Fortsätt till innehållet

Stadsfullmäktige

Den högsta beslutande makten i Karleby stad utövas av stadsfullmäktige som består av 43 ledamöter. Fullmäktige svarar för Karleby stads verksamhet och ekonomi. Den fattar beslut om riktlinjerna för stadens strategi. Fullmäktige fattar beslut om grunderna för ekonomin och finansieringen samt godkänner varje år en budget.

Fullmäktige fattar beslut om grunderna för hur förvaltningen ska organiseras och utser bland annat ledamöterna till stadsstyrelsen och nämnder. Fullmäktiges uppgifter bestäms i kommunallagen samt i förvaltningsstadgan.

Stadsfullmäktiges ledamöter väljs genom kommunalval vart fjärde år.

 • Stadsfullmäktige sammanträder i Karlebysalen en gång i månaden på en måndag kl. 18.00. Du kan följa med sammanträdet via bifogade länk. Länken öppnas dagen för sammanträdet, 30 minuter före sammanträdets början.

  Stadsfullmäktiges föredragningslista finns framlagd till påseende fredagen före sammanträdet på stadens webbplats under rubriken Föredragningslistor och protokoll samt i stadsbiblioteket och i stadshusets kundtjänst.

  Stadsfullmäktiges protokoll finns framlagt efter justeringen på torsdag efter sammanträdet i stadshusets registratur samt på stadens webbplats.

  Stadsfullmäktiges sammanträden hösten 2021

  må 16.8

  må 13.9

  må 11.10

  må 15.11

  må 13.12