Hyppää sisältöön
Keittiön pesuallas, vesi valuu viemäriin
Mostphotos

Jätevesi

 • Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistön tulee liittyä rakennettuun talousvesi ja jätevesiverkostoon, ellei tästä ole saatu vapautusta.
  Kun kiinteistö liittyy viemäriverkostoon, tulee jätevesien laatu ja määrä arvioida sopimuksen laadinnan yhteydessä, jolloin tulee myös harkittavaksi mahdollinen ympäristölupavelvollisuus.

 • Jäteveden saostuskaivot tulee tyhjentää ohjeiden mukaisesti ja aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt ja muut
  vastaavat jätevesisäiliöt tulee tyhjentää tarvittaessa. Säiliöistä ja saostuskaivoista tulevat jätevesilietteet tulee toimittaa käsittelyyn asianmukaisen luvan omaavalle vastaanottajalle.

  Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa jätevesien puhdistuslaitteistojen käytöstä (kemikaalit) huollosta, säiliöiden ja saostuskaivojen tyhjennyksistä sekä mahdollisista näytteenotoista. Kirjanpidosta tulee ilmetä huollon, tyhjennyksen tai mittauksen ajankohta ja suorittaja sekä minne lietteet on toimitettu ja niiden määrä (m3). Kirjanpito tulee pyydettäessä antaa tiedoksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

 • Rakennettaessa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolelle on esitettävä suunnitelma jätevesien käsittelystä rakennus- tai toimenpidelupahakemuksen tai rakentamista koskevan ilmoituksen liitteenä olevalla jäteveden johtamista koskevalla lomakkeella ja asemapiirroksella.

  Jätevesien käsittelylaitteistojen ja käsiteltyjen jätevesien purkupaikan sijoittamisessa on noudatettava seuraavia vähimmäissuojaetäisyyksiä:

  Mikäli saunarakennus sijaitsee lähempänä kuin 20 metriä rantaviivasta, pesuvedet voidaan imeyttää edellä mainittua vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi, mutta ei kuitenkaan saunan ja rantaviivan väliselle alueelle. Jäteveden puhdistuslaitteistot tulee rakentaa ja sijoittaa siten, että keskimäärin kerran 200 vuodessa esiintyvän ylimmän tulvakorkeuden (HW1/200) aikanakaan puhdistamattomat jätevedet eivät pääse suoraan vesistöön. HW1/200 vastaa N2000 korkeusjärjestelmässä tasoa +200cm.

  Vesiensuojelun kannalta erityisen tärkeillä alueilla jätevedet tulee käsitellä vähintään seuraavalla tasolla:

  1. Pohjavesialue:
   Pohjavesialueilla (liitekartta 2) on jätevesien johtaminen ojaan tai imeyttäminen maahan kielletty. Näillä alueilla on kaikki kiinteistöllä muodostuvat jätevedet johdettava tiiviissä jätevesiputkessa pohjavesialueen ulkopuolelle, yleiseen viemäriverkkoon tai kerättävä tiiviiseen
   umpisäiliöön. Jätevesilietteen levittäminen pohjavesialueelle on kielletty.
  2. Ranta-alue:
   Ranta-alueilla vesikäymälän rakentaminen ja käyttö on kielletty, mikäli kiinteistöä ei ole liitetty yleiseen viemäriin tai mikäli vesiä ei johdeta
   umpisäiliöön tai tiiviissä jätevesiputkessa pois ranta-alueelta. Lisäksi edellytyksenä on ympärivuotinen tieyhteys huollon järjestämiseksi. Harmaiden jätevesien käsittely tulee tehdä vähintään peruskäsittelyn alueen vaatimusten mukaisesti.
 • Vähimmäispuhdistusvaatimukset käsittelemättömän veden kuormitukseen verrattuna peruskäsittelyn alueella:

   

 • Kiinteistö, joka sijaitsee pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä vesistöstä tai merestä, on velvollinen tarkastamaan, että jätevesien käsittely on ympäristönsuojelumääräysten edellyttämällä tasolla 31.10.2019 mennessä. Etäisyys määritetään rantaviivasta sellaisen rakennuksen seinään, jossa talousjätevesiä muodostuu. Etäisyys määritetään siihen seinään, joka on lähinnä rantaviivaa. Jos kiinteistö sijaitsee näiden alueiden ulkopuolella, on jätevesien käsittelyjärjestelmä uusittava käsittelyvaatimusten mukaisiksi vasta seuraavan korjaus- ja muutostyön yhteydessä (rakennus- tai toimenpidelupa). Vaatimuksista voi poiketa siten kuin ympäristönsuojelumääräyksissä määritellään, pohjavesi- ja ranta-alueita lukuun ottamatta.

   

 • Mikäli eläinsuojan wc-vesiä ei voida johtaa yleiseen viemäriverkostoon, tulee ne käsitellä eläinsuojan sijainnista riippuen 6 §:n määräysten mukaisesti. Taudinaiheuttajien leviämisen takia wc-vesien ja näiden käsittelyssä muodostuvien lietteiden hyödyntäminen maataloudessa on mahdollista ainoastaan, mikäli lietteen hygieeninen laatu on varmistettu Ruokaviraston ohjeiden mukaisesti (esim. hygienisoiva kalkkistabilointi).

  Maitohuoneiden pesuvedet voidaan käsitellä yhdessä asuinkiinteistön jätevesien kanssa, mikäli järjestelmä soveltuu maitohuoneiden pesuvesien käsittelyä varten.