Fortsätt till innehållet

I en del vattenandelslags stadgar bestäms att man måste bli medlem i vattenandelslaget innan anslutnings- och/eller bruksavtalet kan undertecknas. En medlemsansökan fås av vattenandelslagets styrelse.

Det är frivilligt att ansluta sig till andelslaget, därför måste ett vattenandelslag som fungerar som ett vattentjänstverk godkänna en fastighetsägare till kund även om ägaren av någon orsak inte vill bli medlem i vattenandelslaget.

I egenskap av fastighetsägare kan du ansöka om rätt att ansluta dig som kund i ett vattenandelslag genom att lämna in väsentlig information om fastigheten till vattenandelslaget: fastighetens läge, användningsändamål och behovet av vatten.

Lagen om vattentjänster förutsätter att ett anslutningsavtal upprättas mellan verket och anslutaren om anslutningen till verket. Verket ingår ett skriftligt anslutningsavtal med alla anslutare utifrån uppgifterna i anslutningsansökan. I avtalet kommer man överens om bl.a. förbindelsepunkter, trycknivåer och uppdämningshöjden för spillvattenavlopp. Blanketten för anslutningsansökan (avtalet) fås av vattenandelslaget.

I samband med att anslutningsavtalet ingås får anslutaren vattenandelslagets allmänna leveransvillkor i vilka definieras de allmänna villkoren vid anslutning till vattentjänstverkets ledningsnät samt om tillhandahållande av verkets tjänster. Enligt lagen om vattentjänster är det vattenandelslagets lagstadgade skyldighet att ge de allmänna leveransvillkoren.