Hyppää sisältöön

Liittyminen

Tonttijohdot 

Tonttivesijohdot ja tonttiviemärit ovat kiinteistön omistajan vastuulla. Omistaja vastaa myös niiden mahdollisista korjauskustannuksista. Vastuunjako on sama huolimatta siitä, onko kiinteistö rakennettu omalle vai vuokratontille tai onko kyseessä pientalo, kerrostalo tai yrityskiinteistö.

 • Tonttivesijohto on talousveden johtamista varten asennettu liittymiskohdan ja kiinteistön vesimittarin välinen johto.
 • Tonttijätevesiviemäri on liittymiskohdan ja rakennuksen välinen jätevesiviemäri.

Kokkolan Veden vastuu alkaa runkoviemäristä, johon kiinteistö liittyy omalla viemäriputkellaan. Sama vastuu koskee vesijohtoliittymää, jossa kiinteistön omistus alkaa liitoskohdasta, joka on runkovesijohdossa.

Kokkolan Veden ja kiinteistön omistajan välinen vastuunjako asemakaavoitetulla alueella on esitetty liitteen piirroksessa.

 

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

Toimi seuraavasti:

Toimita hakemus liitteineen Kokkolan Vedelle. Hakemuksen lisäksi tarvitset liitteiksi lvi-asemapiirroksen, sekä lvi-pohjapiirroksen.

Kokkolan Vesi käsittelee hakemuksen ja tekee kirjallisen liittymissopimuksen liittyjän/liittyjien kanssa.

Liittymissopimuksessa liittyjä saa tarkat liittymiskohdat, padotuskorkeudet ja liittymismaksut, sekä muut erityisehdot.

Mikäli sopimus laaditaan useammalle kuin yhdelle nimelle tulee kaikkien sopimuksessa mainittujen allekirjoittaa se.

Sopimuksessa noudatetaan Kokkolan veden liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehtoja, sekä yleisiä toimitusehtoja.

 • Yleistä

  Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön omistajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on Kokkolan Veden (jälj. laitos) sopijapuoli.

  Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa asiakasta, joka on laitokseen liitettävän tai liitetyn kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija. Liittyjällä tarkoitetaan myös luovutuksensaajaa, jolle sopimus on siirretty kiinteistön omistajan tai omistajan vertaisen haltijan vaihtuessa.

  Kiinteistön haltijalla tai muulla osapuolella (jälj. kiinteistön haltija) tarkoitetaan asiakasta, joka hallitsee laitoksen verkostoon liitettyä kiinteistöä tai rakennusta liittyjän kanssa tekemänsä maan- tai huoneenvuokrasopimuksen perusteella, esimerkiksi liittyjän teollisuus- tai asuinkiinteistön päävuokralaisena.

  Sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan tämän sopimuksen sopimusehtoja, laitoksen kulloinkin voimassa olevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja ja laitoksen taksaa tai hinnastoa sekä erillisten maksujen osalta palvelumaksuhinnastoa.

  Kiinteistöllä, jota voimassa oleva liittymissopimus koskee, tulee olla voimassa myös käyttösopimus. Liittyjän ja laitoksen välinen käyttösopimus tehdään samanaikaisesti ja samalla asiakirjalla kuin liittymissopimus.

  Laitos voi tehdä käyttösopimuksen myös kiinteistön haltijan kanssa, jos liittyjä antaa siihen kirjallisen suostumuksensa ja jos laitoksella ei ole liittyjältä erääntyneitä maksuja koskevia saatavia. Lisäksi kiinteistöä koskevan liittymismaksun tulee olla maksettu.

  Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

  Asiakas vastaa vesihuoltolaitokselle edellä 2 §:ssä tarkoitettujen maksujen suorittamisesta.

  Liittyjä vastaa kiinteistön liittymis-, perus- ja käyttömaksusta. Silloin kun laitos on tehnyt käyttösopimuksen kiinteistön haltijan kanssa, vastuu maksuista jakaantuu niin, ellei toisin erikseen sovita, että liittyjä vastaa laitokselle kiinteistön liittymismaksusta ja laitoksen kanssa käyttösopimuksen tehnyt kiinteistön haltija käyttö- ja perusmaksusta. Liittyjä vastaa myös mahdollisesta lisäliittymismaksusta laitoksen taksan tai hinnaston mukaisesti.

  Silloin kun asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus tai keskeyttää palvelun toimittaminen, asiakkaan tulee ilmoittaa tästä laitokselle kirjallisesti tai sähköisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen haluttua sopimuksen päättymisajankohtaa tai keskeytyksen ajankohtaa.

  Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot

  Kiinteistö liitetään laitoksen vesijohtoon ja/tai jätevesiviemäriin sen mukaan kuin sopimuksessa tarkemmin sanotaan.

  Tonttivesijohdon liittämiskohta ja jäteveden johtamiseen tarkoitettujen tonttiviemäreiden liittämiskohdat ja -korkeudet, tonttiviemäreiden sijainti laitteineen, vesijohdon painetaso liittämiskohdassa sekä kiinteistölle määritellyt jätevesiviemäreiden padotuskorkeudet ilmenevät tähän sopimukseen liitetyistä piirustuksista / hakemuksesta/ lausunnosta.

  Jäljempänä näissä sopimusehdoissa jäteveden johtamiseen tarkoitetusta tonttiviemäristä käytetään lyhennettä ”jäteveden tonttiviemäri”. Tonttivesijohto ja edellä mainittu tonttiviemäri ovat kiinteistön tonttijohtoja.

  Ennen kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen (kvv-laitteistojen) asentamista on niitä koskevat suunnitelmat esitettävä laitosta koskevalta osalta laitokselle. Suunnitelmiin tulee kuulua tässä sopimuksessa luetellut piirustukset.

  Mahdollisesta rakentamisaikaisesta veden toimittamisesta sekä jäteveden johtamisesta sekä näiden laskutuksesta sovitaan erikseen.

  10§

  Tonttivesijohdon ja jäteveden tonttiviemärin rakentamisen, kunnossapidon, uudelleenrakentamisen ja maanrakennustyöt suorittaa kustannuksellaan liittyjä.

  Tonttivesijohdon hankkii ja asentaa liittyjän kustannuksella liittyjä tai laitos. Jos liittyjä suorittaa tonttivesijohdon hankinnan ja asentamisen, laitos määrää ja hyväksyy tonttivesijohdon aineen, koon ja sijoituksen. Liitostyön tekee aina laitos.

  Laitos laskuttaa liittyjää tekemistään hankinnoista, asennuksista ja töistä laitoksen taksan tai hinnaston mukaisesti.

  Liittyjä sitoutuu lunastamaan mahdolliset ennalta rakennetut tonttijohtovaraukset laitoksen hinnaston mukaisesti.

  Liittyjä sitoutuu tonttijohtojen rakentamisessa ja tonttivesijohdon maanrakennustöissä, hankinnassa ja asennuksessa noudattamaan laitoksen antamia ohjeita.

  11§

  Asiakas ilmoittaa laitokselle, jos liittymissopimuksen tekemisen jälkeen kiinteistöllä olevaa rakennusta laajennetaan tai sinne rakennetaan uusi rakennus. Asiakas ilmoittaa laitokselle myös, jos kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu tai sen vedentarve tai viemäriveden määrä kasvaa tai sen viemäriveden laatu muuttuu olennaisesti siitä, mitä on sovittu kiinteistön liittyessä.

  Asiakas on velvollinen ilmoittamaan laitokselle kiinteistön tai rakennuksen käyttötarkoituksen muuttumisesta, rakennuksen laajentamista tai lisärakentamisesta vähintään kuukautta ennen kuin tilat otetaan käyttöön tai muutos muuten tapahtuu.

  12§

  Liittyjä ilmoittaa luovutuksensaajalle erääntyneistä maksuista ennen kuin kiinteistön luovutuksesta on sovittu.

  Liittyjä ilmoittaa kirjallisesti tai sähköisesti laitokselle kiinteistön luovutuksesta kuukauden kuluessa luovutuspäivästä. Liittyjä sitoutuu sisällyttämään luovutuskirjaan ehdon, jonka nojalla liittyjän sopimus siirretään luovutuksensaajalle ja jonka nojalla luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia sen ehtoja.

  Luovutuksensaaja tulee sopijapuoleksi, kun laitos on hyväksynyt sopimuksen siirron. Laitos ilmoittaa luovutuksensaajalle siirron hyväksymisestä. Siirron hyväksyminen edellyttää, että liittymismaksu on maksettu ja muut sopimuksen ehdot täytetty tai luovutuksensaaja on ottanut edellä mainitut velvoitteet nimenomaisesti vastattavakseen. Muussa tapauksessa luovutuksensaaja katsotaan uudeksi liittyjäksi, jonka kanssa tehdään uusi liittymis- ja käyttösopimus ja jolta veloitetaan liittymismaksu.

  Kiinteistön luovutuksella tarkoitetaan tässä kohdassa toimenpidettä, jonka seurauksena kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija vaihtuu.

  Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat ehdot

  13§

  Laitos toimittaa asiakkaalle talousvettä ja/tai vastaanottaa asiakkaan asumajätevettä tai laadultaan vastaavia muita käytöstä poistettuja vesiä tätä sopimusta ja laitoksen voimassa olevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja noudattaen.

  14§

  Jollei toisin sovita, asiakas toimittaa laskutusta varten vesimittarin lukematiedot laitoksen kirjallisesta pyynnöstä kerran vuodessa.

  15§

  Jos asiakas vaihtuu, sopimuksen tehnyt asiakas on vastuussa laitokselle kiinteistön vedenkulutuksesta ja viemärivesien johtamisesta aiheutuvista maksuista vesimittarin lukemiseen saakka, joka on suoritettava viimeistään kahden viikon kuluessa vaihtumis- tai eroamisilmoituksen saapumisesta lukien. Muilta osin noudatetaan mitä erääntyneen saatavan perinnästä on säädetty.

  16§

  Kun laitos tekee kiinteistön haltijan kanssa käyttösopimuksen, sitä noudatetaan laitoksen ja liittyjän välisen käyttösopimuksen sijasta niin kauan kuin se on voimassa. Kun kiinteistön haltijan ja laitoksen välisen käyttösopimuksen voimassaolo päättyy, noudatetaan liittyjän ja laitoksen välistä sopimusta ilman eri toimenpiteitä päättymispäivästä alkaen.

  Saatuaan kiinteistön haltijalta ilmoituksen käyttösopimuksen irtisanomisesta laitos ilmoittaa tästä liittyjälle. Samalla laitos muistuttaa liittyjää siitä, että kiinteistön haltijan käyttösopimuksen päätyttyä noudatetaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

  17§

  Asiakas on saanut sopimusta tehtäessä yhden kappaleen laitoksen voimassaolevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja sekä laitoksen taksan/ hinnaston/ maksuja koskevan asiakirjan.

  18§

  Tämä sopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

  19§

  Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Sprinklerit

Sopiminen veden toimittamisesta kiinteistön sprinklerilaitteistolle sisältyi aiemmin sopimus- ja toimitusehtoihin. Sprinklerit eivät kuulu voimassa olevan vesihuoltolain soveltamisalaan eivätkä siten sisälly 1.1.2019 voimaan tulleiden Kokkolan veden sopimus- ja toimitusehtoihin.

Kokkolan Vesi on ottanut käyttöönsä erilliset sprinklerisopimusehdot ja -maksut 1.5.2020 alkaen.  Uudenkiinteistön sprinklerilaitteisto liitetään vesijohtoverkostoon hakemuksesta tehtävän sopimuksen mukaisesti. Sopimus on kiinteistö-/liittymäkohtainen.

 • Yleistä

  1. Tässä sopimuksessa sovitaan kiinteistön sprinklerilaitteiston liittämisestä vesihuoltolaitoksen verkostoon, laitteiston käytöstä ja palvelun toimittamisesta. Tämän sopimuksen sopijapuolet ovat vesihuoltolaitos (jälj. laitos) ja liittyjä.

  2. Liittyjällä tarkoitetaan asiakasta, joka on kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija. Liittyjällä tarkoitetaan myös luovutuksensaajaa, jolle sopimus siirretään kiinteistön omistajan tai omistajan vertaisen haltijan vaihtuessa. Liittyjä ei voi ilman laitoksen suostumusta siirtää sopimukseen perustuvia velvoitteitaan kolmannelle.

  3. Sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan tämän sopimuksen sopimusehtoja, laitoksen kulloinkin voimassa olevia sprinkleriliittyjien toimitusehtoja ja laitoksen kulloinkin voimassa olevaa sprinklerilaitteistoja koskevaa taksaa, hinnastoa tai muuta maksuperustetta.

  Maksut

  4. Laitos veloittaa liittyjältä laitoksen kulloinkin voimassa olevan sprinklerilaitteistoja koskevan taksan tai hinnaston mukaisia maksuja. Myös muuta maksuperustetta voidaan käyttää, kun siihen on erityinen syy ja laitos sopii siitä liittyjän kanssa.

  5. Jos syöttövesijohdosta on liitos muuta tarkoitusta kuin palonsammutusta varten, liitoksesta otettava vesi mitataan ja siitä veloitetaan sprinklerimaksujen sijasta vesihuollon käyttömaksua ja muita vesihuollon maksuja laitoksen yleisen taksan tai hinnaston mukaisesti.

  6. Liittyjä maksaa laitoksen veloittamat maksut eräpäivään mennessä. Yliajalta voidaan veloittaa kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen viivästyskorko. Liittyjä vastaa laitoksen saatavista myös siinä tapauksessa, että laskut lähetetään liittyjän pyynnöstä kolmannelle.

  Liittäminen

  7. Ennen sprinklerilaitteiston asentamista laitokselle on esitettävä riittävät ja ajantasaiset suunnitelmat. Ennen laitteiston liittämistä pidetään käyttöönottokatselmus.

  8. Liittyjä vastaa talousveden suojaamisesta saastumiselta voimassa olevan lainsäädännön, rakentamismääräysten ja talousveden suojaamista koskevien standardien mukaisesti. Laitos voi lisäksi edellyttää korkeampaa suojaustasoa.

  9. Laitos osoittaa sprinklerilaitteiston syöttövesijohdon liittämiskohdan. Syöttövesijohto ja liittämiskohta ilmenevät tähän sopimukseen liittyvästä asemapiirustuksesta. Liittyjä vastaa sprinklerilaitteistosta syöttövesijohtoineen liittämiskohtaan saakka. Samoin liittyjä vastaa säiliöistä, altaista ja muista sammutusveden varastointiin tai johtamiseen tarkoitetuista laitteista.

  10. Syöttövesijohdon ja siihen kuuluvien laitteiden rakentamisesta, uudelleen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä maanrakennustöistä huolehtii kustannuksellaan liittyjä kiinteistönsä/tonttinsa alueella. Liittyjä voi tilata edellä tarkoitetut työt kolmannelta tai sopia niistä erikseen vesihuoltolaitoksen kanssa. Laitos hyväksyy kuitenkin syöttövesijohdon ja siihen kuuluvat tarvikkeet. Siltä osin kuin syöttövesijohto ja siihen kuuluvat laitteet ovat liittyjän kiinteistön/tontin ulkopuolisella alueella, liittyjä huolehtii edellä tarkoitetuista töistä kustannuksellaan.

  11. Laitos suorittaa aina kiinteistön johdon liittämisen laitoksen verkostoon, ja vain laitos saa avata ja sulkea liitoskohdassa olevia venttiileitä.

  12. Yhdistetyn kiinteistön tonttivesijohdon ja sprinklerilaitteiston syöttövesijohdon rakentamiseen, uudelleenrakentamiseen ja kunnossapitoon sovelletaan muutoin, mitä vesihuoltolaitoksen ja liittyjän välisessä talousvettä koskevassa liittymissopimuksessa sanotaan tonttivesijohdosta.

  13. Liittyjä ilmoittaa kirjallisesti tai sähköisesti laitokselle kiinteistön luovutuksesta kuukauden kuluessa luovutuspäivästä. Liittyjä sitoutuu sisällyttämään luovutuskirjaan ehdon, jonka nojalla liittyjän sopimus siirretään luovutuksensaajalle ja jonka nojalla luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia sen ehtoja. Luovutuksensaajasta tulee sopijapuoli, kun laitos on hyväksynyt sopimuksen siirron. Laitoksella on oikeus saada pyynnöstä selvitys sprinklerilaitteiston käyttötarkoituksesta ja mitoituksesta ennen sopimuksen siirron hyväksymistä. Siirron hyväksyminen edellyttää myös, että sprinklerin liittymismaksu on maksettu ja muut sopimusehdot täytetty tai uusi liittyjä on ottanut edellä mainitut velvoitteet nimenomaisesti vastattavakseen.

  Palvelujen käyttö ja toimittaminen

  14. Laitos toimittaa vettä liittyjän sprinklerilaitteistoon ja liittyjä käyttää ja kunnossapitää laitteistoaan tämän sopimuksen ja sprinkleriliittyjien toimitusehtojen mukaisesti.

  15. Laitos huolehtii siitä, että sopimukseen merkitty toimitusvesimäärä on saatavilla liitoskohdasta vesihuoltoverkoston normaaleissa käyttötilanteissa, rengasjohdon ollessa kyseessä kummastakin suunnasta erikseen. Liittyjä huolehtii siitä, että jos sprinklerilaitteiston suunnitteluohjeissa edellytetään lisäksi varautumista palokunnan vedenottoon, palokunnan vedenoton arvioitu määrä otetaan huomioon toimitusvesimäärässä.

  16. Liittyjä sopii laitoksen kanssa etukäteen sprinklerilaitteistossa tehtävistä vesilähteen mittauksista ja laitteiston huuhtelusta. Ne on toteutettava siten, että laitoksen vedentoimitukselle ei aiheudu merkittävää haittaa. Liittyjä vastaa näistä mittauksista ja huuhteluista mahdollisesti aiheutuvista kuluista ja vahingoista. Laitos tiedottaa näistä mittauksista ja laitteiston huuhtelusta aiheutuvista paineen ja veden laadun muutoksista etukäteen verkkosivuillaan, mikäli liittyjä on ilmoittanut mittauksista ja huuhteluista laitokselle.

  17. Lisäaineita sisältäviä sprinklerilaitteistojen koestus- tai huuhteluvesiä ei saa johtaa laitoksen viemäriin ilman laitoksen lupaa tai edellyttämää käsittelyä. Mikäli sprinklerilaitteistojen koestus- tai huuhteluvesiä johdetaan hulevesiverkostoon, tulee liittyjällä olla voimassa oleva lupa hulevesiverkoston ylläpitäjältä sprinklerilaitteistojen koestus- tai huuhteluvesien johtamiseen hulevesiverkostoon. Liittyjä vastaa haitoista ja vahingoista, joita aiheutuu luvattomasta johtamisesta tai laitoksen asettamien ehtojen noudattamatta jättämisestä, ellei kyseessä ole ylivoimainen este.

  18. Liittyjä voi varautua mahdollisista keskeytyksistä aiheutuviin häiriöihin hankkimalla käyttöönsä täyden tilavuuden sammutusvesisäiliön kustannuksellaan.

  19. Laitoksella on oikeus keskeyttää vedentoimitus ja viemäriveden vastaanotto tai rajoittaa niitä korjaus- tai huoltotyön johdosta tai muusta pakottavasta syystä, kuten liittyjän tai kolmannen toimenpiteistä johtuen tai ylivoimaisen esteen johdosta. Laitos ilmoittaa keskeytyksestä tai rajoituksesta liittyjälle sekä alueen pelastuslaitokselle.

  20. Laitos on velvollinen korvaamaan palvelun keskeytyksistä tai rajoittamisesta omaisuudelle aiheutuneen vahingon vain, jos keskeytys tai rajoittaminen tai vahinko aiheutuu tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden olennaisesta laiminlyönnistä tai törkeästä huolimattomuudesta laitoksen puolella. Laitos ei vastaa taloudellisista tai välillisistä vahingoista.

  21. Laitoksen maksaman vahingonkorvauksen enimmäismäärä on liittyjän maksamien 10 vuoden sprinklerimaksujen summa.

  Maksujen ja sopimuksen muuttaminen

  22. Laitos voi muuttaa maksujaan, taksarakennettaan ja sopimusta lainsäädännön muutoksen tai viranomaisen siihen perustuvan päätöksen perusteella tai lupaehtojen tai olosuhteiden olennaisen muutoksen johdosta. Lisäksi laitos voi tehdä maksuihin, taksarakenteeseen ja sopimusehtoihin muutoksia muilla sopimuksessa ja sprinkleriliittyjien toimitusehdoissa yksilöidyillä perusteilla, edellyttäen, että sopimuksen sisältö ei kokonaisuutena olennaisesti muutu. Lisäksi laitoksella on aina oikeus tehdä maksuihin, taksarakenteeseen ja sopimusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen sisältöön.

  Sopimuksen irtisanominen

  23. Liittyjä voi irtisanoa tämän sopimuksen kirjallisesti tai sähköisesti vähintään kuukautta ennen sopimuksen haluttua päättymisajankohtaa. Laitos voi irtisanoa tämän sopimuksen, jos sopimuksen pitäminen voimassa on kohtuutonta kiinteistön vedentarpeen tai -kulutuksen olennaisen muuttumisen tai laitoksen vesijohtoverkostossa tehtävien olennaisten muutosten vuoksi. Laitoksen irtisanomisaika on yksi vuosi. Laitos saa kuitenkin sanoa sopimuksen irti kuuden kuukauden irtisanomisajalla, jos palvelu on keskeytetty sen takia, että sprinkleriliittymä aiheuttaa vaaraa tai huomattavaa haittaa laitoksen toiminnalle tai riskin talousveden laadulle eikä liittyjä suorita laitoksen edellyttämiä toimenpiteitä tai anna laitoksen suorittaa niitä liittyjän kustannuksella. Lisäksi laitos saa sanoa sopimuksen irti kuuden kuukauden irtisanomisajalla, jos liittyjä muuttaa sprinklerilaitteiston mitoitusta sopimatta laitoksen kanssa toimitusvesimäärän muutoksesta ja muutos aiheuttaa riskin laitoksen toiminnalle tai talousveden laadulle.

  24. Sopimuksen päättyessä laitoksella on oikeus erottaa liittyjän kustannuksella kiinteistön sprinklerilaitteisto verkostaan. Laitoksen vastuu sopimuksen velvoitteista lakkaa sopimuksen päättyessä. Laitos ei vastaa laitteiston erottamisesta liittyjälle mahdollisesti aiheutuvista haitoista tai vahingoista. Laitos ilmoittaa irtisanomisesta alueen pelastuslaitokselle.

  Sopimuskappaleet ja sopimuksen voimaantulo

  25. Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Liittyjä on saanut sopimusta tehtäessä yhden kappaleen laitoksen voimassa olevia sprinkleriliittyjien toimitusehtoja sekä tiedon perittävästä sprinklerimaksusta joko sopimukseen kirjattuna tai erillisestä luovutetusta taksasta/hinnastosta.

  26. Tämä sopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

 • 1. SPRINKLERILIITTYJIEN TOIMITUSEHDOT

  1.1 Yleistä

  Vesihuoltolaitos voi tehdä sopimuksen (sprinklerisopimus) kiinteistön sprinklerilaitteiston liittämisestä laitoksen verkostoon ja sammutusveden toimittamisesta sprinklerilaitteistoon, mikäli laitos katsoo, että liittämisestä ei aiheudu haittaa talousveden toimittamiselle eikä muulle laitoksen toiminnalle. Laitoksella ei ole velvollisuutta hyväksyä sprinklerilaitteistoja kytkettäväksi suoraan verkostoon. Nämä sprinkleriliittyjien toimitusehdot (jälj. toimitusehdot) koskevat sprinklerilaitteiston liittämistä, laitteiston käyttöä ja palvelun toimittamista. Näissä toimitusehdoissa on laitoksen ja asiakkaan välistä sprinklerisopimusta täydentäviä ehtoja. Näistä toimitusehdoista voidaan tarvittaessa poiketa sprinklerisopimuksessa. Edellä tarkoitettu vesihuoltolaitos on jäljempänä ”laitos” ja edellä tarkoitettu sprinklerisopimus on jäljempänä ”sopimus”. Sprinklerilaitteiston suunnittelussa ja asennuksessa on lisäksi noudatettava kulloinkin voimassa olevia sprinklerisääntöjä sekä kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoja koskevia määräyksiä ja ohjeita. Liittyjä vastaa kustannuksellaan tarvittavista viranomaisluvista ja niihin liittyvien määräysten noudattamisesta.

  1.2 Soveltamisala

  Näitä toimitusehtoja noudatetaan laitoksen ja liittyjän välisessä sopimussuhteessa liitettäessä kiinteistön sprinklerilaitteisto laitoksen verkostoon ja käytettäessä laitoksen tarjoamia palveluja. Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös, kun laitoksen verkostoon liitetään muu automaattinen sammutusvesilaitteisto, palontorjuntaan tarkoitettu vesivalelulaitteisto, pikapaloposti tms. vastaava laitteisto. Näitä toimitusehtoja sovelletaan laitoksen aikaisempien sprinklerilaitteistojen liittämistä koskevien toimitusehtojen sijasta muihin asiakkaisiin kuin kuluttajiin. Kuluttajiin, eli kuluttajansuojalain (38/1978) 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettuihin asiakkaisiin ei sovelleta näitä toimitusehtoja.

  1.3 Voimaantulo

  Kun päätös uusien toimitusehtojen käyttöönotosta tai muuttamisesta on tehty, laitos tiedottaa niistä edellä kohdassa 1.2 tarkoitetuille sprinkleriliittyjille vähintään 3 kk ennen uusien toimitusehtojen tai muutosten voimaantuloa.

  1.4 Soveltamisjärjestys

  Oikeuksia ja velvoitteita määriteltäessä otetaan asiakirjat huomioon seuraavassa järjestyksessä: pakottava lainsäädäntö, lainsäädäntöön perustuvat viranomaismääräykset, sopimus sopimusehtoineen, toimitusehdot ja laitoksen taksa ja hinnastot.

  2. MÄÄRITELMÄT

  2.1 Vesihuoltolaitos

  Vesihuoltolaitos on vesihuoltolain 3 §:n 3 kohdassa tarkoitettu laitos, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta kunnan hyväksymällä toiminta-alueella. Vesihuoltolaitos voi halutessaan sopia kiinteistön sprinklerilaitteiston liittämisestä verkostoon ja sammutusveden toimittamisesta sprinklerilaitteistoon.

  2.2 Liittyjä

  Liittyjällä tarkoitetaan asiakasta, joka on laitokseen liitettävän tai liitetyn kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija ja vesihuoltolaitoksen sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan myös luovutuksensaajaa, jolle sopimus on siirretty kiinteistön omistajan tai omistajan vertaisen haltijan vaihtuessa.

  2.3 Kiinteistön luovutus

  Kiinteistön luovutuksella tarkoitetaan toimenpidettä, jonka seurauksena kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija vaihtuu.

  2.4 Liittämiskohta

  Liittämiskohdalla tarkoitetaan sprinklerilaitteiston syöttövesijohdon (jälj. syöttövesijohto) tai yhdistetyn tontti- ja syöttövesijohdon tai koestusvesien johtamisessa käytettävän tonttiviemärin liittämiskohtaa vesihuoltolaitoksen vesi- tai viemärijohtoon tai kunnan hulevesiviemärijohtoon. Liittämiskohdassa vesihuoltolaitoksen vastuu vesijohtoja viemäriverkoston ja siihen kuuluvan laitteiston kunnossapidosta päättyy ja liittyjän vastuu alkaa. Syöttövesijohdon liittämiskohta on vesihuoltolaitoksen runkovesijohdossa.

  2.5 Syöttövesijohto, tonttivesijohto ja tonttiviemäri

  Syöttövesijohto on sprinklerilaitteiston veden johtamista varten asennettu liittämiskohdan ja sprinklerilaitteiston pääsulkuventtiilin välinen johto. Yhdistetty syöttö- ja tonttivesijohto on sprinklerilaitteiston veden ja talousveden johtamista varten asennettu liittämiskohdan ja kiinteistön vesimittarin tai sprinklerilaitteiston pääsulkuventtiilin tai sprinklerilaitteiston priorisoivan erotusventtiilin välinen johto. Tonttiviemäri on liittämiskohdan ja rakennuksen välinen jätevesiviemäri. Tonttihulevesiviemäri on liittämiskohdan ja kiinteistön hulevesilaitteiston välinen huleveden ja perustusten kuivatusveden johtamiseksi asennettu viemäri.

  2.6 Sprinklerilaitteisto

  Sprinklerilaitteisto on kiinteästi asennettu automaattinen sammutusvesilaitteisto, jonka tehtävänä on havaita palo, antaa paloilmoitus ja sammuttaa tai rajoittaa palo. Laitteisto koostuu yhdestä tai useammasta vesilähteestä ja sprinklereistä putkistoineen ja venttiileineen sekä mahdollisine säiliöineen tai altaineen.

  2.7 Taksa, hinnasto, palvelumaksuhinnasto

  Taksalla tai hinnastolla tarkoitetaan asiakirjaa (jälj. taksa), jossa ilmoitetaan maksut, joita laitos perii laitoksen verkostoon liittymisestä ja palveluiden käytöstä. Osa laitoksen maksuista voi olla myös erillisessä palvelumaksuhinnastossa.

  3. LIITTÄMINEN

  Ennen sprinklerilaitteiston asentamista laitokselle on esitettävä riittävät ja ajantasaiset suunnitelmat. Ennen laitteiston liittämistä pidetään käyttöönottokatselmus.

  3.1 Liittämiskohdan yksilöiminen

  Laitos osoittaa sprinklerilaitteiston syöttövesijohdon liittämiskohdan. Liittämiskohta esitetään sopimukseen liittyvässä asemapiirustuksessa tai yksilöidään sopimuksessa sanallisesti. Sopimukseen merkitään, onko sprinklerilaitteistolla erillinen syöttövesijohto vai yhdistetty syöttö- ja tonttivesijohto. Sprinklerilaitteiston koestusvesien johtamisessa käytettävän tonttihulevesiviemärin tai -jätevesiviemärin liittämiskohta määritellään liittyjän saniteetti- tai hulevesiä koskevassa sopimuksessa, mutta se voidaan esittää myös sprinklerilaitteiston liittämistä koskevan sopimuksen liitteenä informatiivisena tietona. Sprinklerilaitteiston syöttövesijohdon liittämiskohta ja laitteiston koestuksissa ja huuhteluissa viemäröitävän veden viemärin liittämiskohdat voivat poiketa kiinteistön tonttivesijohdon ja tonttiviemärin liittämiskohdista.

  3.2 Liittymishakemus/lausunto

  3.2.1 Hakemus

  Silloin, kun kiinteistölle on tarkoitus rakentaa sprinklerilaitteisto, liittyjän tulee tehdä laitokselle kirjallinen tai sähköinen hakemus sammutusveden hankinnasta ja liittymisestä (jälj. liittymishakemus). Liittymishakemuksessa on esitettävä sprinklerilaitteiston ja syöttövesijohtoon mahdollisesti liitettävien muiden sammutusvesilaitteiden mitoitusvesimäärä ja vastaava painetaso, sekä asian harkinnassa tarvittavat muut laitoksen erikseen pyytämät selvitykset, sekä sellaiset asema- ja pääpiirustukset, joihin laitos merkitsee syöttövesijohdon ja tarvittaessa viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreiden padotuskorkeudet. Liittyjän on lisäksi esitettävä arvio sprinklerilaitteistojen koestuksissa ja huuhteluissa viemäröitävistä vesimääristä ja viemäröitävän veden laadusta liittymishakemuksen yhteydessä. Tonttijohtojen aineen, koon ja sijoituksen määrää ja hyväksyy laitos.

  3.2.2 Lausunto

  Antaessaan lausunnon sprinklerilaitteiston liittämisestä, laitos arvioi toimitusvesimäärän ja sitä vastaavan minimipainetason ja määrittelee sprinklerilaitteistojen koestus- tai huuhteluvesien viemäröinnin sekä liittymisen erityisehdot.

  3.3 Liitostyön suorittaminen

  Laitos suorittaa syöttövesijohdon tai yhdistetyn syöttö- ja tonttivesijohdon ja mahdollisen erillisen sprinklerilaitteiston viemärijohdon liitostyön laitoksen johtoihin.

  4. SOPIMUKSEN TEKEMINEN

  4.1 Sopimus sprinklerilaitteiston liittämisestä ja käytöstä

  Liittyjä ja laitos tekevät edellä 1.1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen kiinteistön sprinklerilaitteiston liittämisestä laitoksen verkostoon ja laitoksen palvelujen toimittamisesta ja käyttämisestä. Sopimus tehdään kirjallisesti tai sähköisesti. Sopimus voidaan tehdä, kun laitos on hyväksynyt liittymishakemuksen, antanut edellä kohdassa 3.2.2 tarkoitetun lausunnon sekä tarkastanut kiinteistön sprinklerilaitteiston piirustukset. Jos sprinklerilaitteiston mitoitusta muutetaan, liittyjä on velvollinen tekemään laitoksen kanssa uuden, muutosta vastaavan sopimuksen, jos laitos hyväksyy muutoksen. Kun laitoksen verkostosta toimitettavan veden määrä muuttuu, toimitusvesimäärä ja vastaava minimipainetaso on määriteltävä uudestaan. Liittyjä ei voi ilman laitoksen suostumusta siirtää sopimukseen perustuvia velvoitteitaan kolmannelle.

  4.2 Sopimuksen muuttaminen

  Laitoksella on oikeus muuttaa sopimusta lainsäädännön muutoksen tai viranomaisen siihen perustuvan päätöksen perusteella tai lupaehtojen tai olosuhteiden olennaisen muutoksen johdosta. Olosuhteiden olennaisilla muutoksilla tarkoitetaan sellaisia muutoksia, joihin laitos ei ole voinut omilla toimillaan vaikuttaa eikä kohtuudella varautua. Sellaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi vedentoimitukseen merkittävästi vaikuttavat kaavoituksen muutokset tai sopimuksen noudattamisen kannalta tärkeän vesilähteen poistuminen käytöstä. Lisäksi laitos voi tehdä sopimusehtoihin muutoksia muilla sprinklerisopimuksessa tai näissä toimitusehdoissa yksilöidyillä perusteilla, edellyttäen, että sopimuksen sisältö ei kokonaisuutena olennaisesti muutu. Lisäksi laitoksella on oikeus tehdä sopimusehtoihin vähäisiä muutoksia, jotka eivät vaikuta sopimuksen keskeiseen sisältöön. Maksujen ja taksarakenteen muuttamisesta sanotaan jäljempänä kohdissa 7.2 ja 7.3.

  4.3 Ilmoittaminen sopimuksen muuttamisesta ja muutoksen voimaantulo

  Laitos lähettää liittyjälle hyvissä ajoin ennen sopimuksen muuttamista ilmoituksen siitä, miten ja mistä ajankohdasta sopimusehdot muuttuvat ja mikä on muutoksen peruste. Jos muutoksen perusteena on muu kuin lainsäädännön muutos tai viranomaisen siihen perustuva päätös, muutos saa tulla voimaan aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Merkittävät muutokset saavat tulla voimaan aikaisintaan vuoden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Merkittävillä muutoksilla tarkoitetaan sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat käytettävissä olevaan toimitusvesimäärään tai -paineeseen tai muuten lisäävät olennaisesti liittyjän rakentamis-, ylläpito- tai kunnossapitovelvollisuuksia voimassaolevaan sopimukseen verrattuna. Laitos ilmoittaa merkittävistä muutoksista liittyjälle ja alueen pelastuslaitokselle. Laitos ei vastaa sopimuksen muutoksista mahdollisesti aiheutuvista kuluista tai vahingoista.

  5. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA SIIRTÄMINEN

  5.1 Sopimuksen irtisanominen

  Laitos saa irtisanoa sopimuksen, jos sopimuksen pitäminen voimassa on kohtuutonta kiinteistön vedentarpeen tai -kulutuksen olennaisen muuttumisen vuoksi. Irtisanomisaika on yksi vuosi. Laitos saa kuitenkin sanoa sopimuksen irti kuuden kuukauden irtisanomisajalla, jos palvelu on keskeytetty sen takia, että sprinkleriliittymä aiheuttaa vaaraa tai huomattavaa haittaa laitoksen toiminnalle tai riskin talousveden laadulle eikä liittyjä suorita laitoksen edellyttämiä toimenpiteitä tai anna laitoksen suorittaa niitä liittyjän kustannuksella. Lisäksi laitos saa sanoa sopimuksen irti kuuden kuukauden irtisanomisajalla, jos liittyjä muuttaa sprinklerilaitteiston mitoitusta sopimatta laitoksen kanssa toimitusvesimäärän muutoksesta ja muutos aiheuttaa riskin laitoksen toiminnalle tai talousveden laadulle. Mikäli liittyjä irtisanoo laitoksen kanssa tekemänsä sopimuksen, irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti vähintään kuukautta ennen haluttua sopimuksen päättymisajankohtaa. Sopimuksen päättyessä laitoksella on oikeus erottaa liittyjän kustannuksella kiinteistön sprinklerilaitteisto verkostaan. Laitoksen vastuu sopimuksen velvoitteista lakkaa sopimuksen päättyessä. Laitos ei vastaa laitteiston erottamisesta liittyjälle mahdollisesti aiheutuvista haitoista tai vahingoista. Laitos ilmoittaa irtisanomisesta alueen pelastuslaitokselle.

  5.2 Uuden sopimuksen tekeminen irtisanomisen jälkeen

  Mikäli sopimuksen päättymisen jälkeen sprinklerilaitteistoon halutaan hankkia sammutusvettä, on liittyjän ja laitoksen tehtävä uusi sopimus. Uuden sopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että asiakas korvaa laitokselle sprinklerilaitteiston uudelleen verkostoon liittämisestä ja uudelleen liittämiseen kuuluvista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset.

  5.3 Sopimuksen siirtäminen

  5.3.1 Siirron hyväksymisen edellytykset

  Liittyjä ilmoittaa kirjallisesti tai sähköisesti laitokselle kiinteistön luovutuksesta. Liittyjä sitoutuu sisällyttämään luovutuskirjaan ehdon, jonka nojalla liittymissopimus siirretään luovutuksensaajalle ja jonka nojalla luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia sen ehtoja. Luovutuksensaajasta tulee laitoksen sopijapuoli, kun laitos on hyväksynyt sopimuksen siirron. Laitoksella on oikeus saada pyynnöstä selvitys sprinklerilaitteiston käyttötarkoituksesta ja mitoituksesta ennen sopimuksen siirron hyväksymistä. Sopimuksen siirron hyväksyminen edellyttää myös, että sprinklerin liittymismaksu on maksettu ja muut sopimuksen ehdot täytetty tai uusi liittyjä on ottanut edellä mainitut velvoitteet nimenomaisesti vastattavakseen.

  5.3.2 Luovutuksensaajan katsominen uudeksi liittyjäksi

  Jos sopimuksen siirtoa ei hyväksytä, luovutuksensaaja katsotaan uudeksi liittyjäksi, jonka kanssa tehdään uusi sprinklerisopimus ja jolta veloitetaan sprinklerin liittymismaksu laitoksen voimassaolevan taksan tai hinnaston mukaan.

  5.3.3 Velvoitteista huolehtiminen

  Sopimuksen irtisanomisesta, siirtämisestä tai uuden sopimuksen tekemisestä huolimatta liittyjä on velvollinen hoitamaan ne sopimuksensa mukaiset maksu- tai muut velvoitteet, jotka ovat vielä hoitamatta sopimuksen lakatessa tai siirtyessä.

  5.3.4 Sopimuksen siirtäminen muutostilanteissa

  Jos laitos lopettaa toimintansa ko. alueella tai vesi- tai viemäriverkosto luovutetaan toiselle omistajalle tai laitoksessa tapahtuu muita tähän verrattavia uudelleenjärjestelyjä, laitos voi siirtää laitoksen ja liittyjän välisen sopimuksen toiselle omistajalle siirtohetken mukaisine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Siirronsaaja ilmoittaa siirrosta liittyjälle viimeistään ensimmäisen laskun yhteydessä, mutta siirto on voimassa ilmoituksesta riippumatta.

  6. PALVELUN KESKEYTTÄMINEN LIITTYJÄN TOIMENPITEISTÄ JOHTUEN

  6.1 Keskeyttäminen

  Laitoksella on oikeus keskeyttää sammutusveden toimittaminen sprinklerilaitteistoon ja erottaa kiinteistön sprinklerilaitteisto laitoksen vesijohdosta, jos jokin seuraavista toteutuu a) liittyjä ei kirjallisesta huomautuksesta huolimatta huolehdi siitä, että sprinklerilaitteistot liitosjohtoineen ja muine laitteineen ovat edellä kohdassa 1.4 mainittujen määräysten ja muiden säädösten edellyttämässä kunnossa eikä laitoksen asettaman kohtuullisen määräajan kuluessa suorita laitoksen vaatimia toimenpiteitä sellaisten häiriöiden poistamiseksi, jotka vahingoittavat tai voivat vahingoittaa laitoksen laitteita taikka voivat vaikuttaa haitallisesti veden laatuun, määrään tai paineeseen. b) liittyjä anastaa tai yrittää anastaa vettä, murtaa luvatta vesimittarin sinetin tai käyttää vettä sopimuksen vastaisella tavalla tai laitoksen kirjallisesta huomautuksesta välittämättä on ilman laitoksen lupaa jakanut syöttövesijohtonsa tai yhdistetyn syöttö- ja tonttivesijohtonsa kautta vettä kolmannelle. c) liittyjä kirjallisesta muistutuksesta huolimatta olennaisesti laiminlyö maksuvelvollisuutensa. d) liittyjä muulla tavoin olennaisesti rikkoo tai laiminlyö lainsäädännöstä, lainsäädännön perusteella annetuista viranomaismääräyksistä, tai sopimuksesta johtuvat velvoitteensa.

  6.2 Keskeyttämisen toteuttaminen

  Laitos saa keskeyttää veden toimittamisen aikaisintaan viiden viikon kuluttua siitä, kun keskeyttämisen uhkasta on ensimmäisen kerran ilmoitettu liittyjälle eikä laiminlyöntiä tai velvoitteiden rikkomista ole oikaistu ajoissa ennen ilmoitettua keskeyttämisajankohtaa. Jos toiminta on kuitenkin omiaan aiheuttamaan välitöntä vaaraa tai huomattavaa haittaa laitoksen käytölle taikka terveydelle tai ympäristölle, veden toimittaminen sprinklerilaitteistoon saadaan keskeyttää välittömästi. Laitos ei vastaa verkostosta erottamisesta johtuvista veden toimittamisen keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista tai edunmenetyksistä. Mikäli laitos keskeyttää talousveden toimituksen kiinteistöön maksamattomien vesimaksujen perusteella tai muusta sprinklerilaitteistoon liittymättömästä syystä, sprinklerilaitteistoon toimitettavan veden jakelua erillisestä syöttövesijohdosta ei keskeytetä. Mikäli kiinteistössä käytetään yhdistettyä syöttö- ja tonttivesijohtoa, voi talousveden toimittamisen keskeyttäminen johtaa myös sprinklerilaitteiston käyttämän veden toimituksen keskeyttämiseen. Laitos ilmoittaa palvelun keskeyttämisestä asianomaiselle pelastuslaitokselle. Palvelun keskeyttäminen tai irtisanominen ei vapauta asiakasta maksuvelvollisuutensa täyttämisestä eikä aiheuttamiensa vahinkojen korvaamisesta.

  6.3 Toimituksen jatkaminen keskeytyksen jälkeen

  Kun palvelun toimittaminen on keskeytetty muusta syystä kuin liittyjän pyynnöstä, palvelun toimittamista jatketaan sen jälkeen, kun keskeyttämisen aihe on poistettu, edellyttäen, että sopimus on yhä voimassa. Laitos ei ole kuitenkaan velvollinen jatkamaan palvelun toimittamista ennen kuin asiakas on maksanut kirjallisesta huomautuksesta tai muista ilmoituksista sekä muista keskeytykseen ja uudelleenkytkentään liittyvistä toimenpiteistä aiheutuneet maksut ja kustannukset ja erääntyneet laitoksen saatavat. Kun palvelun toimittaminen on keskeytetty liittyjän pyynnöstä, palvelun toimittamisen jatkamisen edellytyksenä on, että asiakas korvaa laitokselle palvelun keskeyttämisestä ja aloittamisesta aiheutuvat kustannukset ja mahdolliset verkostosta erottamisesta ja uudelleenliittämisestä ja uudelleenliittämiseen kuuluvista toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset siltä osin kun niitä ei ole korvattu keskeytyksen yhteydessä.

  7. MAKSUT

  7.1 Sprinklerimaksut

  Laitos veloittaa liittyjältä laitoksen kulloinkin voimassa olevan sprinklerilaitteistoja koskevan taksan tai hinnaston mukaisia maksuja. Myös muuta maksuperustetta voidaan käyttää, kun siihen on erityinen syy ja laitos sopii siitä liittyjän kanssa. Erityinen syy on kyseessä esimerkiksi silloin, kun kiinteistön liittämisestä ja palvelusta muodostuvat kustannukset ovat olennaisesti taksaan perustuvaa maksua suuremmat. Jos syöttövesijohdosta on liitos muuta tarkoitusta kuin palonsammutusta varten, liitoksesta otettava vesi mitataan ja siitä veloitetaan sprinklerimaksujen sijasta vesihuollon käyttömaksua ja muita vesihuollon maksuja laitoksen yleisen taksan tai hinnaston mukaisesti.

  7.2 Maksujen ja taksarakenteen muutokset

  Laitoksella on oikeus muuttaa maksuja ja taksarakennettaan, jos muutoksen syynä on jokin seuraavista: · lainsäädännön muutos tai viranomaisen siihen perustuva päätös tai lupaehtojen olennainen muutos · muu erityinen syy olosuhteiden olennaisesti muututtua Lisäksi laitoksella on oikeus muuttaa maksuja ja taksarakennettaan niin, että sopimuksen sisältö ei kokonaisuutena olennaisesti muutu, jos muutoksen syynä on jokin seuraavista: · hinnoittelu- ja sopimusjärjestelmien uudistaminen · laitoksen käyttö- sekä peruskorjaus- ja uusinvestointikustannusten muutos, ottaen huomioon, että vesihuoltolain mukaan laitoksen kaikki kustannukset tulee kattaa maksuilla · ympäristön- ja terveydensuojelusta, luonnonvarojen käytöstä, maankäytön rajoituksista aiheutuvat kustannukset tai näiden kustannusten muutos Lisäksi laitoksella on aina oikeus tehdä maksuihin ja taksarakenteeseen vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen sisältöön.

  7.3 Ilmoittaminen maksujen ja taksarakenteen muutoksista

  Laitoksen on hyvissä ajoin ennen maksujen muuttamista lähetettävä liittyjälle ilmoitus siitä, miten ja mistä ajankohdasta maksut muuttuvat sekä mikä on muutoksen peruste. Jos muutoksen perusteena on muu kuin lainsäädännön muutos tai viranomaisen siihen perustuva päätös, muutos saa tulla voimaan aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Ilmoitus lähetetään liittyjän laskutusosoitteeseen ja se voi esimerkiksi sisältyä laskuun. Sitä, mitä edellä tässä kohdassa sanotaan maksujen muuttamisesta, sovelletaan myös taksarakenteen muuttamiseen.

  8. LASKUTUS

  8.1 Laskutus

  Laitos laskuttaa liittyjää vähintään kerran vuodessa. Laskut lähetetään liittyjän ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Laskusta on käytävä riittävän selkeästi ilmi laskutuksen perusteena käytetyt yksikköhintatiedot, laskutuskausi sekä erillisistä toimenpiteistä perityt maksut. Laitos voi vaatia kohtuullisen vakuuden sopimukseen perustuvien saatavien maksamisesta.

  8.1.1 Laskun maksaminen

  Laskut on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Yliajalta voidaan veloittaa kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen viivästyskorko. Liittyjä vastaa laitoksen saatavista myös siinä tapauksessa, että laskut lähetetään liittyjän pyynnöstä kolmannelle.

  8.1.2 Maksusta muistuttaminen

  Laitos lähettää liittyjälle vähintään yhden maksumuistutuksen ennen saatavien siirtämistä perintään. Maksumuistutus lähetetään aikaisintaan kahden viikon kuluttua laskun eräpäivästä. Laitos perii maksumuistutuksen lähettämisestä laitoksen palvelumaksuhinnastossa määrätyn maksun.

  8.2 Hyvitys/lisäveloitus

  Jos sopimus päättyy kesken vuoden, mutta liittyjä on maksanut sprinklerimaksua etukäteen koko vuodelta, liittyjällä on oikeus saada hyvitystä maksusta sopimuksen päättymisen jälkeiseltä ajalta. Vastaavasti liittyjällä on oikeus saada hyvitystä maksamastaan sprinklerimaksusta, jos se on maksettu koko vuodelta, mutta palvelun toimittaminen on välillä lopetettu. Liittyjällä on oikeus saada hyvitystä palonsammutukseen kuluneesta, mitatusta ja laskutetusta vedestä. Liittyjä esittää hakemuksessa arvionsa kuluneesta vesimäärästä. Liittyjällä ja laitoksella on oikeus saada hyvitystä laskutusvirheen perusteella. Laskutusvirheellä tarkoitetaan sellaista virhettä, että laitos on vahingossa laskuttanut asiakkaalta liian paljon tai liian vähän tai jättänyt vahingossa kokonaan laskuttamatta palvelusta, josta laitoksella olisi ollut oikeus laskuttaa sopimuksen tai taksan tai hinnaston mukaan. Jos liittyjän huomautus laskutusvirheestä osoittautuu aiheelliseksi tai laitos muutoin huomaa laskuttaneensa virheellisesti, laitos hyvittää liittyjälle tai veloittaa liittyjältä puuttuvan määrän.

  8.3 Hyvityksen tai lisäveloituksen vaatiminen ja maksaminen

  Liittyjä ja laitos voivat vaatia edellä 8.2 -kohdassa tarkoitettua hyvitystä tai lisäveloitusta seuraavasti: Liittyjä ja laitos voivat vaatia hyvitystä tai lisäveloitusta enintään kolmen vuoden ajalta. Liittyjä voi tehdä laitokselle laskua koskevat huomautukset tai vaatia hyvitystä kirjallisesti tai sähköisesti. Huomautuksen tekeminen ei vapauta asiakasta laskun määräaikaisesta maksamisesta, paitsi jos laskun eräpäivä tai määrä on selvästi virheellinen ilmeisen kirjoitusvirheen johdosta. Kun kyseessä on laskutusvirhe, liittyjä voi lisäksi vaatia laskutusvirheeseen perustuvia saataviaan virheen koko vaikutusajalta, ei kuitenkaan kymmentä vuotta pidemmältä ajalta, jos virheen syntymisajankohta ja sen vaikutus laskutukseen voidaan jälkeenpäin todeta. Hyvitys tai lisäveloitus suoritetaan laskutuksen yhteydessä tai erikseen. Mikäli hyvitettävä tai veloitettava määrä on vähäinen, laitos voi suorittaa tai periä sen seuraavassa laskussa. Lisäveloituksen maksamiselle on asiakkaalle myönnettävä kohtuullinen maksuaika. Lisäveloitukselle tai hyvitykselle ei suoriteta korkoa sen kertymisen ajalta. Jollei liittyjä maksa lisäveloituksesta aiheutunutta laskua myönnetyssä ajassa, voidaan siitä tämän jälkeiseltä ajalta periä kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaista viivästyskorkoa.

  9. TOIMINTA JA KESKEYTYKSET

  9.1 Laitoksen toiminta

  Laitos toimii siten, että vedentoimituksen ja viemäriveden vastaanoton keskeytykset ja vedentoimituksen paineen tai laadun vaihtelut eivät poikkea alalla yleisesti hyväksytystä käytännöstä. Laitos on velvollinen kunnossapitämään ja varustamaan laitoksen laitteistot siten, että vedentoimituksen ja viemäriveden vastaanoton keskeytyksiä tapahtuu mahdollisimman harvoin. Laitos ryhtyy toimenpiteisiin siten, että vedentoimituksen ja viemärivesien vastaanoton keskeytyessä katkos muodostuu kustannukset huomioon ottaen mahdollisimman lyhyeksi ja vähän haittaa tuottavaksi. Jos laitos toteaa, että liittyjän vedenkulutus on niin suuri, että on syytä epäillä vuotoa kiinteistön sprinklerilaitteistossa, laitos saattaa asian liittyjän tietoon.

  9.2 Liittyjän varautuminen keskeytyksiin

  Liittyjä voi varautua mahdollisista keskeytyksistä aiheutuviin häiriöihin hankkimalla käyttöönsä täyden tilavuuden sammutusvesisäiliön omalla kustannuksellaan.

  9.3 Ylivoimainen este

  Laitoksella on oikeus välittömästi tilapäisesti keskeyttää vedentoimitus ja/tai viemäriveden vastaanotto tai rajoittaa niitä ylivoimaisen esteen vuoksi tai jos se on välttämätöntä ihmishenkeä, terveyttä tai omaisuutta uhkaavan vaaran vuoksi. Ylivoimaisen esteen sattuessa laitos vapautuu vedentoimituksesta ja viemäriveden vastaanotosta siinä määrin ja niin pitkäksi ajaksi, kuin laitoksen normaali toiminta on ylivoimaisen esteen vuoksi mahdotonta. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan näissä toimitusehdoissa sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa estettä, jota hänen ei kohtuudella voida olettaa ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

  9.4 Ennalta arvaamaton tilapäinen keskeytys

  Laitoksesta riippumattoman syyn tai liittyjän tai kolmannen osapuolen aiheuttaman syyn kuten palvelun toimittamiseen tarvittavan laitteen tai putken rikkoutumisen, sähkön toimituskatkoksen, vedenhankinnan häiriöiden tai sammutusveden toimittamisen tai muun vastaavan syyn takia voi laitos tilapäisesti keskeyttää tai rajoittaa vedentoimitusta ja viemäriveden vastaanottoa. Laitos voi tilapäisesti keskeyttää vedentoimituksen tai rajoittaa sitä jätevedenpuhdistamon toimintahäiriön tai viemärilaitteiston tai verkoston vian takia. Laitoksen tulee ryhtyä nopeasti toimenpiteisiin vedentoimituksen ja viemäriveden vastaanoton jatkamiseksi.

  9.5 Lyhytaikainen keskeytys huolto- tai korjaustyön takia

  Vedentoimitukseen tai viemäriveden vastaanottoon tarvittavaan laitteeseen, koneistoihin tai verkostoon kohdistuvan työn tai muun välttämättömän syyn vuoksi laitos voi keskeyttää vedentoimituksen ja/tai viemäriveden vastaanoton tai rajoittaa niitä. Laitos voi keskeyttää vedentoimituksen tai rajoittaa sitä jätevedenpuhdistamoon tai viemärilaitteistoon tai -verkostoon kohdistuvan työn ajaksi. Lyhytaikaisen keskeytyksen kesto on pääsääntöisesti korkeintaan yksi vuorokausi. Lyhytaikaisen keskeytyksen kesto voi kuitenkin erityistapauksissa olla enemmän kuin yksi vuorokausi, mikäli huolto- tai korjaustyön luonne näin edellyttää.

  9.6 Keskeytyksistä ja rajoituksista tiedottaminen

  Laitos tiedottaa liittyjälle ennalta arvaamattomista ja äkillisesti syntyneistä vedentoimituksen tai viemäriveden vastaanoton keskeytyksistä tai rajoituksista. Huolto-, korjaus- ym. töiden takia tapahtuvista, etukäteen tiedossa olevista keskeytyksistä tai rajoituksista laitos tiedottaa hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista: rajoitettuja alueita koskevista keskeytyksistä ja rajoituksista liittyjäkohtaisesti ja laaja-alaisista keskeytyksistä ja rajoituksista laitoksen tiedotuskanavilla. Laitos ilmoittaa tässä kohdassa tarkoitetuista vedentoimituksen keskeytyksistä ja rajoituksista myös suoraan alueen pelastuslaitokselle, joka vastaa sprinkleriliittyjiä koskevien ohjeiden ja määräysten antamisesta katkon ajalle.

  9.7 Laitoksen korvausvelvollisuus

  Laitos ei vastaa palvelun keskeytysten tai rajoitusten aiheuttamista haitoista, vahingoista tai edunmenetyksistä, jos laitos on toiminut keskeytys- tai rajoitustilanteissa siten kuin sopimuksen ja näiden toimitusehtojen perusteella voidaan kohtuudella edellyttää. Laitos on velvollinen korvaamaan palvelun keskeytyksistä ja rajoittamisesta omaisuudelle aiheutuneen vahingon vain, jos keskeyttäminen tai rajoittaminen tai vahinko aiheutuu sopimuksen mukaisten velvoitteiden olennaisesta laiminlyönnistä tai törkeästä huolimattomuudesta laitoksen puolella. Laitos ei vastaa taloudellisista tai välillisistä vahingoista. Taloudellisena vahinkona pidetään ansion tai tulojen menetystä tai muuta varallisuuden menetystä, joka ei ole henkilö- tai esinevahinko. Välillisenä vahinkona pidetään 1) ansion tai tulojen menetystä, joka johtuu laitoksen tai kolmannen toiminnasta tai laiminlyönnistä tai siihen liittyvistä toimenpiteistä 2) vahinkoa, joka aiheutuu muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta 3) muuta samankaltaista vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa. Laitos ei myöskään vastaa vahingoista, haitoista tai edunmenetyksistä, jotka johtuvat siitä, että kiinteistön vesihuolto on keskeytetty asiakkaan pyynnöstä tai jotka johtuvat asiakkaan tai kolmannen henkilön laitteista, toimenpiteistä tai laiminlyönneistä tai ylivoimaisesta esteestä. Laitoksen maksaman vahingonkorvauksen enimmäismäärä on liittyjän maksamien 10 vuoden sprinklerimaksujen summa.

  9.8 Vahingon torjuminen ja rajoittaminen

  Sopijapuolen tulee huolehtia kustannuksellaan niistä vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi tarvittavista toimenpiteistä, joita siltä voidaan kohtuudella vaatia ja edellyttää.

  10. VIEMÄRÖITÄVÄN VEDEN LAATU JA MÄÄRÄ

  10.1 Vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavan veden määrän ja laadun rajoitukset

  Liittyjän on esitettävä arvio sprinklerilaitteistojen koestuksissa ja huuhteluissa viemäröitävistä vesimääristä ja viemäröitävän veden laadusta liittymishakemuksen yhteydessä. Lisäaineita sisältäviä sprinklerilaitteistojen koestus- tai huuhteluvesiä ei saa johtaa vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin ilman laitoksen lupaa. Mikäli laitos on lausunnossaan määritellyt sprinklerilaitteistojen koestus- tai huuhteluvedet johdettavaksi hulevesiverkostoon, tulee liittyjän hakea lupa hulevesiverkoston ylläpitäjältä sprinklerilaitteistojen koestus- tai huuhteluvesien johtamiseen hulevesiverkostoon. Lupa tulee olla voimassa ennen sprinklerilaitteiston liittymissopimuksen tekoa. Lisäaineista on tehtävä selvitys laitokselle ennen sprinklerilaitteiston liittymissopimuksen tekoa. Laitos voi edellyttää, että liittyjä kerää ja esikäsittelee viemäröitävän veden. Laitoksen antama lupa viemäröintiin ja luvan ehtona mahdollisesti olevat rajoitukset ja määräykset koskevat ainoastaan laitoksen toiminnan turvaamista. Mikäli käytettävät lisäaineet ovat haitallisia ympäristölle tai asiasta on epäselvyyttä, liittyjä vastaa viemäröinnin luvanvaraisuuden selvittämisestä ja tarvittavien viranomaislupien hankkimisesta.

  10.2 Liittyjän vastuu viemäriin johdettavan veden määrästä ja laadusta

  Liittyjä on vastuussa laitokselle, muille asiakkaille ja kolmannelle osapuolelle niistä haitoista ja vahingoista, joita edellä kohdassa 10.1 tarkoitettujen viemäröitävän veden määrän ja laadun rajoitusten noudattamatta jättämisestä aiheutuu laitokselle, viemäriveden käsittelylle, vastaanottovesistölle tai jätevesilietteen hyötykäytölle. Korvausvelvollisuus ei kuitenkaan koske vahinkoa, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Jos kiinteistöltä on joutunut tai uhkaa joutua viemäriin sammutusveden mukana haitallisia tai mahdollisesti haitallisia aineita, joiden viemäröinnistä ei ole laitoksen kanssa sovittu tai joita ei ole käsitelty sopimuksen edellyttämällä tavalla, on liittyjän viipymättä ilmoitettava asiasta laitokselle. Liittyjä on velvollinen ilmoittamaan laitokselle sprinklerilaitteistojen viemäröitävissä virtaamissa tai niiden sisältämissä aineissa tapahtuvat muutokset. Tieto virtaamien muutoksista on annettava laitokselle vähintään kaksi viikkoa ennen muutosten toimeenpanoa. Mikäli viemäröitävät virtaamat kasvavat merkittävästi tai sprinklerilaitteistossa käytettävä lisäaine vaihdetaan, on muutoksesta ilmoitettava vähintään kaksi kuukautta ennen sen toimeenpanoa.

  11. SPRINKLERILAITTEISTOT

  11.1 Kvv-laitteistot

  Sprinklerilaitteistot, niiden syöttövesijohdot tai yhdistetyt syöttö- ja tonttivesijohdot venttiileineen ja laitteistojen koestus- ja huuhteluvesien johtamiseksi asennetut viemärit kuuluvat kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistoihin (kvv-laitteistoihin) ja niihin sovelletaan sekä sprinklerilaitteistoja että kvv-laitteistoja koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä.

  11.2 Rakentamista koskevat määräykset

  Sprinklerilaitteistojen suunnittelu-, asennus-, muutos-, korjaus- ja kunnossapitotöissä sekä laitteistoja koskevissa tarkastuksissa on noudatettava rakentamista koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä kunnan rakennusvalvontaviranomaisen päätöksiä.

  11.3 Suunnitelmat ja asentaminen

  Liittyjä on velvollinen ilmoittamaan laitokselle sprinklerilaitteiston asennus- ja muutostöiden alkamisesta ja edistymisestä laitoksen antamien ohjeiden mukaan. Laitos huomauttaa tarkastuksessa havaitsemistaan puutteista liittyjälle, mutta laitteistojen, piirustusten tai suunnitelmien tarkastus ei siirrä liittyjän vastuuta kiinteistön sprinklerilaitteistojen asianmukaisesta toiminnasta laitokselle. Liittyjä on velvollinen ilmoittamaan laitokselle sprinklerilaitteiston muuttamisesta ja esittämään laitteistoa koskevat suunnitelmat laitoksen hyväksyttäviksi ennen muutostöihin ryhtymistä. Lisäksi suunnitelmat on esitettävä laitokselle hyväksyttäviksi, jos ne ovat muuttuneet sen jälkeen, kun laitos on hyväksynyt liittymishakemuksen.

  11.4 Liittyjän vastuu laitteistosta ja laitteiston käyttö

  Liittyjä vastaa sprinklerilaitteistosta syöttövesijohtoineen liittämiskohtaan saakka. Samoin liittyjä vastaa säiliöistä, altaista ja muista sammutusveden varastointiin tai johtamiseen tarkoitetuista laitteista. Liittyjän on suunniteltava, rakennettava ja kunnossapidettävä laitteistonsa ja käytettävä sitä siten, että siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa kiinteistölle, laitokselle eikä kolmannelle osapuolelle tai laitoksen toimittaman veden laadulle. Liittyjä on velvollinen noudattamaan viranomaisten ja laitoksen antamia määräyksiä ja ohjeita laitoksen vesi- tai viemäriverkkoon kytkettyjen laitteiden asentamisesta, käytöstä, kunnossapidosta ja toiminnan tarkkailusta. Liittyjä on velvollinen huolehtimaan syöttövesijohdon ja siihen kuuluvien laitteiden uudistamisesta ja korjaamisesta siten, että ne eivät vaikeuta tai vaaranna laitoksen toimintaa. Liittyjä on velvollinen viipymättä ilmoittamaan laitokselle laitteistossa ja sen syöttö- ja viemärijohdoissa havaitsemistaan vioista ja vuodoista. Jos liittyjä laitoksen kehotuksesta huolimatta laiminlyö korjaustyön, voi laitos asettaa kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa työ on suoritettava toimituksen keskeyttämisen uhalla. Laitos voi laskuttaa mahdollisen vuodon aiheuttamasta hukkavedestä. Liittyjä ei saa sulkea eikä avata syöttövesijohtoon tai yhdistettyyn syöttö- ja tonttivesijohtoon kuuluvaa sulkuventtiiliä

  ilman laitoksen lupaa. Mikäli sprinklerilaitteistosta aiheutuu jostain syystä haittaa veden laadulle tai muuten vesilaitoksen toiminnalle, laitoksella on oikeus veloittaa liittyjältä kustannukset, jotka aiheutuvat veden pitämisestä jakeluun kelpaavana talousvetenä.

  11.5 Laitteiston huuhtelu, testaus ja vesilähdemittaukset

  Liittyjä vastaa riittävistä ja asianmukaisista testauksista vesilähteen riittävyyden varmistamiseksi. Liittyjä ilmoittaa laitokselle testauksissa havaitsemistaan puutteista. Liittyjä sopii laitoksen kanssa etukäteen sprinklerilaitteistossa tehtävistä vesilähteen mittauksista ja laitteiston huuhtelusta. Ne on toteutettava siten, ettei vedenjakelulle aiheudu merkittävää haittaa. Niistä peritään laitoksen taksassa tai palvelumaksuhinnastossa määrättyjä maksuja. Liittyjä vastaa lisäksi näistä mittauksista ja huuhteluista mahdollisesti aiheutuvista kuluista ja vahingoista. Laitos tiedottaa muille asiakkaille näistä vesilähdemittauksista ja huuhtelusta aiheutuvista paineen ja veden laadun muutoksista, mikäli liittyjä on ilmoittanut mittauksista ja huuhteluista laitokselle.

  11.6 Syöttövesijohdon muutostyöt

  Jos liittyjä haluaa muuttaa tonttijohdot kustannuksellaan toiseen paikkaan, on toimenpiteestä sovittava kirjallisesti laitoksen kanssa.

  11.7 Erillismääräyksiä

  Laitoksen vesijohtoon liitetyllä sprinklerilaitteistolla ei saa olla yhteyttä muusta vesilähteestä vetensä saavaan vesilaitteistoon. Paineenkorotuspumpun saa asentaa vain laitoksen erikseen antamalla luvalla.

  12. LIITTYJÄN KIINTEISTÖN KÄYTTÖ

  12.1 Johtojen, laitteiden ja merkkikilpien sijoittaminen

  Laitoksella on oikeus kiinteistön omistajaa tai haltijaa kuultuaan korvauksetta sijoittaa tarpeellisia johtoja, laitteita ja merkkikilpiä liittyjän kiinteistöön tarkoituksenmukaiseen, kiinteistön käyttöä mahdollisimman vähän haittaavaan paikkaan. Tällaiset johdot, laitteet ja merkkikilvet on tarkoitettu vedentoimitusta, veden laadun tarkkailua, viemäriveden poisjohtamista, verkostojen huoltoa tai palo- ja pelastustoimen tarvitsemaa sammutusveden ottamista varten.

  12.2 Liikkuminen ja toimenpiteet asiakkaan tiloissa ja kiinteistöllä

  Liittyjä päästää laitoksen edustajan tiloihinsa asennus-, tarkastus- sekä muita laitoksen toiminnan kannalta tarpeellisia toimenpiteitä varten. Laitoksen henkilökunta on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä pyydettäessä. Laitoksen edustaja tai laitoksen valtuuttama saa tarvittaessa liikkua asiakkaan kiinteistöllä ja suorittaa siellä vesihuoltolaitteiston ja hulevesilaitteiston rakentamisen, kunnossapidon ja käytön kannalta tarpeellisia toimenpiteitä. Jollei erityisestä syystä muuta johdu, laitos ilmoittaa liikkumisesta ja toimenpiteistä etukäteen liittyjälle. Laitos huolehtii siitä, että liittyjän kiinteistöllä liikkumisesta ja toimenpiteiden suorittamisesta siellä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa tai vahinkoa kiinteistölle tai sen käytölle. Laitos korvaa kiinteistölle tai sen käytölle aiheuttamansa haitan ja vahingon, lukuun ottamatta tilapäistä viihtyvyyden vähentymistä tai kiinteistön käytön rajoittumista tilapäisesti tai muuta niihin verrattavaa vähäistä haittaa ja vahinkoa.

  13. ERIMIELISYYDET

  Laitoksen ja liittyjän välisiä sopimuksia sekä näitä toimitusehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa. Kanne nostetaan laitokseen liitetyn kiinteistön sijaintipaikan käräjäoikeudessa, ellei yksittäistapauksessa ole toisin sovittu tai pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.