Du är här

Stadsfullmäktige

Den högsta beslutande makten i Karleby stad utövas av stadsfullmäktige. Fullmäktige svarar för Karleby stads verksamhet och ekonomi. Den fattar beslut om riktlinjerna för stadens strategi. Fullmäktige fattar beslut om grunderna för ekonomin och finansieringen samt godkänner varje år en budget.

Fullmäktige fattar beslut om grunderna för hur förvaltningen ska organiseras och utser bland annat ledamöterna till stadsstyrelsen och nämnder. Fullmäktiges uppgifter bestäms i kommunallagen samt i fullmäktiges arbetsordning.

Stadsfullmäktiges ledamöter väljs genom kommunalval vart fjärde år. Karleby stadsfullmäktige har 43 fullmäktigeledamöter. Stadsfullmäktige beslöt på sitt sammanträde 29.8.2016 fastställa antalet ledamöter i fullmäktige till 43 ledamöter för fullmäktiges mandattid som inleds 2017.

Enligt kommunallagen ska det i lagen angivna minimiantalet ledamöter väljas om fullmäktige inte fattar något beslut om antalet ledamöter i fullmäktige. Om fullmäktige fattar beslut om ett större antal ledamöter än minimiantalet eller om ett tidigare beslut ändras, ska justitieministeriet underrättas om detta före utgången av året före valåret.

Stadsfullmäktige sammanträder i Karlebysalen en gång i månaden på en måndag. Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Upp

Uppdaterad 13.6.2017 | Skicka respons | Skriv ut