Hyppää sisältöön

Suomen UNICEF myönsi Kokkolalle ensimmäisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksensa 1.9.2020. Toisen kerran tunnustus myönnettiin kesäkuussa 2023. Myönnetty tunnustus on voimassa neljä vuotta.

Tunnustuksen myöntäminen tarkoittaa, että lapsiystävällisessä kunnassa

 • lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita ja kokevat olevansa tärkeitä omissa lähiyhteisöissään
 • lapset ja nuoret ovat vahvasti kehittämistyössä mukana
 • koko kunta on sitoutunut mallin toteuttamiseen ja kehittämistyöhön
 • kunta sitoutuu rakenteellisiin muutoksiin tähtäävään, pitkäjänteiseen työhön
 • kehittämistyössä huomioidaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja lapsiryhmät.

Lapsi- ja nuorisoystävällisyyden kehittämistyö jatkuu Kokkolassa, sillä lapsen oikeuksien toteutumisesta on pidettävä huolta joka päivä toimintasuunnitelman mukaisesti.

Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelma vuosille 2024-2027

Kehittämistavoitteet ja -toimenpiteet on valittu nykytilan kartoituksen pohjalta. Kolmas kehittämistavoite on lasten ja nuorten valitsema.

 • Lapsille suunnatuissa palveluissa ehkäistään kiusaamista ja edistetään yhteisöllisyyttä. Lisäksi lasten kasvuympäristöissä edistetään lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

  • Yhteisiin kiusaamisen vastaisiin toimintatapoihin sitoutuminen perusopetuksen kouluissa.
  • Varhaiskasvatukseen palkataan vuoden 2024 aikana 5 – 6 varhaiskasvatuksen sosionomia, näkökulma sosiaalipedagogisessa työotteessa.
  • Nostetaan TCM koulutuksiin (Teacher Classroom Management) osallistuneiden alakoulun opettajien määrää entisestään.
  • Kulttuurikasvatussuunnitelman (peruskoulun 1 – 6 luokat) mukaisia museosisältöjä kehitetään tukemaan moninaisuutta.
  • Kaupungin palveluissa ja tiloissa laaditaan sekä otetaan käyttöön turvallisemman tilan periaatteet.
  • Nuorisotiloilla ja koulunuorisotyössä on vuoden 2024 teemana yksinäisyyden torjuminen ja kaveritaitojen opettelu.
  • Harrastustoiminnanohjaajille tarjotaan koulutusta kiusaamisen ehkäisemiseen.
  • Iltapäiväkerhojen työntekijät saavat koulutusta kiusaamisen ehkäisemiseen liittyen.

 • Kunta varmistaa, että myös haavoittuvassa asemassa olevien lasten osallisuus toteutuu, ja arvioi sitä.

  • Vakiinnutetaan Lapset puheeksi työ kehittämällä ja seuraamalla sen toteutumista ja vaikuttavuutta.
  • Haavoittuvassa asemassa olevien lasten osallisuuden lisääminen vapaa ajan ja harrastustoiminna kautta.
  • Nuorisopalveluilla on käytössä vapaaoppilaspaikkajärjestelmä Rokkikouluun.
  • Erityisryhmille suunnattu matalan kynnyksen maksuton toiminta Nuorisopalveluissa.
  • Nuorisopalveluiden koulunuorisotyön tiimin jäsenet suorittavat Lapset puheeksi koulutuksen.
  • Nuorisopalvelut totetuttaa Työtreeni toimintaa
  • Viheralueiden suunnittelussa ja rakentamisessa yhteisötaiteeseen osallistuvat kaikenikäiset lapset ja nuoret.
  • Musiikkikeskus Snellmanin lasten ja perheiden ohjelma laaditaan niin, että hinnoittelu ei vaaranna palvelujen saavutettavuutta.
  • Tehdään yhteistyötä Soiten perhekeskuspalveluiden kanssa haavoittuvassa asemassa olevien lasten tunnistamiseksi, sekä suunnitellaan ja
  toteutetaan heidän osallisuuttaan lisääviä toimia.

 • Tämä on lasten ja nuorten valitsema tavoite.

  • Nuorisotiloilla tarjotaan matalan kynnyksen maksutonta harrastustoimintaa ja harrastuskokeiluja.
  • Harrastusresepti otetaan aktiivisesti käyttöön nuorisopalveluissa ja opiskeluhuollossa.
  • Museon yleisötyötä kehitetään tarjoamaan lapsille ja perheille suunnattuja tapahtumakonsepteja.
  • KOHASU toiminnan jatkaminen ja kehittäminen.
  • Kirjastoissa tapahtuvan monipuolisen lukutaidon ja lukuharrastuksen edistäminen.
  • Puistot, leikkipuistot ja lähiliikuntapaikat tarjoavat matalan kynnyksen mahdollisuuksia ulkotiloissa harrastamiseen ilman ajanvarausta.
  • Musiikkikeskus Snellmanille luodaan lastenkulttuuriohjelmisto, jolla tähdätään 1 – 13 vuotiaiden sekä heidän perheidensä kulttuuripalvelujen
  kehittämiseen.
  • Tehdään yhteistyötä ammattikoulun opiskelijahuollon kanssa vapaa ajan ja harrastustoiminnan tiedottamisen suhteen.

 • 4. Lasten ja nuorten parissa työskentelevät (mm. varhaiskasvattajat, opettajat ja nuorisopalvelujen työntekijät) saavat täydennyskoulutusta lapsen oikeuksista.

  • Varhaiskasvatuksessa jaetaan ja lisätään tietoutta lapsen oikeuksien koulutuksista ja materiaaleista.
  • Opetuspalveluiden intrassa kehitetään lapsen oikeuksiin liittyvien koulutusten näkyvyyttä.
  • Järjestetään lapsen oikeuksien täydennyskoulutus, joka tavoittaa perusopetuksen opetushenkilöstön mahdollisimman laajasti.
  • Lapsen oikeuden vapaa ajalla koulutuksen suorittavat museopalveluiden yleisötyötä tekevät sekä liikuntapalveluiden liikunnanohjaajat ja
  uimaopettajat.
  • Johdatus lapsen oikeuksiin koulutuksen suorittavat kaikki nuorisopalveluiden työntekijät.

 • • Lisätään opettajien, ohjaajien ja rehtoreiden osaamista suomi toisena kielenä (S2) oppilaiden opettamisessa ja kielitietoises sa opetuksessa.
  • Tervetuloa kouluun kirjeet laaditaan ja jaetaan lapsille ja perheille eri kielillä. Kirjeet tehdään myös selkokielellä.
  • Perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman päivitys suomeksi ja ruotsiksi.
  • Varhaiskasvatuksessa kieli ja kulttuuritietoisen kasvatusosaamisen vahvistaminen vakinaistamalla S2 opettaja
  • Lisätään eri kieliversioita retkeilyreittiopasteisiin qr koodin avulla. Testataan Rummelö Harrbådanin reitillä.
  • Hankitaan kirjastoon lasten ja nuorten kirjallisuutta ja muita aineistoja eri kielillä.
  • Kirjastossa järjestetään tapahtumia, esim. satutuokioita lapsilla ja nuorille eri kielillä (mm suomi, ruotsi, ukraina)
  • Varmistetaan, että keskeiset tiedot liikuntapaikkojen käytöstä ovat saatavissa nettisivuilla suomen ja ruotsin lisäksi myös m uil la kielillä.
  • Museo tuottaa museokohteiden näyttelykohtaiset sisältötekstit suomen ja ruotsin lisäksi myös muilla kielillä aina kunkin näyt tel yn sopivat
  kohderyhmät huomioiden.
  • Kielitietoisuuden lisääminen ja S2 oppilaiden huomioiminen KOHASU harrastuksissa kerho ohjaajille suunnatun koulutus –/tiedotusmateriaalin avulla.

 • Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) käyttöönoton ja systemaattisen toteuttamisen tueksi on kunnassa käytössä selkeät ohjeistukset. Lapsivaikutusten arviointia tekee yhdessä pätevien ammattilaisten joukko.

  • Lapsivaikutusten arviointitietoa aletaan koota yhteen kumuloituvaksi tiedoksi.
  • Laaditaan lapsivaikutusten arvioinnin sisällöllinen sekä prosessiohjeistus.
  • Laajennetaan LAVA tietoisuus koko kaupungin toimintaan koulutusten avulla.
  • Kaupunkisuunnitteluun nimetään LAVA koordinaattori.
  • Kunnanvaltuutetut perehdytetään lapsen oikeuksiin ja lapsivaikutusten arviointiin.

 • Kunta vähentää kasvihuonekaasupäästöjään systemaattisesti ja varautuu muuttuvaan ilmastoon sekä huomioi lapset ilmastotyössään.

  • Ilmasto-ohjelman / -suunnitelman laatiminen vuoden 2024 aikana.
  • Ilmastovahdin käyttöönotto.
  • Ilmastotyön raportointi vuosittain tilinpäätösraportoinnin yhteydessä.
  • Energiatehokkuussopimuksen, Pyöräliikenteen edistämisohjelman ja metsäohjelman mukaiset toimenpiteet.
  • Kestävyys ja ilmastokasvatuksen sisällöt otetaan mukaan perusopetuksen monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin.
  • Energiasäästöviikon viettäminen kouluissa.
  • Viheraluesuunnittelussa, viherrakentamisessa, ja viheralueiden kunnossapidossa huomioidaan kestävän ympäristörakentamisen periaatteet Viherympäristöliiton mallin mukaisesti.
  • Järjestetään ilmastotapahtumia, joissa lapsille ja nuorille erikseen suunnattua toimintaa (esimerkiksi ilmastopyöräilyviikko)
  • Uuden Halkokarin koulun suunnittelussa kiinnitetään erityisesti huomioita liikenneturvallisuuteen (kävely ja pyörätiet).
  • Kaavoituksessa otetaan käyttöön ilmastovaikutusten arviointiin tarkoitettu työkalu/työkaluja. Kaavamääräyksissä huomioidaan ilmastovaikutukset.

Taustalla lapsen oikeuksien sopimus

Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu YK:n ihmisoikeussopimus, joka koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Ratifioimalla sopimuksen valtio sitoutuu muuttamaan lakinsa ja toimintansa sopimusta vastaaviksi.

Lapsen oikeuksien sopimuksen neljä yleistä periaatetta ovat:

 1. syrjimättömyys
 2. lapsen edun huomioiminen
 3. oikeus elämään ja kehittymiseen
 4. lapsen näkemysten kunnioittaminen