Hyppää sisältöön

Kaupunki­ympäristö

Kaupunkiympäristö vastaa ympäristöstä jossa elät.

Kun esimerkiksi rakennat talon, lasket vettä hanasta, kävelet kadulla tai käytät julkista liikennettä, käytät kaupunkiympäristön palveluita.

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja otamme mielellämme vastaan kehittämisehdotuksia palautejärjestelmän kautta.

 • Kaupunkialueet huolehtii maanhankinnasta ja luovutuksesta, maastomittauspalveluista ja kiinteistönmuodostuspalveluista sekä metsien ja muiden luonnonmukaisten viheralueiden hoidosta. Kaupunkialueet edustaa kaupunkia maanomistajana ellei hallinto- tai toimintasäännössä muutoin määrätä.

  Kaupungingeodeetti toimii kiinteistörekisterilain 5 §:n mukaisesti kaupungin kiinteistörekisterin pitäjänä ja hoitaa kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistörekisterilain mukaiset kiinteistöinsinöörin tehtävät.

 • Kaupunkisuunnittelu huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista kaavoitustehtävistä, niihin liittyvien lausuntojen ja päätösten valmistelusta sekä yleisten alueiden kaupunkikuvallisesta suunnittelusta. Kaupunkisuunnittelu osallistuu maakuntakaavoituksen valmisteluun sekä kaupungin kehittämiseen liittyvien, maankäyttöä koskevien hankkeiden suunnitteluun.

  Kaupunkisuunnittelu huolehtii kaupungin liikennesuunnittelusta sekä joukkoliikenteen suunnittelusta ja kehittämisestä.

  Kaupunkisuunnittelu huolehtii kaupungin katujen, torien, liikennealueiden, urheilu- ja ulkoliikuntapaikkojen, puistojen- ja viheralueiden sekä muun yhdyskuntateknisen rakentamisen ja niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta ja suunnitteluttamisesta sekä edellisiin liittyvien kehittämissuunnitelmien laatimisesta. Kaupunkisuunnittelu huolehtii yhdyskuntateknisten investointien pitkäjänteisestä suunnittelusta ja ohjelmoinnista yhdessä infrapäällikön ja kaupunkiympäristöjohtajan kanssa.

  Kaupunkisuunnittelupäällikkö toimii maankäyttö- ja rakennuslain 20 §:n mukaisena kunnan kaavoittajana.

  Kaupunkisuunnittelun alla toimii erillisenä palveluyksikkönä paikkatietojärjestelmistä vastaava paikkatietoyksikkö. Paikkatietoyksikön tehtävänä on integroida kansallisia ja kansainvälisiä paikkatietosäädöksiä, standardeja ja suosituksia paikallistason tarpeisiin. Paikkatietoyksikkö vastaa Kokkolan kaupungin paikkatietojärjestelmien hallinnasta ja kehittämisestä, koordinoi paikkatietojen jakelua sekä vastaa tarvittavien paikkatieto- ja kartta-aineistojen hankinnasta ja ylläpidosta siten, että paikkatietoja voidaan käyttää suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Paikkatietoyksikkö vastaa paikkatietoalan lainsäädännön edellyttämien kunnalle kuuluvien velvoitteiden järjestämisestä ja noudattamisesta yhteistyössä vastuualueiden kanssa. Paikkatietoyksikkö toimii seudullisen paikkatietoyhteistyön kehittäjänä yhdessä alueen kuntien kanssa.

 • Kaupunkiluvitus hoitaa rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa MRL:n mukaisia rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluvia tehtäviä. Tässä toiminnassa keskeisiä asioita ovat rakentajien neuvonnan ja ohjauksen ohella lupa-asioiden käsittely sekä rakentamisen valvonta suoritettavien tarkastusten ja yleisvalvonnan avulla. Johtava rakennustarkastaja ja rakennustarkastajat toimivat MRL 21 §:n sekä MRA 4 §:n mukaisena kunnan rakennustarkastajana.

  Kaupunkiluvituksen tehtävänä on lisäksi hoitaa ympäristöviranomaiselle kuuluvia tehtäviä tavoitteena kestävästi kehittyvä, terveellinen, viihtyisä ja luontosuhteiltaan monimuotoinen elin- ja luonnonympäristö. Johtava ympäristötarkastaja tai ympäristötarkastaja edustaa ympäristönsuojeluviranomaista vesilain mukaisissa toimituksissa ja kokouksissa. Ympäristötarkastajilla on vesilain 14 luvun 3§:n, ympäristönsuojelulain 172 §:n ja jätelain 122 §:n sekä 123 §:n mukaiset tiedonsaanti ja tarkastusoikeudet.

  Kaupunkiluvituksen tehtävänä on huolehtia kaupungin ja muusta erikseen sovitusta pysäköinninvalvonnasta.

 • Kaupunkirakentamisen tehtävänä on huolehtia kaupungin tarvitsemien toimitilojen ja kiinteistöjen rakentamisen ja rakennusteknisen kunnossapidon, rakennuttamisen, suunnittelun ja toteuttamisen järjestämisestä, tuottamisesta sekä niihin liittyvästä ohjelmoinnista. Kaupunkirakentamisen ohessa toimii erillisenä palveluyksikkönä infrarakentaminen ja kunnossapito. Infrarakentamisen ja kunnossapidon tehtävä on aikaansaada ja ylläpitää turvallinen, toimiva ja taloudellinen väyläverkosto laitteineen ja viihtyisä elinympäristö.

 • Kaupunkitoimitilojen tehtävänä on ylläpitää kaupungin toimitiloja. Kaupunkitoimitilat huolehtii tilaomaisuuden säilymisestä sekä tilojen tehokkaasta käytöstä ja puhtaus- ja ruokapalveluiden järjestämisestä. Kaupunkitoimitilojen ohessa toimii erillisenä palveluyksikkönä isännöinti.

Kaupunkiympäristö organisaatiokaavio

Ota yhteyttä