Fortsätt till innehållet

Stadsmiljö ansvarar för miljön du lever i. Du använder Stadsmiljös tjänster när du exempelvis bygger ett hus, tappar vatten ur kranen, går på gatan eller använder kollektivtrafik.

Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet och tar gärna emot förbättringsförslag via vårt responssystem.

 • Stadsmiljösektorns Markområden sörjer för förvärv och överlåtelse av mark, tjänster inom terrängmätning och fastighetsbildning samt vård av skogar och andra naturenliga grönområden. Markområden företräder staden som markägare om inget annat bestäms i förvaltningsstadgan eller verksamhetsstadgan.

  I enlighet med 5 § i fastighetsregisterlagen fungerar stadsgeodeten som stadens fastighetsregisterförare och sköter fastighetsingenjörens uppgifter i enlighet med fastighetsbildningslagen och fastighetsregisterlagen.

 • Stadmiljösektorns Planering sörjer för planläggningsuppgifter enligt markanvändnings- och bygglagen, bereder utlåtanden och beslut om ärenden som hör samman med planläggning och planerar utformningen av stadsbilden när det gäller allmänna områden. Planering deltar i beredningen för landskapsplanläggning samt planeringen av projekt som gäller markanvändning och utveckling av staden.

  Planering svarar för stadens trafikplanering samt för planering och utveckling av kollektivtrafik.

  Planering sörjer för byggande av gator, torg, trafikområden, idrotts- och utomhusidrottsplatser, park- och grönområden samt för övriga samhällstekniska byggarbeten och planerar och låter planera anläggningar samt utarbetar utvecklingsplaner för dessa. Planering sköter den långsiktiga planeringen och schemaläggningen av samhällstekniska investeringar tillsammans med infrastrukturchefen och stadsmiljödirektören.

  Stadsplaneringschefen fungerar som kommunens planläggare i enlighet med 20 § i markanvändnings- och bygglagen.

  Geodataenheten är verksam inom ansvarsområdet Planering och ansvarar för Karleby stads geografiska informationssystem som en särskild serviceenhet. Enheten har i uppgift att integrera nationella och internationella förordningar om geografisk information, standarder och rekommendationer efter behovet på lokal nivå.

  Geodataenheten ansvarar för administrationen och utvecklingen av Karleby stads geografiska informationssystem, samordnar utdelningen av geografisk information samt svarar för förvärvet och driften av nödvändiga geografiska datamängder och kartmaterial så att geografisk information kan användas som stöd för planeringen och beslutsfattandet. Geodataenheten ansvarar för ordnandet av tjänster som branschens lagstiftning ålägger kommunerna och att lagstiftningen iakttas i samarbete med ansvarsområdena. Geodataenheten utvecklar det regionala geodatasamarbetet tillsammans med kommunerna i området.

 • Ansvarsområdet Tillstånd, som lyder under byggnads- och miljönämnden, sköter de byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen. Viktigaste uppgifter är att ge råd och vägleda dem som bygger, att handlägga tillståndsärenden och genom inspektioner och allmän tillsyn kontrollera det som byggs. Ledande byggnadsinspektören och byggnadsinspektörerna fungerar som kommunens byggnadstillsynsmyndighet enligt vad som avses i 21 § i markanvändnings- och bygglagen och 4 § i markanvändnings- och byggförordningen.

  Tillstånd har därtill i uppgift är att sköta uppgifter som hör till kommunens miljöskyddsmyndighet i syfte att åstadkomma en hälsosam, trivsam och mångsidig livs- och naturmiljö som utvecklas på ett hållbart sätt. Ledande miljöinspektören eller en miljöinspektör företräder kommunens miljöskyddsmyndighet vid förrättningar och sammanträden som avses i vattenlagen. Miljöinspektörerna har rätt att få upplysningar och göra inspektioner i enlighet med 14 kap. 3 § vattenlagen, 172 § miljöskyddslagen samt 122 § och 123 § avfallslagen.

  Ansvarsområdet har i uppdrag att sköta stadens och annan separat överenskommen parkeringsövervakning.

 • Ansvarsområdets uppgift är att sörja för organiseringen, produktionen och schemaläggningen av arbeten som gäller byggande och byggnadstekniskt underhåll, byggledning, planering och genomförande vad gäller stadens lokaliteter och fastigheter. Byggnation och underhåll av infrastruktur är en särskild serviceenhet som är verksam inom ansvarsområdet Byggnation. Byggnation och underhåll av infrastruktur har till uppgift att åstadkomma och underhålla ett tryggt, fungerande och ekonomiskt trafikledsnät med tillhörande anläggningar samt en trivsam levnadsmiljö.

 • Lokaliteter har i uppgift att upprätthålla de lokaler som stadens verksamheter använder, förvalta lokalitetsegendomen, sörja för effektiv användning av stadens lokaler och för ordnandet av städ- och matservice. Fastighetsförvaltning fungerar som en separat serviceenhet.

Ota yhteyttä