser.

  I Markanvändnings- och bygglagen (MBL) har föreskrivits om undantag i 23 kapitlet och 72 §. I Markanvändnings- och byggförordningen (MBF) har föreskrivits om undantag i 14 kapitlet

  • Avgörande gällande planeringsbehov behövs
  • när byggprojektet är beläget i ett område i behov av planering och det för området inte finns en godkänd detaljplan
  • när det är fråga om sådant byggande, som med tanke på dess betydande påverkan på miljön kräver noggrannare beredning än sedvanligt lovförfarande.

  Områden i behov av planering i Karleby stad finns angivna i byggnadsförordningen. Även vid projekt som är belägna utanför dessa områden kan avgörande gällande planeringsbehov behövas innan bygglovsansökan behandlas, ifall projektet kräver noggrannare beredning än sedvanligt lovförfarande.

  Utöver anvgörande gällande planeringsbehov krävs även undantagslov ifall byggprojektet strider mot stadens byggnadsordning eller mot generalplanen. I dessa fall avgörs undantagslovet samtidigt som avgörandet gällande planeringsbehov.

  I ansökan om avgörande gällande planeringsbehov skall presenteras en utvärdering av det planerade byggprojektets centrala påverkningar och grunderna för ansökan. Endast argument som berör markanvändningen tas i beaktande.

  • Beviljandet av avgörande gällande planeringsbehov förutsätter att byggande
  • ei är till olägenhet vid uppgörandet av detaljplan eller generalplan och att det ej medför olägenhet vid använding av området i andra arrangemang.
  • passar in med förverkligandet av kommunaltekniska nätverk och trafikleder samt att byggande passar in med tanke på trafiksäkerheten och tillgången till tjänster.
  • är passande med tanke på landskapet och inte påverkar bevarandet av natur- och kulturvärden samt att det inte förhindrar möjligheten till friluftsliv.

  I Markanvändnings- och bygglagen (MBL) har föreskrivits om områden i behov av planering och förutsättningarna för beslut gällande planeringsbehov i 16 och 137 §. I Markanvändnings- och byggförordningen (MBF) har föreskrivits om tillståndsförfarandet i 14 kapitlet.

  Till en ansökan gällande undantagslov och avgörande gällande planeringsbehov skall åtminstone följande dokument bifogas.

  • Utredning om besittningsrätt
  • Situationsplan
  • Officiell bygglovskarta
  • Hörande av grannar i den mån sökanden själv sköter om hörandet av grannar.

  Vid behandlingen av ansökan kan framkomma att även planer eller skisser, färgfotografier och möjliga andra utredningar behöver bifogas till ansökan eller att ansökan behöver kompletteras på något annat sätt.

  Tilläggsuppgifter om bilagor finns vid sidan Bilagor och blanketter. Anvisningar gällande uppgörandet av en situationsplan finns vid sidan Anvisningar för projekterare.

Kontaktuppgifter

 • Sampsa Sundqvist

  Tillståndsrådgivare

  Telefontid må-fr kl. 8.00–16.00. förfrågningar angående byggnadstillsynens lovansökningar, e-Tjänster och arkivbeställningar.

  Enhet

  Stadshuset

  Tjänsteområde

  Tillstånd

  Telefontid må-fr kl. 8.00–16.00. förfrågningar angående byggnadstillsynens lovansökningar, e-Tjänster och arkivbeställningar.

  Karleby stadscentrum, Öja och Såka
 • Jaana Suhr

  Byråsekreterare

  Enhet

  Kommundelskontoret i Kelviå

  Tjänsteområde

  Tillstånd

  Kelviå, Lochteå och Ullava
 • Minna Torppa

  Lovinspektör

  Telefontid ti, ons och to  kl. 15.00–16.00. Beredning av undantagstillstånd och beslut gällande planeringsbehov, rådgivning.

  Enhet

  Stadshuset

  Tjänsteområde

  Tillstånd

  Telefontid ti, ons och to  kl. 15.00–16.00. Beredning av undantagstillstånd och beslut gällande planeringsbehov, rådgivning.

  Undantagslov och avgörande gällande planeringsbehov