Hyppää sisältöön

Lapsiystävällinen kunta –kehittämistyö

Suomen UNICEF myönsi Kokkolalle ensimmäisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksensa 1.9.2020.

Tunnustuksen myöntäminen tarkoittaa, että lapsiystävällisessä kunnassa

• lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita ja kokevat olevansa tärkeitä omissa lähiyhteisöissään
• lapset ja nuoret ovat vahvasti kehittämistyössä mukana
• koko kunta on sitoutunut mallin toteuttamiseen ja kehittämistyöhön
• kunta sitoutuu rakenteellisiin muutoksiin tähtäävään, pitkäjänteiseen työhön
• kehittämistyössä huomioidaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja lapsiryhmät.

Lapsi- ja nuorisoystävällisyyden kehittämistyö jatkuu Kokkolassa, sillä lapsen oikeuksien toteutumisesta on pidettävä huolta joka päivä toimintasuunnitelman mukaisesti. Kehittämistyön koordinaatioryhmänä toimii Kokkolassa kaupungin hyvinvointityöryhmä.

Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelma vuosille 2021-2023

Kehittämistavoitteet ja -toimenpiteet on valittu nykytilan kartoituksen pohjalta. Viides kehittämistavoite on lasten ja nuorten valitsema.

 • Etenkin yhdenvertaisuus, osallisuus, lapsen edun harkinta, oikeus elämään ja kehittymiseen sisältyvät lasten kannalta keskeisiin, koko kuntaa ohjaaviin asiakirjoihin, ohjelmiin ja suunnitelmiin.

  • Lapsen oikeudet sisällytetään paikalliseen opetussuunnitelmaan monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin vuosiluokille 3, 5 ja 8.
  • Toimialat ja vastuualueet huomioivat lapsiystävällisyyden edistämisen talousarvioissaan
  • Huomioidaan kaupungin tavoite lapsiystävällisyyden osalta uuden kaupunkistrategian valmistelussa
  • Huomioidaan kaupungin tavoite lapsiystävällisyyden osalta sivistystoimen kehittämissuunnitelman valmistelussa
  • Laaditaan lasten ja nuorten osallisuuden kehittämisohjelma
  • Lapset puheeksi -toimintamallin käyttöönotto yhteistyössä Soiten kanssa – LP implementointisuunnitelma
  • Ihmeelliset vuodet (TCM) -toimintamallin pilotointi kouluilla yhteistyössä Soiten kanssa
  • Lapsiperheiden palveluohjauksen kehittäminen ja helpompi saatavuus
  • Aikuisten kohdennetuissa palveluissa tunnistetaan lapsiperheiden osalta myös ne haavoittuvuustekijät, jotka vaikuttavat lapsiin ja nuoriin syrjäyttävästi
  • Erityisopetuksen konsultointiresurssin lisääminen
 • Lisäksi lasten kasvuympäristöissä edistetään lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

  • Kiusaamiseen puuttumiseen toimintamallien yhtenäistäminen (työ alkanut 2020)
  • Kriisiytyneiden tilanteiden toimintamalli ja purkutyöskentelymalli kouluille
  • Kokkolan Harrastamisen Suomen mallin harrastusten ohjaajien kouluttaminen
  • Oppilashuolto esiopetuksessa -pilotointi
 • Näin toimitaan prosessin eri vaiheissa ja eri suunnittelutehtävissä, kuten maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa sekä muuten julkisia tiloja suunniteltaessa.

  • Lapset ja nuoret otetaan mukaan hybridiareenan suunnitteluun
  • Lapset ja nuoret mukana valmistelemassa Pyöräilyn edistämisohjelmaa ja Kokkolan liikennemallia vuoteen 2040
  • Koulujen ja varhaiskasvatustilojen suunnittelussa kuullaan ja osallistetaan lapsia ja nuoria
  • Lapset ja nuoret mukana kehittämässä Kokkolan kansallinen kaupunkipuistoa. Lisäksi lapset ja nuoret sekä perheet huomioidaan kansallisen kaupunkipuiston aktiivisina käyttäjinä.
  • Turvallisten koulureittien edistäminen
 • Harrastukset ja vapaa-ajanviettopaikat on  lasten ja nuorten näkemysten pohjalta valittu tavoite.

  • Kokkolan Harrastamisen Suomen mallista (KOHASU) pysyvä toimintatapa kuntaan
  • Kokkolan harrastamisen Suomen malli -hankkeen etsivä harrastustoiminta
  • Nuorisopassi -mobiilisovelluksen käyttöönotto
  • Vähävaraisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen rahallisesti
  • Kesäajan maksuttomien toimintojen kehittäminen eri ikäisille lapsille ja nuorille eri puolilla Kokkolaa

Taustalla lapsen oikeuksien sopimus

Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu YK:n ihmisoikeussopimus, joka koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Ratifioimalla sopimuksen valtio sitoutuu muuttamaan lakinsa ja toimintansa sopimusta vastaaviksi.

Lapsen oikeuksien sopimuksen neljä yleistä periaatetta ovat:

 1. syrjimättömyys
 2. lapsen edun huomioiminen
 3. oikeus elämään ja kehittymiseen
 4. lapsen näkemysten kunnioittaminen

 

Unicefin lapsiystävällinen kunta logo.